is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 52, 1954, no 23, 05-06-1954

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GA m doe hetzelfde ï Uit een brief:

„Zo af en toe deponeer ik een door mij gelezen T. en T. in de bus van een of ander persoon die naar mijn gevoelen wel eens interesse voor het blad zou kunnen hebben. Zo ook bij N. N. Desgevraagd gaf hij te kennen zich wel op T.T. met ingang van 1 Juli a.s. te willen abonneren. Wilt u dit abonné worden wel bij de administratie van De Arbeiderspers bevorderen?” Red.-secr.

ALGEMENE CONFERENTIE „IS DE TOEKOMST REEDS BEGONNEN?” van 17—19 Juli 1954 in het Eijkmanhuis Amerika is overal zichtbaar en hoorbaar in onze maatschappij. Hoe groeit onze cultuur hieronder voort en wat zijn de vooruitzichten in zo’n stromenland? Laten wij hierover een weekend spreken aan de hand van deze inleidingen: „Amerika, de nieuwste wereld,” door mej. prof. dr. G. H. J. van der Molen, Amsterdam. „De huidige situatie van onze cultuur en zijn perspectieven”, door ds. A. M. Brouwer, Dinther. De conferentie staat onder leiding van mr. W. Vogel, Driebergen. De deelnemersprijs bedraagt: ƒ7,50 per persoon tot Zondagavond; ƒ8,50 per persoon tot Maandagmorgen. Aanmeldingen, met vermelding van geslacht, leeftijd en beroep, te richten aan het Secretariaat van „Kerk en Wereld” te Driebergen.

JONG DUITSLAND—HOLLAND-WEEK OP OUD POELGEEST Voor jeugd van 18—25 jaar zal van 5 tot 14 Augustus gelegenheid zijn om deel te nemen aan een Jong Duitsland—Holland-ontmoeting op Kasteel Oud Poelgeest. Na het grotere Europees Oecumenisch Jeugdcongres, dat van 23 Juli tot 2 Augustus plaatsvindt op Oud Poelgeest, is het de bedoeling van deze ontmoeting, dat de jeugd van twee volkeren, voor wie het samenleven in Europees en oecumenisch verband zo’n klemmende noodzaak is, zich in een kleinere en kortere „samenleving” gemeenschappelijk kan bezinnen op vragen als: „Hoe kunnen wij actiever en creatiever de culturele stijl van de toekomst mee bepalen?” „Nieuwe verhoudingen tussen ons geloof en de ontwikkeling van onze persoonlijkheid.” „Welke nieuwe mentaliteit is voor het onderling begrip van de Europese volkeren noodzakeiyk en hoe kunnen wij daarbij helpen?” Niet alleen zal bijbelstudie, gewijd aan het thema „Traditie en het scheppen van nieuwe vormen”, een grote plaats in het programma innemen, maar ook zullen de verschillende thema’s in kleine groepen verwerkt worden, o.a. in sociodrama’s, pantomime en mime.

Voor sport, spel, strandbezoek en excursies zal verder ruimschoots de gelegenheid geboden worden. Het geheel staat van Nederlandse zijde onder leiding van mr. A. W. Kist en C. M. Bsse van Heemstra. Inlichtingen en opgaven aan Kasteel Oud Poelgeest te Oegstgeest.

KORTEHEMMENNIEUWS

Allemaal naar Kortehemmen

We moeten eens ernstig met elkaar praten. De Zondag na Pinksteren, d.i. dus Zondag 13 Juni, houden we als naar gewoonte onze Kortehemmen-dag. U weet wellicht, dat dit een voortzetting is van de Blijde-Werelddag, waarop de redacteuren van dat blad om de twee jaren de lezers samenriepen, om met elkaar te spreken over de problemen van het christen-socialisme, zoals die er geregeld in behandeld werden.

De naam „Blijde Wereld” is verdwenen en een Blijde-Werelddag kunnen we dus niet meer houden. Maar we hebben wei ons gebouw in Kortehemmen, het centrum in het noorden voor ons eigen werk niet alleen, maar dat voor steeds meer godsdienstige en cuiturele organisaties tot een tehuis is geworden.

Zo hebben wij veei „Vrienden”. En die willen wij graag ééns per jaar zo veel mogelijk bij eikaar hebben. Dat is onze Kortehemmen-dag! Wij vragen daarbij niet naar lidmaatschap of instemming met een belijdenis of een beginselprogram; als men maar komt om in onze sfeer van open-staan-voorelkaar de vragen van onze tijd te bespreken.

De laatste jaren stellen we de mogelijkheid open om er een week-end van te maken. Dat zal deze keer ook het geval zijn. Wij gebruiken dan de Za-

terdagavond om ons werk onder de loupe te nemen; dr. A. van Biemen, de directeur van Bentveld en secretaris van het bestuur, zal dan aanwezig zijn om allerlei inlichtingen te geven. Wij hopen, dat velen van de gelegenheid gebruik zullen maken om grote lijnen te trekken voor de verdere uitbouw van onze AG.

Maar dan komt de Zondag. En dat is toch eigenlijk „de” dag. Hij begint met een korte dienst in het oude kerkje van Kortehemmen, waarin ik-zelf zal voorgaan. Verder hebben we het grote voorrecht, nu minister van de Kieft zeer onverwachts verhinderd is, dr. W. Banning in ons midden te hebben. Voor de meesten een goede bekende. En zijn onderwerp staat ook midden in onze tijd: „De moed om mens te zijn in deze tijd.” Tenslotte zal mevr. L. Dudock van Lerven uit Arnhem komen voordragen. Wie haar gehoord heeft bij de herdenking van het halve-eeuwfeest van de Blijde Wereld in Leeuwarden, weet dat zij iets heels moois zal geven. En daarom: Vrienden, allemaal naar Kortehemmen!

We hebben de materiële voorwaardèn zo voordelig mogelijk gemaakt; ziet u maar de practische aanwijzingen. Laat men proberen hier en daar met een bus vol mensen te komen. Wie neemt in zijn (haar) omgeving daartoe het initiatief? Vroeger deed men dat ook in Groningen (samen met Veendam, Winschoten e.a.) en in Stiens (samen met St. Jacob, Wier en Marsum). Waarom zou dat nu niet kunnen? En een dominee reed zelf met een auto enige keren van Drachten naar Kortehemmen heen en weer. Is daar nu ook niet zo’n chauffeur? En nu niet op elkander zitten wachten, maar als men in eigen kring het initiatief neemt, komt men elkaar vanzelf wel tegen. Kortehemmen zelf kan u bij het zoeken van contact natuurlijk ook behulpzaam zijn. Waar een wil is, is een weg! Een waarachtige „vriend” van Kortehemmen zet alles op alles. Hij voelt zijn verantwoordelijkheid voor het al of niet slagen van de dag en zegt: daar behoor ik te zijn!

Nadere gegevens: Kortehemmen-dag 13 Juni 1954 Aankomst der deelnemers zo veel mogelijk vóór 9.45 uur Korte kerkdienst – ds. D. Bakker 10.00 „ Koffie 10.45 „

Voordracht – mevr. L. Dudock-van Lerven 11.45 „ Gezamenlijke broodmaaltijd 13.15 „ „De moed om mens te zijn in deze tijd” Dr. W. Banning 14.30 „ Sluiting ongeveer 17.00 „

Leiding: Ds. D. Bakker, mej. Sj. Gorter. ji,. Voor de Kortehemmen-dag: Liefst van te voren zich opgeven. Tevens, zo mogelijk, erbij vermelden, of men van plan is per bus dan wel per eigen vervoermiddel te komen. Dit i.v.m. terugreis. Eigen boterhammen meenemen voor middagmaaltijd en voor terugreis. Het huis zorgt ’s middags voor koffie en soep. Deelnemersprijs naar keuze f I, of ƒ 1,50 p.p., bij aankomst s.v.p. te voldoen. Deelnemers aan deze dag ontvangen geen nadere mededelingen.

b. Voor het week-end 12—13 Juni geve men zich in ieder geval op vóór 7 Juni a.s. Daarna volgen nadere gegevens. Eigen boterhammen meenemen voor middagmaaltijd en voor terugreis. Het huis zorgt des middags voor koffie en soep. Deelnemersprijs ƒ 2,— of ƒ 3,— p.p. naar keuze, bij aankomst te voldoen. Opgaven, liefst per briefkaart, te zenden aan Administratie AG der Woodbrookers, Kortehemmen, post Boornbergum.

LEESTAFELNIEUWS

Ernst Wiechert. Gij zult het recht niet buigen. Baarn. De Boekerij, 1953. Oorspronkelijke titel: Die kleine Passion. Vert. dra M. G. Schenk. Ing. ƒ6,—, geb. ƒ7,90.

In een terugblik op zijn leven heeft Ernst Wiechert eens gezegd, dat hij veertig jaar was, toen de doorbraak der genade over hem kwam en de oude vorm verbrak. Die doorbraak spoelde de haat weg, de wet, waarin hij was opgegroeid, de zekerheid, de traditie; de liefde bleef.

In die overgangsperiode schreef Wiechert „Die kleine Passion”. (1929). Wie de schrijver uit de latere werken wil leren kennen, moet met het lezen van dit boek beginnen. Van de prachtige figuren uit „Die Magd des Jtirgen Doskocil”, „Das einfache Leben”, ~Die Jerominkinder” (alle in het Nederlands vertaald) vinden we wezenstrekken terug in de figuren van de jonge Johannes, zijn moeder, zijn leraar Luther, voorkomend in dit boek. Ook in dit boek komen we onder de ban van de magische kracht van Wiecherts taai, geraken we onder de betovering der natuur, voelen we de melancholie der donkere bossen, die diepe ernst der met deze natuur saamgegroeide mensen met hun bespiegelende, als woudmeren zo stille wezen. Alles wat we

van Wiechert weten: zijn gehechtheid aan de genezende grond, zijn krachtig vasthouden aan de idealen van waarheid, schoonheid, goedheid, zijn afkeer van de moderne stad, zijn overgave aan een mystieke oerwijsheid, die in het bezit is van de eenvoudigen van geest, zijn afweer van het frivole, het obscure, het quasie-fatsoen en de aanstellerij, we vinden er de sporen van in dit boek. En bovenai en dit verklaart de titel ook van het boek in de vertaling, de liefde tot de gerechtigheid.

Typerend voor dit boek en voor de Wiechert in de periode van het ontstaan, is het noodlotsgesprek op de blz. 206—208.

Het was een uitnemende gedachte ook dit boek van W. te vertalen; velen onder de lezers zullen verlangend worden ook andere boeken van hem te gaan lezen. J. T.

P. V. d. Molen: De Hogerhuis-tragedie. Uitgeverij haverman. Drachten 1954, 141 bi. ƒ4,25.

Dit boekje bevat een trouw relaas van een pijnlijke rechtzaak die in ’t begin van deze eeuw Nederland bewogen heeft en die helaas nooit een bevredigend einde heeft gevonden. Niet romantisch opgemaakt, in eenvoudige, haast onhandige taai geschreven, voorzien van veel citaten en documenten volgt de lezer van nabij heel het proces. De geschiedenis interesseert ons, niet alieen om de magnifieke rol, die Troelstra er in speelde, niet alleen omdat we er een bekende figuur uit De Blijde Wereid en Tijd en Taak in ontmoeten: ds. A. V. d. Heide, maar ook omdat men de indruk niet van zich af kan zetten, dat, terwijl de geschiedenis zich afspeeit in de begintijd van het Socialisme, het Socialisme zelf er bij op ’t spel stond, nl. in zijn strijd tegen kiassenjustitie. Men iette maar eens op de tegenstanders van revisie in de kamer. Daarom is de afloop van de geschiedenis zo pijnlijk voor het rechtsbesef. De Hogerhuis-familie heeft dat is de stellige indruk van de lezer geen recht gekregen. Leerzaam, aanbevolen!

Elisabeth Zernike: De Roep. Uitgave Wereldbibliotheek A’dam, ƒ 5,90.

Een roman als deze moet niet ter hand genomen worden om het verhaaltje: een man tussen twee vrouwen; zijn wettige echtgenote, door hem in de steek gelaten, overlijdt; zijn maitresse verlaat hem kiest een ander, de vriend van zijn dochter. Er gebeurt niet veel, maar er wordt gepraat, er wordt gemijmerd; traag vallen er beslissingen. Zo werd dit boek een gevoelige overpeinzing over het bevreemdende leven, door een vrouw geschreven, handelend over de birmengedachten van vrouwen. De mannen blijven in dit boek schimmig en een symbolisch kind, dat er in voorkomt, en dat de titel verklaren moet, is ai even vreemd en raadselachtig als de pathetische omslag bij dit stille en verstilde boek. Als men het boek te uitvoerig noemt en te woordenrijk, miskent men de eigenlijke inhoua. Persoonlijk heb ik er een koele waardering voor, maar ik vermoed, dat het niet voor mij geschreven is: een mooi boek van een vrouw voor vrouwen.

Boëthius: Vertroosting der wijsbegeerte. Uit het Latijn vertaald en toegelicht door S. J. Suys-Reitsma. Serie Scriptorium, Arbeiderspers 1953, 204 biz. ƒ 5,90.

Boëthius (470-524) was een invloedrijk Romeins staatsman, die de gunst van zijn keizer verspeelde en toen uit de weelde van zijn vroeger bestaan terecht kwam in een kerker, waaruit geen andere uitweg mogeiijk was dan de dood. In deze benarde levenssituatie komt deze geleerde Romein tot een overpeinzing van ’s levens zin: Alles is aan verandering onderhevig behalve de deugd. Hij zet zijn gedachten uiteen in een dialoog met de Philosophie, afwisselend in proza en poëzie. De diepe toon van berusting en aanvaarding, de fraaie stiji, de religieuze, hoewei niet uitgesproken Christelijke, gedachtegang, dit alles heeft dit boekje gemaakt tot een dier handboeken van menseiijke wijsheid, waar heel de Europese geschiedenis door de mensen naar gegrepen hebben, temeer omdat in dit boekje het beste der klassieke wijsheid zijn neerslag vindt, aangevuid door Christeiijke inzichten. Het is goed, dat dit boekje nu ook in ’t Nederlands te lezen is, in een zorgvuldige vertaling, waarvoor alle hulde: Boëthius is niet gemakkelijk. J.G.B.

De Vredesbeweging De Derde Weg belegt een Openbare bijeenkomst op 11 Juni 1954 in het Americain Hotel (ingang Mamixstraat) te Amsterdam, aanvang 8 uur. Toegangsprijs ƒ0,50. Spreker: Prof. H. Rolin uit Brussel, senator voor de Belgische Socialistische Partij; afgevaardigde te Straatsburg; Vice-Voorzitter van de Belgische Beweging voor de Vrede binnen de BSP. Onderwerp: QUO VADIS EUROPA? Vredesbeweging De Derde Weg, Postbus 4046, Amsterdam.

Druk N.V. De Arbeiderspers Amsterdam