is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 52, 1954, no 14, 03-04-1954

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het kamp met plezier en overgave werken.

In ruime klaslokalen krijgt men les in lezen en rekenen. Taallessen worden gegeven zowel in de eigen taal als in Maleis en Engels. Verder leert men wiskunde, boekhouden en aardrijkskunde. Ook het verzorgen van vee en het schoonhouden van stallen behoren tot de kampbezighedcn. In goed geoutilleerde werkplaatsen ontvangen daarvoor gegadigden een opleiding van smid, monteur, timmerman, rijwielhersteller, kleermaker en kapper. De recreatie bestaat uit het spelen van basketball, badminton, volleybal en voetbal.

De open deur

Voor bezoekers is het gemakkelijk binnenkomen in het kamp van voormalige aanhangers van en sympathiserenden met het communisme. De poort die in de prikkeldraadomheining is aangebracht, staat de gehele dag uitnodigend open. Het prikkeldraad is hoofdzakelijk aangebracht voor bescherming tegen terroristen, die vanuit de bergen een aanval op het kamp zouden kunnen doen. Net zo gemakkelijk als buitenstaanders het kamp kunnen binnenkomen, kunnen de inwoners van het kamp uitbreken.

Dat nog niemand gepoogd heeft uit te breken, is het beste bewijs, dat de tevreden gezichten die de bezoeker in het kamp ziet en de goede geest waarvan men hoog opgeeft, waarachtig en juist zijn. Ook het merkwaardige feit dat 300 oud-gedienden er een duizend kilometer lange reis voor over hebben om bij de derde verjaardag van het kamp aanwezig te zijn, kan als bewijs gelden dat men inderdaad geslaagd is, een goede kampgeest te scheppen.

In het Taiping-kamp probeert men niet de mensen van een politieke leer af te brengen, ofschoon men in het dagelijks leven van het kamp de democratische levenswijze aanschouwt en ondervindt.

De studenten die het wensen, mogen hun eigen religie beoefenen en volgen. Kortom: Taiping is een goedbedoelde poging om het communisme op andere dan militaire wijze te bestrijden.

Toch moeten we bij deze poging van het Engelse bestuur enkele vraagtekens en opmerkingen plaatsen. Ten eerste: wil men werkelijk op effectieve wijze de bevolking van Malakka voor de democratische levenswijze winnen, dan zal men het zeker niet mogen laten bij dit incidentele Taipingexperiment. Alleen een grootscheepse actie ter verhoging van het algemeen levenspeil kan blijvende resultaten opleveren. Overal op de wereld worden mensen geboren en communisten gemaakt en niet omgekeerd.

Ten tweede: het grote gevaar van zo’n experiment ligt in de tweede desillusie. In de prima sfeer en de welwillende verzorging van het Taiping-kamp zal men wel tot „bekering” komen. Het is de vraag, of zo’n bekering het uithoudt in de werkelijkheid van de Maleise maatschappij.

De vraag, waarom men niet eerder (dus voordat het commtmisme wortel heeft kunnen schieten) intelligente jongeren de gelegenheid geboden heeft tot scholing in en aanvaarding van de democratische levenswijze, blijft pijnlijk.

Ten slotte keer ik nog even terug naar de percentages, die generaal Templer heeft genoemd met het oog op de bestrijding van het communisme. Bewapening, accoord ... maar tegelijkertijd werken aan de verheffing van het sociale en culturele peil .van de massa en volken en liefst in de verhouding van 25 tot 75 pet.

A. SNAAUW

KORTE AANKONDIGING

Het mocht u,. misschien ontgaan, daarom wijzen wij u er even op:

le. Ds. T. B. V. Houten, Billy Graham. Een evangelist van onze tijd. Uitgave J. N. Voorhoeve, serie „Lichtstralen”, Den Haag, 43 blz. ƒ0,90.

Of de Amerikaanse evangelist naar ons land komt, is niet zeker, maar afgezien daarvan, is het de moeite waard eens kennis te maken met zijn leven, werk en preeksysteem. Dit handige boekje biedt hiertoe de gelegenheid. Het is in een waakzame, verontschuldigende toon geschreven. lets anders is deze methode voor zich zelf af te wijzen, iets anders te erkennen dat Graham een systeem van evangelisatie hanteert, dat goede uitwerking kan hebben. Aanbevolen aan ieder, die rechtvaardig en ter zake een oordeel nastreeft.

2e. Bestek. Kaderblad moderne jeugdraad, uitgave Keizersgracht 717, A’dam-C., ƒ 0,65 p. n., een abonnement (5 nummers p. j. van 24 blz.) ƒ2,50.

Dit is een uitgave ter voorlichting en ter discussie in de jeugdgroepen die verwant zijn aan de PvdA. Elk boekje behandelt één thema en geeft daarbij ook wat bibliographie. Ik noem enkele titels: Op weg naar een Nederlands onderwijsstelsel (E. Velema). Beroepskeuze en beroepsvoorlichting (F. de Vries), Sport in het jeugdwerk (Harry StapeJ e.a.), De jeugd in een industriële maatschappij (J. A. Hes) enz. Het lijken me zeer verdienstelijke boekjes, die in kort „bestek” een actueel probleem bevattelijk en toch in gepaste uitvoerigheid aan de orde stellen. Ik durf ze ook voor andere jeugdgroepen aan te bevelen als geschikt studiemateriaal.

3e. Dr. H. C. Bümke, Karakter en aanleg in verband met het ongeloof. 4e druk, uitgave W. ten Have, A’dam, 1953, 105 blz. ƒ3,05.

Herdruk van* een terecht beroemd boekje, dat van de stelling uitgaat: ongeloof is een ontwikkelingsstoornis. Met grote en wijze voorzichtigheid maakt de schrijver deze stelling aannemelijk en geeft op grond hiervan een schets van de geloofsontwikkeling. Een niet gemakkelijk maar m.i. uiterst vruchtbaar werk, dat ik van harte aanbeveel.

4e. Jef Last, Inleiding tot het denken van Confucius, 39 blz., en

Mr. Josine W. L. Meijer, Inieiding tot het denken van Nietzsche, 46 blz. Serie hoofdfiguren van het menselijk denken, uitgave Bom, Amsterdam, 1953, ƒ 1,45 p. d.

De eerste schrijver getuigt in dankbaarheid van wat een grote wereldwijze heeft geleerd. Het boekje geeft een sluitend beeld van Confucius’ leven en leer. Ik plaatste wel hier en daar vraagtekens.

Het boekje over Nietzsche heeft de grote verdienste, dat het de leer van Nietzsche in het kader van zijn leven inpast. Persoonlijk vind ik het wel een bezwaar, dat het geen afstand neemt noch critiek uitoefent, maar als eerste inleiding lijkt het me wel bruikbaar. Ik wil wel verklaren, dat het nut van deze serie mij nog steeds problematisch lijkt. Het is natuurlijk wel aardig, zich snel te kunnen oriënteren in de gedachtenwereld van een groot denker, maar wat doet men er eigenlijk mee, als men toch niet verder komt? Gegeven echter de dubieuze opzet, zijn deze boekjes wel geslaagd.

se. C. Metsch, Hoe vieren de Joden hun feestdagen, uitgave W. ten Have, A’dam, 1953, 36 blz. Een boekje voor kinderen, dat in het eerste deel iets over de Joden in het algemeen vertelt en in het tweede deel op eenvoudige toon de voornaamste Joodse feesten behandelt. Van harte aanbevolen, ook aan de ouders.

RED. SECR.

5e verantwoording girobetaling van geschenkabonnementen op Tijd en Taak: G. v. A. ƒ5,—, mej. M. J. P. ƒ 1,50.

LEESTAFELNIEUWS

Prisma-boeken:

B. L. Stevenson: Schat-eiland; Joseph Roth: Job; Ilf en Petrow: De twaalf stoelen; Michael Hastings: Dood in de jungle; Albert Maltz: Vuur in de Nacht. Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht—Antwerpen. De uitgeverij Het Spectrum brengt voor weinig geld goede, vaak van de allerbeste boeken binnen het bereik van veel lezers. Bovenstaande boeken zijn stuk voor stuk het kopen en lezen waard.

Van „Schat-eiland” velen lazen het reeds in andere uitgaven is het herlezen opnieuw een genoegen. Stevenson, beroemd geworden door zyn „New Arabian Nights” en „The strange Case of dr. Jekyll and mr. Hyde”, gaf met deze zeeroversroman het klassieke model voor talloze navolgers, die hem echter nooit hebben kunnen overtreffen. Alles in dit voor jong en oud boeiend avonturen-

boek: bouw, dialoog, het beheerste en sobere proza, getuigt van zijn meesterschap.

„Job” is een der beste boeken van de grote verteller Joseph Roth, van wie we in „Tijd en Taak” reeds eerder het boek „Tarabas” mochten prijzen. Roth, door leven en lot zozeer gewond en opgejaagd, behield zijn milde wijsheid naast zijn opstandigheid tegen de wereld van haat en geweld. In dit boek bovenal sprak hij uit, hoe in iemand, zwaar door leed getroffen, de liefde en het geloof niet konden sterven. Zelf vond hij, zoals we vermeld vonden, het „een genade”, dat hjj dit boek heeft kunnen schrijven.

„De twaalf stoelen” bevat een humoristische' gegeschiedenis, in het Rusland van 25 jaar geleden geschreven. Al speelt dit dolle verhaal zich in Rusland af, de humor en de satire zijn van overal en van alle tijden. Een kostelijk boekje.

„Dood in de jungle”. Hastings heeft met dit boek niet alleen een met grote scherpzinnigheid uitgewerkt verhaal gegeven vol spanning, rake karaktertekening en tragische verwikkelingen, maar tevens een aangrijpende beschrijving van de verschrikkelijke, onmeedogende macht van het oerwoud. Doet het door de ontrafeling van een crimineel gegeven denken aan een boeiend detective-verhaal, het stijgt er door andere kwaliteiten ver boven uit. ~Vuur in de Nacht”. Maltz, een der beste shortstóry-vertellers in Amerika, schreef dit boek in 1945. Het is bijna onbegrijpelijk, hoe een Amerikaan reeds in dat jaar in staat was op verbluffend-rake wijze te beschrijven, hoe het in de oorlog in Hitler-Duitsland gesteld was. Hij doorzag niet slechts de ganse machinerie, waarmee de massa beheerst werd en in beweging werd gezet, maar ook doorvoelde hij de diepe beklemming, de psychische nood van hen, die in innerlijk verzet waren en in wie het verzet plotseling naar buiten kon breken. Dit boek, met zoveel vakmanschap, met zoveel begrip en mededogen geschreven, vervult ons met afschuw voor de oorlog, maar doet ons ook beseffen, dat er waarden in ons verankerd liggen, die niet kunnen worden vernietigd. Ik hoop, dat dit boek door velen, vooral door jongeren wordt gelezen. T.

J. Hulsebosch „De opbouw der wijkgemeente” (104 biz.). Ds. F. J. Pop „Representant der gemeente” (100 blz.). Dr. F. J. Roscam Abbing „Gesprek met de buitenkerkelijken” (88 biz.). Uitgave Boekencentrum, Den Haag, per deeltje ƒ2,50.

Drie deeltjes uit de serie „Practische theologische handboekjes", alle drie karakteristiek voor de nieuwe koers in de Hervormde Kerk. De titels duiden duidelijk aan waarover het in deze boekjes gaat. Alle drie heb ik met instemming gelezen. Ik wilde wel, dat wij kerkelijk al zo ver waren. Juist daarom beveel ik de lezing van deze geschriften zeer aan. Het boekje van dr. Roscam Abbing heeft m.i. één bezwaar: het is te theoretisch. De schrijver is zeer bekwaam en het is een genot naar hem te luisteren, want vanuit de practijk zou ik hem telkens in de rede willen vallen en vragen stellen. De principiële bezinning op het gesprek met de buitenkerkelijken, waartoe deze studie ons opwekt, is overigens een harde noodzaak. 5. J. B.

Dr. W. H. C. Tenhaeff, Inleiding tot de parapsychoiogie, uitgeverij Bijleveld, Utrecht, 1952, 162 blz. ƒ7,90.

Wie nu eens ernstig ingeleid wil worden in de huidige stand van het onderzoek naar de parapsychologische verschijnselen, telepathie, voorspelling, enz., leze dit uitmuntend boek. Als hij nieuwsgierig is naar krasse staaltjes, voelt hij zich misschien bekocht, en als hij meent, dat het allemaal maar larie is, kan hij hier anders beleerd worden. Waar men met de schrijver principieel van mening kan verschillen is m.i. de vraag naar het belang van deze onderzoekingen. In het huidige stadium lijkt mij de betekenis van het parapsychologisch onderzoek voor wijsbegeerte, theologie enz. nog miniem. Als ik Tenhaeff goed begrijp, kent hij aan zijn wetenschap een negatief normatieve invloed toe, die haar m.i. niet toekomt, zolang zij slechts registreert, en veel verder is deze wetenschap voorlopig nog niet. J. G. B.

Het Vormingscentrum „De Vonk” te Noordwijkerhout vraagt een

Cursusleidster- Adjunct-directrice

Gegadigden moeten ervaring hebben in het werken met groepen en belangstelling voor sociaalpaedagogisch werk. Gewenste opleiding: School voor Maatschappelijk Werk (Afdeling Jeugdleiding en Volksontwikkeling) of Onderwijsopleiding met ervaring in het vernieuwde onderwijs. De betrekking is intem. Eigenhandig geschreven brieven met uitvoerige inlichtingen aan de directie.

Dnik N.V. De Arbeidersper» Amsterdaul