is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 51, 1953, no 29, 18-07-1953

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De val van Beria heeft vele speculaties uitgelokt. De beste commentator is echter hij geweest, die vaststelde te weinig te weten en te begrijpen van wat er is gebeurd, om zich aan conclusies te wagen. Want één feit is door deze gebeurtenissen opnieuw overduideiijk geworden: wij weten eigenlijk vrijwel niets van hetgeen er in de Russische wereld plaats vindt. Zelfs uitbarstingen van ontevredenheid, zoals Oost-Europa heeft laten zien, kwamen onverwacht. Laat staan dus, dat wij werkelijk iets zouden weten van hetgeen er zich binnen de muren van het Kremlin afspeelt. Om concreter te worden, wat dit punt aangaat: er wordt vermoed, dat Malenkow, nu Beria uitgeschakeld is, de sterkste man is geworden. Niemand weet echter:

a. welke mate van invloed Molotow nog bezit.

b. hoe in werkelijkheid de positie is van maarschalk Boelganin, het hoofd van het Russische leger.

Niemand weet (om de opsomming der onzekerheden voort te zetten):

NA BERIA’S VAL

verpletteren. Eisenhower moet met deze instelling, die nog dateert uit de begintijd van de atoombom en de daaraan gekoppelde gedachte van een preventieve oorlog tegen de Sowjet-Unie, terdege rekening houden.

De bekende verschijnselen puntsgewijs noemend, komen wij tot de volgende opsomming:

1. In elk geval is het zeker, dat de onrust en onzekerheid rondom Beria’s val elke neiging tot onmiddellijke verscherping van de Oost-West verhouding onwaarschijnlijk maakt.

2. Naar het op dit moment schijnt, is de bereidheid der communisten om tot een wapenstilstand in Korea te komen, niet verminderd.

3. Ondanks de voortdurende onrust is de staat van beleg in Berlijn opgeheven. 4. Het bewind-Nagy in Hongarije is nog steeds gebleven en zelfs bevestigd. 5. In Roemenië is ter verkrijging van ont-

spanning de boeren hun schulden aan de staat kwijtgescholden.

6. Onofficieel communistisch commentaar beklemtoont nog steeds de wenselijkheid van besprekingen met het Westen.

Wij beseffen volkomen, dat genoemde zes punten, ofschoon zij voor de naaste toekomst stellig van bepalende betekenis kunnen zijn, voor een nieuwe toekomst geenszins een garantie zijn. Dit geldt te meer, daar in het kader van de huidige zuivering, de toon jegens de Verenigde Staten verre van vriendelijk is. Ook Beria is nu ten slotte „een imperialistische, kapitalistische verrader”.

Gezien de veie onzekerheden blijft elke Westerse politiek een avontuur. Het is stellig zaak om veeleer af te wachten dan tot daden over te gaan, waardoor mogelijkheden in de toekomst verloren kunnen gaan. Een van de redenen om af te wachten is 0.a., dat het nog helemaal niet vaststaat of de strijd om de macht in het Kremlin reeds ten einde is.

Dit laatste maakt de westelijke „conferentie op het hoogste niveau” moeilijk. Want met wie van het Kremlin moet worden onderhandeld? Met Malenkow? Of misschien toch Molotow? Of Boelganin? Een uitstel van bedoelde besprekingen tot het najaar ligt dan ook wel in de rede. H. VAN VEEN

c. welke invloed de val van Beria op de internationale politiek van de Sowjet- Unie heeft.

BENTVELD NIEUWS

Er zijn uiteraard wat dit punt betreft wel aanwijzingen. Deze kunnen echter naar smaak en behoefte worden gehanteerd. Vele Amerikaanse waarnemers hebben het einde voorspeld van Ruslands tegemoetkomende internationale politiek. Vele Britse, Franse, Nederlandse etc. hebben integendeel verwacht, dat nu juist de laatste belemmeringen, die deze Russische politiek nog altijd stroef en onzeker maakte (nl. de onderlinge strijd der Moskouse leiders), was weggenomen. Evident is over ’t algemeen genomen de relatie tussen de geneigdheid dezer Westerse waarnemers tot „praten” met de Sowjet-Unie en de wijze van interpretatie van Beria’s val.

Met deze constatering is tevens de subjectieve instelling getypeerd van uw Tijd en Taak-medewerker, wiens hartewens een gesprek met Rusland is „op het hoogste niveau”, opdat gepoogd wordt de neiging tot ontspanning welke in elk geval aanwezig is, uit te werken tot een aanvaardbaar samengaan der volken van Oost en West. Het verschil tussen het Amerikaanse en het Westeuropese standpunt is, dat West-Europa geen neiging heeft tot „overheersing” maar veeleer tot „beheersing” der communistische wereld. Wellicht is deze stelwijze overdreven ongunstig voor het Amerikaanse standpunt. Maar in elk geval staat wel vast, dat vele Amerikanen niets liever zouden willen dan de Sowjet-Unie

In verband met de onbevredigende deelname aan onze zomercursussen doen wij hierbij een dringend beroep op de lezers van Tijd en Taak om in hun kennissen- en vriendenkring belangstelling voor beide hieronder genoemde cursussen te wekken. Het moet mij van het hart dat het ons ernstig tegenvalt dat een zomerprogramma, met zoveel zorg voorbereid, zo weinig weerklank in onze kringen vindt. Wie prijsstelt op de instandhouding van ons werk, bedenke wel dat dit tekort aan belangstelling de doodsteek voor ons werk kan betekenen. Nogmaals; poog deelnemers voor deze cursussen te vinden, in het bijzonder voor de cursus van 1-8 Augustus hebben wij dringend een aantal jonge (20-40 jaar) Nederlandse socialisten nodig. Uit Duitsland en Zwitserland gaven zich reeds een 20 deelnemers op. Het zou te dwaas zijn dat deze mensen naar Nederland komen om met Nederlandse socialisten over ons allen rakende problemen te spreken en geen of zeer weinig Nederlandse deelnemers zouden aantreffen. Overweeg of u zelf kunt komen, wek anderen op om deel te nemen. Opgaven te richten aan de administratie: Bentveldsweg 3, Bentveld. Telefoon (K2500) 26728. ★ ★ ¥

DE SITUATIE VAN HET SOCIALISME IN INTERNATIONAAL VERBAND Van Zaterdag 1 tot 7 Augustus te Bentveld De vernieuwing van het socialisme in geestelijk en sociaal opzicht is zeker niet een bij uitstek Nederlandse zaak. Wij hebben hier een voorsprong in zoverre de doorbraak in de Partij van de Arbeid gestalte heeft gekregen. Ja, dat deze partij eigenlijk het enig blijvende resultaat is van de zo onstuimige vemieuwingswil tijdens de bezetting. Of we deze betekenis voldoende beseffen, de daartoe nodige geestelijke krachten levend houden, blijve hier onbeantwoord. In ieder geval is het goed om met Duitse en Zwitserse socialisten, vooral jongeren én met voor de maatschappelijke vernieuwing openstaande predikanten een openhartig gesprek te hebben over de mogelijkheden en moeilijkheden van een heroriëntatie op Europees terrein. Van Duitse en Zwitserse zijde gaven zich tot nu toe een twintig deelnemers op. Laten de Nederlanders nu vooral niet ach-

terblijven. Vooral jongeren tussen 20 en 35 jaar zijn gewenst. De cursus is tweetalig: Duits en Nederlands. Voor gezamenlijke vacantiegenoegens is voldoende tijd uitgetrokken. Spoedige opgave is gewenst aan de administratie van de A.G. der Woodbrookers. Bentveldsweg 3, Bentveld. Telefoon (K2500) 26728.

PROGRAMMA Leiding en sprekers: Dr A. van Biemen; dr Otto Bleibtreu, Ministeraldirektor; mej. ds W. H. Buijs: Gert Holtmann, Westfalischer Rundschau; drs Frits de Jong; Jan de Leede; Alfsed Mozer; Pfarrer Wolf-Dieter Zimmermann, Berlin.

Onderwerpen: 1. De oude „Internationale”, wat zij was en wilde. 2. De gedifferentieerdheid van het socialisme in nationale partijen. 3. Het karakter van het Engelse socialisme. Het karakter van het Franse socialisme. Het karakter van het Duitse socialisme. 4. Het karakter van het Nederlandse socialisme. 5. Tegenstellingen tussen de socialistische partijen – Geestelijk – Kerk en School. 6. De sociale en economische verschillen van inzicht. 7. De politieke tegenstellingen. 8. De noodzaak van een verenigd socialistisch front. 9. Wat moet er veranderen, wat kunnen wij doen?

Cursusprijs: naar draagkracht ƒ30,-, f 32,50 en ƒ35,- per persoon. Eehtparen ƒ55,-, ƒ6O,- en ƒ65,-. Kinderen 4 t/m 11 jaar ƒ16,-, 12 t/m 15 jaar ƒ25,-.

★ ★ DE INTERNATIONALE SITUATIE EN HAAR INVLOED OP NEDERLAND Zomercursus van 25-31 Juli te Bentveld In de laatste maanden, bijzonder in de laatste weken, heeft de internationale situatie een aantal veranderingen ondergaan. Veranderingen, welker omvang en betekenis nog nauwelijks zijn te peilen, doch die niettemin alle bewust levende mensen intens bezighouden. Veranderingen krijgen echter