is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 52, 1954, no 41, 16-10-1954

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vak” valt uiteen in „functies”., dr. A. van Biemen. Wat wil classificatie eigenlijk?, drs. S. G. Lijftogt. Weerstanden bij de arbeiders. Wat zit erachter, waar gaat het om? Algemeen gesprek in groepen.

30-31 October weekend voor onderwijskrachten. Het huidige onderwijs en de komende samenleving. Leiding: dr. A. van Biemen, mej. ds. W. H. Buijs.

Ons huidige opvoedings- en onderwijsstelsel voedt met inzichten van het verleden jonge mensen van deze tijd op voor de samenleving van straks. In een dynamische tijd als de onze is derhalve bezinning op de grote samenleving der toekomst van het grootste belang voor allen die in het onderwijs werkzaam zijn.

De samenleving der toekomst 1975, prof. dr. W. Banning. Welke eisen stelt de toekomst aan opvoeding en onderwijs? Een onderling gesprek. Wat vraagt de toekomst van opvoeding en onderwijs? Z. Exc. J. G. Suurhoff (gevr.).

Kosten ƒ 4.50, ƒ 5,50 of ƒ 6,50 naar draagkracht. Echtparen ƒ9, ƒlO of ril.

Aanmelding bij de administratie van de AG der Woodbrookers, Bentveldseweg 3, Bentveld.

6-7 November: Christ. geloofsopvattingen en modern socialisme. Leiding: dr. A. van Biemen, mej. ds. W. H. Buijs.

Het bisschoppelijk mandement heeft deze, ons zo na aan het hart liggende zaak met ernstige twijfel omsponnen. Als protestanten en rooms-katholieken willen wij ons in alle openhartigheid bezinnen op deze verhouding.

Solidariteit en distantie trouw, doch met voorbehoud, mr. J. F. Hogerzijl, dr. Th. J. A. M. van Lier. Moet het gelaat van de socialistische politiek veranderen? Algemeen gesprek in groepen. Socialisme in de vernieuwing, drs. J. M. den Uyl.

Kosten per weekend ƒ4,50, ƒ5,50 of ƒ6,50 per persoon; echtparen ƒ9,-, ƒlO,- of ƒll,-.

Aanmeldingen bij de administratie, Bentveldsweg 3, Bentveld.

„KERK- EN WERELD”-NIEUWS

In het Eijkmanhuis te Driebergen wordt op 6 en 7 November a.s. een conferentie belegd over de situatie in Oost- en West-Duitsland.

Onderwerpen: „Beschouwingen over het geestelijk leven in Oost en West,” door prof. dr. Heinrich Vogel, Berlijn. „Oost en West in Evanston.” door jkvr. C. M. van Asch van Wijk, Zeist. „De huidige situatie in Oost-Duitsland”. Vertoning van een filmstrip over de Kirchentag te Leipzig, door mej. H. Kohlbrugge, -Utrecht.

Leiding: prof. dr. A. J. Rasker, Oegstgeest, en mej. G. V. d. Akker, Driebergen.

Deelnemerskosten: ƒ7,50 per persoon tot Zondagavond; ƒ8,50 per persoon tot Maandagmorgen.

Aanmeldingen te richten aan het secretariaat van „Kerk en Wereld” te Driebergen.

DE GROTE TREK

Dit is een actie ingezet door de Nederlands Hervormde Kerk om ons allen op te wekken meer en vaker te grijpen naar „het boek der boeken”. Niet, dat wij dit van Gen. 1 tot Openbaring zouden gaan lezen, maar het goede Oudhollandse gebruik van geregeld bijbellezen is toch wel heel erg in onbruik geraakt bij de tegenwoordige mens.

Mag de Postpropaganda van de Nederlandse Protestantenbond u nu eens een manier wijzen dit op prettige manier ter hand te nemen? U kunt van ons gratis en franco lectuur krijgen over de mooiste bijbelgedeelten; Psalmen, Profeten, Gelijkenissen, Brieven, enz. Ook kunt u een wegwijzer door de bijbel (a 50 cent) of een handwijzer (a 25 cent) van ons betrekken.

Schrijft en informeert u eens bij ons centraal adres Postpropaganda N.P.8., Warmonderweg 7, Leiden.

Giro penningmeesteresse; Postpropaganda 401238 te Leiden.

DE VRIENDENKRING

Hiermede nemen wij gaarne de vrijheid uw aandacht te vestigen op ~De Vriendenkring”, het maandblad van het Nederlandse Genootschap der Vrienden (Quakers).

Dit blad tracht, ondanks zijn nog bescheiden omvang, naast Quaker-nieuwsberichten uit het binnen- en buitenland, de algemene Quaker-houding te vertolken ten opzichte van onderwerpen, die onze lezers interesseren.

Wij hopen, mede ten gevolge van een uitbreiding van onze lezerskring, het huidige aantal van 16 pagina’s te kunnen opvoeren, om zodoende onze lezers in bovengenoemde geest meer te kunnen bieden. Wij beginnen bijv., met ingang van het Octobernummer, een maandelijkse serie, waarin achtereenvolgens de grondleggers van het oorspronkelijke Quakerisme zullen worden behandeld. Zo ook hopen wij, bijv. twee-maandelijks, een artikel van een onzer vaste medewerkers te publiceren, waarin van Quaker-standpunt het actuele wereldgebeuren zal worden bekeken. Andere medewerkers.

medisch of anderszins onderlegd, zullen het hedendaagse leven van hun kant, psychologisch, enz. bezien.

De abonnementsprijs bedraagt slechts ƒ 3,-, ƒ 4,- of ƒ 5,- per jaar naar keuze van de abonné. Wij zijn desgewenst gaarne bereid, u drie opeenvolgende gratis proefnummers te doen toekomen, ter kennismaking.

Adres redactie: Pauwenlaan 52, Den Haag.

VERGADERING VAN MODERNE THEOLOGEN

De 89ste vergadering van Moderne Theologen zal in het voorjaar van 1955 in Amsterdam worden gehouden. Hun, die vraagpunten of onderwerpen voor deze vergadering wensen op te geven, wordt verzocht deze vóór 1 November a.s. in te zenden aan de secretaris, dr. G. J. Lindijer, Amsteldijk 75, Amsterdam-Z.

LEESTAFELNIEUWS

Dr. J. W. Berkelbach van der Sprenkel en de vestiging van de Nederlandse staat. J. M. Meulenhoff, A’dam 1946, 221 blz. ƒ6,90.

In 1944 overleed de schr. van dit boek. Het was toen juist voltooid en werd in 1946 gedrukt. Door omstandigheden las ik het pas dezer dagen, maar ik wil nu ook onmiddellijk getuigen dat dit boek uitstekend is. Men lette op de zorgvuldige formulering van de titel, in het voorwoord nader toegelicht. Het gaat hier om het begin van de Nederlandse staat, uit een opstand, zoals de schr. met nadruk vaststelt èn om de rol, die Willem van Oranje hierbij gespeeld heeft. Welnu, dit moeilijke en ingewikkelde verhaal, reeds vele malen verteld en waarvan de historische gegevens in verwarrende hoeveelheid ter tafel liggen, wordt hier zó verteld, dat de vakman geniet van de beheersing der stof en de leek geniet van de klare uitbeelding. Telkens onderscheidt de schr. met grote behendigheid het drievoudig verhaal van wat er in feite gebeurd is, van wat de tijdgenoten dachten, dat gebeurde, van wat de nakomelingschap gedacht heeft. En uit dit verhaal van vallen en opstaan rijst op het beeld van de raadselachtige Zwijger, niet geïdealiseerd, maar ook niet ontluisterd, en het beeld van een wankelmoedig volk, dat door enkele gedrevenen voortgestuwd wordt naar een einder, waar de vrijheid gloort. Het is een verhaal, dat in al zijn nuchterheid blijft ontroeren en dat de schr. treffend illustreert door nu en dan te verwijzen naar een andere terreur, door de schr. beleefd bij het schrijven van zijn boek.

Dr. Johanna K. Oudendijk: Willem 111, Stadhouder van Holland, Koning van Engeland. Uitgave J. M. Meulenhoff, A’dam 1954, 334 blz.

Dit veelgeprezen boek werd hier nog niet aangekondigd. De schr. heeft een poging gewaagd de grote maar moeilijk te doorgronden figuur van Willem 111 psychologisch te schetsen en graag erken ik, dat, waar het boek in feit weinig nieuws biedt na Pruins opstellen en de twee delen van Japikse, de mens zelf mij veel nader is gekomen. Dit schrijf ik enerzijds toe aan de voortreffelijke montage van typische details, anderzijds aan het waakzaam, ethisch oordeel van de schr., maar ook aan de uitstekende wijze, waarop ze de ingewikkelde problematiek der buitenlandse politieke situatie vereenvoudigt, zonder die wezenlijk te vertekenen. Als zodanig is dit een hoogstaand werk van historische vulgarisatie, dat boeiend is als een historische roman, maar tegelijk voorzichtig als een studieboek slechts kan zijn. Voor wie eens een mooi stuk vaderlandse geschiedenis wil lezen of de de geschakeerde levensbeschrijving van een der drie grootste Oranjes, is dit boek de aangewezen lectuur.

Dr. M. J. A. de Vrijer. Het verborgen brood. Uitgave D. A. Daamen, Den Haag 1954. 108 blz. ƒ 3,40.

Dit is een bundeltje eenvoudige, godsdienstige overwegingen. Naar mijn smaak zeer ongelijk; alle zijn ze boeiend en op de man af, alle zijn ze persoonlijk, maar enkele zijn diep treffend. Ik wil dit boekje gaarne aam’aden; 't mag dan niet diep graven, ’t mag soms vervallen in de gevaren van een oudere schrijver, die zich graag verdiept in zijn herinneringen, ’t heeft iets, wat veel moderne boekjes van dit soort missen: een aansprekende hartelijke vroomheid. J. G. B.

GRATIS EN FRANCO

De postpropaganda van de Nederl. Protestanten Bond zendt lectuur over vrijzinnig godsdienstige en andere onderwerpen. Corresp.adres: Warmonderweg 7, Lelden. Catalogus a 50 cent (vermelden letter M). Gironr. penningmeesteresse 401238 te Leiden.

BRIEFWISSELING

De Avro en Paulus de Kuyter

Het artikel van H. Wielek over „Te bonte barmhartigheid” (in „Tijd en Taak” van 25 September j.1.) was voor mevrouw Van Gulpen (Deventer) aanleiding tot het schrijven van deze brief aan onze redactie:

„In het nummer van Tijd en Taak van de vorige week las ik een stuk, dat de AVRO ervan beschuldigde, J. van Tol in genomen te hebben, de man, die in oorlogstijd zulke verschrikkelijke „gedichten" gemaakt heeft, o.a. over de Joden. Ik was verontwaardigd en betreurde het, geen lid van de AVRO te zijn, alleen om dan onder heftig protest mijn lidmaatschap te kunnen opzeggen.

Maar mijn verontwaardiging was wat voorbarig, want een of twee dagen later las ik in het Deventer Dagblad, dat de AVRO aan de pers verklaard had, dat Van Tol niet in dienst van de AVRO geweest was, niet is en niet komen zal. Dit lijkt mij een zo pertinente tegenspraak, dat men moeilijk aan de waarheid kan twijfelen.

Nu kwam het nieuwe nummer van Tijd en Taak en ik verwachtte een herroeping van de ernstige beschuldiging aan het adres van de AVRO te zullen vinden, zoals men dat van een behoorlijk blad verwacht, maar ik zocht daarnaar tevergeefs. Om nu niet ten opzichte van Tijd en Taak in voorbarige verontwaardiging te ontbranden, zou ik zo graag van u willen weten, of Tijd en Taak zich verkeerd heeft laten inlichten en de beschuldiging dus ongegrond is en waarom men dan die beschuldiging niet onder het aanbieden van excuses heeft ingetrokken? V zoudt mij met een mededeling daaromtrent zeer verplichten."

En dit is het antwoord:

„Op 23 September heeft J. van Tol een verslaggever van het „Parool” het volgende medegedeeld: „Acht weken geleden ongeveer heeft de heer Repko (directeur van de AVRO) mij gevraagd programma’s voor de Bonte Dinsdagavonden te maken. Ik heb mij daartoe bereid verklaard en heb drie uitzendingen samengesteld; het eerste programma is reeds op de band opgenomen. Toen kwamen de eerste publicaties over deze zaak in de pers. Nadat hierover moeilijkheden zijn gekomen, heeft de heer Repko mij vanochtend laten weten, dat hij zich volledig van mij terug moet trekken...”

U ziet dat perspublicaties soms wel een uitstekend resultaat kunnen hebben!

H. WIELEK

De Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers te Bentveld vraagt voor spoedige indiensttreding een jonge vrouwelijke

ADMINISTRATIEVE KRACHT

Steno-typiste, kennis van moderne talen vereist. Intern of extern. Br. met opgave van diploma’s, staat van dienst en verlangd salaris aan Dr. A. van Biemen, Bentveldsweg 5, Bentveld (post Aerdenhout).

gS GEMEENTE ROTTERDAM I

Burgemeester en Wethouders roepen sollicitanten op voor de te veivullen betrekking van

directeur

van de op te richten School voor Werkende Jongens (part-time education). Gegadigden moeten:

1. beschikken over paedagogische kwaliteiten teneinde van het lerarencorps een team te maken en leiding te geven aan ongeschoolde fabrieksiongens;

2. wetenschappelijke belangstelling hebben voor sociaal-paedagogische problemen; 3. in staat zijn contact op te nemen en ie onderhouden met werkgevers.

Salaris is alhankelijk van opleiding, ervaring, leeftijd en huidige financiële positie. Sollicitanten dienen zich eventueel aan een psycho-technisch onderzoek te onderwerpen.

Sollicitaties, voorlopig zonder oveilegging van stukken, vergezeld van een levensbericht, binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad in te zenden aan Burgemeester en Wethouders, p/a Afdeling Onderwijs en Volksontwikkeling, kamer 222, Stadhuis, Rotterdam. V J

Druk N.V. De Arbeiderspers Amsterdant