is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 52, 1954, no 4, 23-01-1954

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Vervolg van pag. 7J

In de crypte zaten enkele monniken te studeren, met om daar dichter by St Benedictus te zijn, maar aneen om er wat koelte te vmden, want de zon brandde die dag onbarmnartig. Nog enige ogenblikken wilde ik de voorname basiliekruimte weer zien en de reine blankheid van al die statige witte Pijlers ondergaan, die slechts even getmt zyn door de ramen van het koor. Ook wilde ik de wenteltrap opkimunen van de torenpoort, om de bovenzaal te zien, met de vele bewerkte kapitelen. In deze torenpoort, de grootste van Frankrijk (260 m“), zien we, op ae kapitelen, voornamelijk scenes uit de Openbaring van Jonannes, benevens oh vreemae tegensteiimg taferelen aan de jacnt ontleend.

Toen werd het tijd om weg te gaan, want ook het St Germigny-kerkje stond voor dié dag op het programma. En, als ik daarover spreek, scmeten woorden te kort.

Als het witte, IXe-eeuwse gebouwtje daar, na het verlaten van de bus, opeens te pronken staat, aan één zijde begrensd en omringd door de tuin van M. Ie curé, vól zuiver-rosé digitaliskelken, voel je je verplaatst in een toverwereld, niét bovenmenselijk groots, deze keer, maar behorend tot een feeërieke, niet-westerse sprookjeswereld. En je luistert met eens naar de stemmen, die je toefluisteren, dat dit juweeltje wei heel sterk gerestaureerd is. Het kerkje is het troetelkind, het speelgoed van deze „curé-de-campagne”. Hij bracht er gedeelten van een oude mozaïekvloer uit Italië vogr mee en hy hoopt, mettertyd, genoeg geld te hebben opgehaald, om het oude van goud flonkerende mozaïek in de domkoepel te herstellen, waarvan enige gedeelten door schermende handen zijn weggehaald.

Maar is het niet n u al een reis naar Germigny-des-Prés waard, om deze ark des veroonds in vele kleuren te zien glanzen, overscnaduwd door de twee Cherubijnen en omringd door engelen van lager orde?

Maar na dit wondere genot kwam de reactie. De eerstvolgende bus vertrok pas over een paar uur en een taxi was in dit kleine plaatsje niet te krijgen. Waar moest ik blijven in dit, door zon doorstoofde dorpje? Een kleine drinkgelegenheid bood een ver van koel onderdak, tot ik eindelijk, op een vriendelijk verstrekte keukenstoel, op het enige schaduwrijke plekje vóór het huis ging zitten, met uitzicht op de grote weg. •

Na een wachttijd, die mij héél lang toescheen, kwam een auto aanrijden en... deze auto stopte! De enige inzittende was ... een monnik van St-Benoit. Hij werd zeker bewogen door het „hoopje ellende”, dat daar op die keukenstoel zat en bood mij hoffelijk aan, om met hem mee te rijden naar Oriéans, waar hij, voor zaken het klooster betreffend, zijn moest. Mijn dankbaarheid was zó groot, dat ik er nauwelijks woorden voor kon vinden.

„Dieu I’a voulu ainsi”, zei hij eenvoudig. In Oriéans, op het kerkpiein, bij het Jeanne d’Arc-monument, liet hij mij uitstappen. Ik moest in die buurt een boodschap afgeven aan de eigenaar van een groot warenhuis, dus dat kon ik meteen even waarnemen, vóór ik wat ging rusten in ’t hotel.

„Monsieur de propriétaire” zat zelf achter de kassa de caissière was even weggegaan.

Na mij vriéndelijk begroet te hebben, ging hij nog een ogenblik door met zijn werk. Er werden hem, door de kopers, voortdurend af rekenbriefjes aangeboden voor zéér verschillende artikelen: ik las achtereenvolgens aankopen van: badhanddoeken.

pyjamaflanel, twee bustehouders en één directoire.

Toen was ilc opeens weer thuis in onze moderne wereld en voelde, als in een flits, het oerkomische en deze plotseiinge overgang in de tijd!...

J. T. H. WILKENS RENS

KORTE AANKONDIGING

Het mocht u misschien ontgaan, daarom wijzen wij er even op:

le. J. C. J. Dijkstra: Schermutselingen van elke dag. Uitgave U.M. Holland, A dam-Z. U953i.

Dit boek bevat 36ü korte overwegmgen ina.v. een bijbeitekst. Het kan georuikt woraen als een soort geestelijk dagboek en aaarom is de volgorde aan de gang van het kerkelijk jaar aangepast. Men kan het ook als ieesooek hanteren. De overwegmgen zijn niet zozeer scnriftveraiarmg dan wei reacties van de schrijver op de tekst, ik durf niet uit te maKen of dit boek zoveei beter is dan andere, soortgelijke boeken, maar het is goed en verdient aanoeveimg.

2e. Prof. dr. S. F. H. J. Berkelbach v. d. Sprenkel; Hoe leest de Christen het Uude Testament. Uitgave Boekencentrum, Den Haag, 1953, 24 blz. / 0,9 U.

Ds. Kr. Strijd: Bijbellezen, maar hoe? Uitgave De Ploeg, Utrecht, 19a2, 27 blz.

Aheoei uitmuntende boekjes! Lees eerst het boekje van ds. Strijd, dat zijn titel waar maaKt en een uitmuntende gids is, met verdere lectuuraanwijzmg en aan nee ooesje van proi. nerKeioacn, die prachtig en diepzinmg mieidt tot een juiste houding t.o.v. het Ouae Testament, net künkt misscinen vreemd, maar mij bewijzen aergeiijae boekjes dat onze Kerk gezond is en leeit! ze nemen elke uitvlucht weg om de bijbel niet te lezen.

3e. Sebastiaan Castellio: De kunst van twijfelen. Vertaald door mr. A. Dirkzwager en A. C. iNieison. Uitgave Blommendaai, Den naag, 87 biz., / 2,9 U.

Dr. S. V. d. Woude: Verguisd geloof. Uitgave W. Gaaoe, Delft, 1953, 225 blz. ƒ 4,75.

Het eeuwieesD van Castelüo heeft ons o.a. deze twee boeken opgeleverd, die ook nu nog in 1954 zeer de aandacht waard zijn. Het eerste boekje bevat een uitstekende inleiding over Castellio van A. M. van Peski, terwijl de vertaling van een belangrijk fragment uit Castellio's hoofdwerk de beste manier is om deze boeiende figuur te leren kennen, zich zijn waardevolie ideeën toe te eigenen en de atmosfeer van het christelijk humanisme der 16e eeuw in te ademen.

Het tweede boekje is een levendig, welhaast dramatisch verhaal van de lotgevallen van Castellio en Servet, geschreven door iemand die deze periode der kerkgeschiedenis blijkbaar goed kent en er ook zijn eigen opvattingen over na kan houden. Zo is dit boekje voor iedere lezer interessant: de vakman ziet sommige bekende feiten onder oorspronkeiijke belichting, de leek leest met veel genoegen een mooi en boeiend stuk geschiedenis der Reformatie.

4e. Drie belangrijke herdrukken: Hildebrand: Camera Obscura, geïllustreerd door Karei Thole. Uitgave Het Spectrum, Utrecht, 1953, ƒ 1,25; Samuel Falkland: Kleine vertelsels, uitgave WB, Amsterdam 1953, ƒ2,25, leden ƒ1,60; H. Marsman: De dood van Angèle Degroux. Serie De Salamander, uitgave Querido, Amsterdam, 1953, ƒ2.50.

Alle drie deze boeken zijn ieder op hun wijze belangrijk en boeiend. Ze mogen niet in de schatkamer der Nederlandse literatuur verborgen blijven. Gelukkig dat 'ze in goedkope uitvoering toegankelijk zijn: het meesterwerk van de nationale humor der XlXe eeuw, een keuze uit die volmaakte short stories van Heljermans, tegelijk weemoedige herinnering aan Joods Amsterdam, ten slotte de aangrijpende korte roman van de dichter Marsman. Aanbevolen om te lezen en om als geschenk te geven.

se. Ferdinand Langen: Al deze mensen. Uitgave De Arbeiderspers, Amsterdam, 1953, 149 blz. ƒ 2,50. De grote kracht van deze fijne humoristische schetsen berust op het dubbele feit, dat de schrijver vernuftige verhalen weet te bedenken met een verrassende slotwending, maar nog veel meer op de quasi droge, nauwkeurige notering der bijzonderheden. U moet eens op de ik van deze verhalen letten. Aanbevolen, ook als voorleesboek. Succes verzekerd, als ge zelf uw lachen kunt houden.

6e. Mr. B. H. Kazemier; Twee facetten van hedendaags filosoferen. Uitg. Daamen, Den Haag, 1953. 27 blz. In deze inaugurale rede treft men een inleidende beschouwing aan tot het neo-positivisme en tot het existentialisme, die de spreker poogt te verzoenen in de signif icaleer. De al te beknopte rede doet naar een breder uiteenzetting verlangen. Red. Secr.

NED. HERV. VORMINGSCENTRUM ,4>£N ALERDINCK HEINO, POST LAAG-ZUTHEM

Weekend-bijeenkomst op 6 en 7 Februari 1954 voor vrouwen met een eigen werkkring

Deze bijeenkomst bedoelt een ontmoeting te zijn van vrouwen met een eigen werkkring in de ruimste zin van het woord, van gehuwden en ongehuwoen; telefonisten, onderwijzeressen, verpleegsters, leraressen en vele anderen, die in hun eigen onuerhoud voorzien. Deze ontmoeting wil de mogelijkheid geven tot onderling gesprek en tot het samen luisteren naar enkele onaerwerpen, die speciaal de vrouw ter harte gaan. Daarbij zal ook de onderhnge gezelügheid als kenmerk van een goede gemeenschap een belangrijke factor zijn-

■ Zateraag b reoruari: 7.30 uur; De kunst om goed te wonen. Causerie met hchtbeelden van mej. J. B. Renssen.

Zonüag 7 Februari: 9.30 uur: Kerkdienst 0.1. v. dr. J.C.noose.Daarna: boswanaeung oi gezellig samenzijn binnensnuis; 2 uur; Wij en ons werh, lezing aoor mej. aa. K. van Drimmeien.

BENTVELDNIEUWS

De angst in het leven van de moderne mens 30-31 Januari 1954 In het najaar werd in Bentveld een weekendcursus voor artsen en predikanten gehouden over ditzeiide thema. Van verschiiienoe kanten kwam het verzoek uit weekend te herhalen voor ook anaere groeperingen. Dit verzoek iaat zien, dat het prooieem „angst • m het leven van veel mensen een rol speelt openlijk en veroorgen. Angst is blijkbaar onverorekenjK met liet menseiijk bestaan veroonden, hoewel m bepaalde periouen, met name in cnsistijuperken aeze angst wei een zeer grote plaats inneemt.

Zie iner een paar vragen, waarover wij tijdens het weeKend willen aenaen en spreken. Ook u nodigen wij uit aan aai gesprek deel te nemen. Opgaven zd spoedig mogenjK aan de administra/- tie van de A.G. der Woodorookers, Bèntveldsweg 3, Bentvèid. Telefoon (K 25001 2ö728.

PROGRAMMA : Leiding: mej. ds. W. H. Buys en dr. A. van Biemen Opening-Probleemstelling Zaterdag 17 uur Kan „oer-angst”, wil men „zijns-angst” overwonnen worden? ur. A. van Biemen ... Zaterdag 19.30 uur OchiendwijQing Zondag 9.45 uur De rol van de angst in bet persoonlijke en sociale leven. Dr. B. C. J. Lievegoed, Zondag 10.15 uur Algemeen gesprek Zondag 15.00 uur Sluiting Zondag 18.00 uur Kosten naar draagkracht: ƒ4,50, ƒ5,50 of ƒ6,50 per persoon.

Eerste verantwoording der door de Arbeiderspers ontvangen gurobetalmgen ten behoeve van Geschenkabonnementen op ons Dlad.

P. A. V. T. te L. ƒ 10; mej. T. D. te Z., A. J. S. te H., J. G. B. te A., J. H. B. te A., F. C. F. W. M. te H., C. J. M. te H., M. L. O. te 8., J. P. te 0., W. H. te L., M. H. V. W. te S., J. E. te A., E. H. te R., A. Kr. te R., P. G. K. te A., H. B. te R., mej. B. F. te W., C. Br. te E., mej. S. v. d. V. te Z., W. W. te G., J. L. te 8., L. H. te H., mej. M. H. v. d. Z. te U., K. 81. te Z., J. V. Z. te G., E. E. v. R. te A., D. L. v. R. te L., G. C. C. te U., J. J. H. te A., A. O. te L., H. W. V. D. te W., J. B. L. te W., S. D. te 0., mej. J. P. M. te H., mevr. A. G.-H. te A., allen ƒ5; A. C. H. te P. en W. S. te B. ƒ3'; W. P. te U. ƒ2,75; C. L. te H., H. P. D. te O. T., H. B. te L., F. B. W. te A., mevr. M. E. J. de W.-R. te 8., allen ƒ2,50; mej. C. W. te H. ƒ 1,65; J. H. v. B. te R. ƒ 1,50; J. P. te H., mej. M. W. H. S. te A., mevr. Th. J. 8.-H. te U. en mej. M. N. te R., allen ƒ 1,.

Opdat u enigszins weet waar uw geld blijft: Wij hebben een aantai geschenkabonnementen, die we graag allereerst „veilig stellen”. Dat zijn de exemplaren voor sanatoria, ziekendiensten, kampen, waar dienstweigeraars verblijven, een aantal Prot. conferentie-oorden.

Dan is er de groep particulieren. Velen, die dit jaar „wegens omstandigheden” moesten bedanken, kunnen nu tot de lezerskring blijven behoren. Een aantal van hen, die vorig jaar een geschenkabonnement ontvingen, hebben zich nu als abonné gemeld. Anderen, voor wie de omstandigheden niet verbeterden, kunnen lezer blijven.

Wie een voorstel heeft tot plaatsing van een geschenkabonnement, richte zich uitsluitend tot het red.secr., Roerstr. 48-111, wie geld beschikbaar wil stellen, girere uitsluitend op giro 21876 van de Arbeiderspers, Amsterdam, met vermelding: Geschenkabonnement Tijd en Taak. Red.secr.

Druk N.V. De Axbeidenpoi:* AoMterdem