is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 52, 1955, no 7, 19-02-1955

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behandelt natuurlijk de opkomst der arbeidersbeweging apart, en laat daar het sociologisch gezichtspunt meespreken; ik zou dat als methode willen doorvoeren voor het hele tijdvak. En verder theologisch-wijsgerig; wanneer men voor ons land duidelijk wil maken de betekenis van confessionele politieke partijen, van de antithese, van de schoolstrijd enz., moet men in kerkgeschiedenis en theologie duiken, anders blijft men aan de oppervlakte. Natuurlijk; dan krijgt men een ander en ook dikker boek dan dit van mr. Oud. Mijn wens naar deze andere behandeling doet echter niet af aan mijn waardering voor wat nu geboden werd.

Karei van Heusden; Het Speelgoed op de Blauwe Zolder. A. J. G. Strengholts Uitgeversmaatschappij N.V., Amsterdam. Ing. ƒ7,—, geb. ƒ8,90.

Men weet niet, waarover men zich meer moet verbazen: over de durf van de uitgever om deze „roman” met een omvang van 400 blz. uit te geven of over de onvermoeidheid van de auteur om dit verhaal tot het einde toe als een ononderbroken vlucht van romantische verbeeldingen neer te schrijven in een taal, soms wel bekoorlijk, maar meestal onleesbaar door een irriterende pathetiek, drukke beeldspraak, vermoeiende overdaad van epitheta. Plichtsgetrouw worstelde ik me door deze exuberantie heen, liet alles bezinken, maar vond, althans voor mij, weinig waardevols onder de eindindrukken. De geschiedenis van de opgroeiende jongens met de symbolische namen van Vingertje, Stekeltje, Goudvisje, Flapoor, Puddinkje en Hobbel rondom Marianneke, het meisje, dat haar fantastisch verbeeldingsspel speelt met haar poppen, met Vlinderlijn (personificatie van de zoekende mens), is alleen daar lezenswaard, waar, zonder „oratorische zwier”, realistische gebeurtenissen uit het kinderleven zijn beschreven.

Op de omslag wordt dit boek van Van Heusden opgetogen begroet als een moedige, groots-opgezette doorbraakpoging „naar een bemirmelijker en bemoedigender terrein van de literatuur” dan deze heden te zien geeft in een tijdperk, waarin opnieuw en verbetener de „Redelijkheid en het Rationalisme de oorlog verklaard hebben aan sentiment en gemoedsoverwegingen.” Ik heb nergens in de literaire wereld enige deining over deze doorbraakpoging bespeurd. De auteur blijft voor mij een fantastisch knap Jongleur, die zijn beeldenreeksen in een kleurig, soms flonkerend spel omhoogwerpt, maar ons niet met het echte, ontroerende leven confronteert De begaafdheid, die Van Heusden zeker bezit, zal, dunkt mij, tot zijn recht komen en iets waardevols weten te scheppen, als hij zijn flux de paroles weet in te dammen en tracht de iimigheid van het sobere, doorzichtige en verstilde te benaderen. J. T.

Korte aankondiging

Het mocht u misschien ontgaan, daarom wijzen wij u er even op:

ie. N. G. J. van Schouwenburg: Een eeuw Evangelie op Nleuw-Gulnea, uitgave van de Raad voor de Zending van de Ned. Herv. Kerk te Oegstgeest. Rijk geïllustreerd ƒ0,95.

Nieuw-Guinea-nummer van het Zendingsblad der Ned. Herv. Kerk, uitgave Zendingsbureau, Oegstgeest. Een jaargang van dit maandblad kost ƒ 2,—. Dit is het Jan.-Febr.nummer.

Men heeft in ons blad al reeds kunnen lezen over de Nieuw-Guinea-evangelisatie. Met deze twee boekjes kent u de hoofdlijnen van deze ontroerende geschiedenis. Ik ga ze niet samenvatten. Maar één ding staat voor me vast: als we de zending hier niet steunen, schieten we te kort aan dankbaarheid voor het Evangelie, dat ons onverdiend geschonken is, en klinkt al ons praten over Nederlandse verantwoordelijkheid t.o.v. Irian hol. Ik waarschuw u van te voren; het lezen van deze boekjes gaat u ontroeren en de heilzame bewondering voor wat er gedaan wordt, gaat u geld kosten. We kunnen toch deze bewonderenswaardige zendelingen met hun medewerkers niet in de steek laten!

2e. Evanston-nummer van Wending, maandblad, uitgave Boekencentrum, Den Haag 1954, Nov.nr., 108 blz., ƒ 2,25, per jrg. ƒ 10,—.

Over de kwaliteiten van dit maandblad zullen we het nu niet hebben, maar als u alzijdig voorgelicht wilt worden over de huidige stand der oecumenische beweging en speciaal over de tweede bijeenkomst van de wereldraad der kerken door mensen, die deze vergadering niet alleen zelf bijgewoond maar er ook actief aan deel hebben genomen en nochtans hun critische zin niet thuisgelaten hadden, lees dan dit boekje, waaraan ook nog enkele buitenlanders meewerkten.

3e. Legenden van Sint Pranciscus, uit het Italiaans vertaald en ingeleid door dr. Catharina Ypes, uitgave Wereldbibliotheek 1954, 2e druk, 117 blz., ƒ2,75.

Een wereldberoemd boek, thans in uitstekende vertaling toegankelijk. Het beste van de middeleeuwse geest treft ge hier; Pranciscus’ oorspronke-

lijkheid, die bestaat in het letterlijk aanvaarden der Evangelische boodschap. Deze uitgave wordt ingeleid door een goede samenvatting van wat men van Pranciscus dient te weten tot recht verstaan van de „Bloemekens” van St. Pranciscus.

4e. Een abel spel van Esmoreit, uitgegeven door dr. Rob. Roemans en drs. René Gaspar. Uitgave Wereldbibliotheek, 62 blz. ƒ2,25.

Een zorgvuldig geannoteerde en van een degelijke inleiding voorziene uitgave van dit aantrekkelijke, middeleeuwse toneelstuk. Aanbevolen om te lezen én om op te voeren.

se. Nibelungenlied, eerste gedeelte: Siegfried, de held van Nederland, tweede gedeelte: Kriemhilds wraak, vertaald en ingeleid door dr. Jan de Vries. Uitgave Wereldbibliotheek, 160 en 178 blz. De twee delen samen ƒ7,80.

Het is goed dat dit beroemde Germaanse epos nu in een gave, moderne vertaling voor ons ligt. De grote kenner in ons land van deze oud-Germaanse wereld heeft deze vertaling uiterst deskundig ingeleid en ook de vertaling zelf geleverd, die metrisch van zeer nabij het origineel volgt. Ondanks, ja misschien dank zij deze trouw van de vertaler aan de grondtekst, is dit epos moeilijk te lezen voor een modern mens; hij moet de verveling van de dreun overwinnen. Ook de inhoud stelt teleur. Objectief erkennend dat dit epos uiterst belangrijk is als document van de Germaanse aard, moet ik subjectief bekennen, dat ik het naar inhoud en vorm vervelend vind. Men leze eens het pleidooi van dr. De Vries in „Het herwonnen verleden”, een boek van zijn hand uit 1944, en oordele zelf. RedAecr.

NIEUWS VAN OUD-POELGEEST. In samenwerking met de Oecumenische Jeugdraad organiseert de Stichting Oud-Poelgeest te Oegstgeest op 26/27 Februari a.s. een conferentie, getiteld: „Nuchtere feiten van Europa. Sprekers zijn: prof. mr. dr. I. A. Diepenhorst over „Hoe verwerken wij de oude feiten”. Dr. W. Verkade: „De jongste feiten komen op ons af” Mr. A. W. Kist: „Hoe bereiden wij de nieuwe feiten voor”. Deelnemersprijs; ƒ6,50 p.p. Leiding: mr. A. W. Kist en jkvr. O. M. Bosse van Heemstra. Opgaven: Kasteel Oud-Poelgeest te Oegstgeest.

BENTVELDNIEUWS

26—27 Febr.: De verhouding man-vrouw in het krachtenveld der huidige maatschappij. Over de verhouding man en vrouw wordt in allerlei kringen ernstig gedacht en gesproken. Opmerkelijk is dat de maatschappelijke aspecten van dit vraagstuk zo gemakkelijk op de achtergrond komen, terwijl die toch de drijvende krachten achter het proces van verandering der onderlinge verhouding zijn.

In het gezin, dr. P. Jonges. In het werk, mevr. U Tellegen—Veldstra.

Wijziging van houding en overtuiging, maar hoe? onderling gesprek in groepen. 5—6 Maart: Menselijke verhoudingen in het bedrijf. Over menselijke verhoudingen wordt veel geschreven en nog meer gepraat. Wat we er nu precies onder hebben te verstaan is echter lang niet duidelijk. Soms is dat niet zo erg, omdat de verhoudingen zonder meer menselijk zijn. Soms echter maakt men zich daarover zulke romantische voorstellingen, dat een zinnig mens zich wat onwerkelijk gaat voelen.

Op zich zelf is deze vaagheid geen ramp. Het wordt echter gevaarlijk wanneer men zich opmaakt om dergelijke gedachten te realiseren, want het enige resultaat is dan uiteraard bittere teleurstelling. Het heeft dus goede zin, om over dit onderwerp eens grondig en openhartig van gedachten te wisselen. Indien er namelijk nog iets is in onze maatschappij waaraan allen iets kunnen doen, dan is het wel de vermenselijking van ons dagelijks leven. Alvorens over wegen en middelen te praten is het nodig te weten waar we het over hebben, wat we als toekomstbeeld zien en welke belemmerende omstandigheden en remmende factoren aanwezig zijn.

We verwachten deelnemers uit alle lagen van het bedrijfsleven, aangezien de menselijke verhoudingen een aangelegenheid van alle betrokkenen is. We hopen dat u tijd en gelegenheid zult kunnen vinden om aan deze gedachtenwisseling deel te nemen. Het maximumaantal deelnemers is 60; spoedige aanmelding is derhalve gewenst. Inzending van onderstaand formulier vóór 24 Februari aa,n de administratie van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers, Bentveldsweg 3, Bentveld, post Aerdenhout, telefoon 02500—26728.

Programma: Wat zijn menselijke verhoudingen? – Dr. A. van Biemen. – Wat belemmert of verstoort de menselijke verhoudingen? – Discussiegroepen. – Hoe kunnen we tot betere menselijke verhoudingen komen, welk bedrijfsklimaat is er voor nodig, wat kunnen wij daaraan doen? – A. S. van Cleeff, direc-

teur W. Nobeltfabrieken; H. Smit, kernlid bij Stork-Hengelo.

Leiding: dr. A. van Biemen, mej. ds. W. H. Buijs.

Prijs naar draagkracht: van ƒ 3,50 tot ƒ 10,— per persoon. (De kostprijs is ƒ 6.50.) Echtparen ƒ 6,50 tot ƒ 15,—.

12—13 Maart: Waarom zou ik bidden?

Kan een modern mens nog bidden? Waarom bidden mensen eigenlijk? Een gesprek over één van de moeilijkste en tevens één der teerste kanten van het godsdienstig leven.

Kunnen moderne mensen nog bidden? gesprek in groepen.

Waarom bidden mensen? Wat is het gebed fenomenologisch? Waarom doen mensen het? Godsdienstige veronderstellingen. Mej. ds. W. H. Buijs.

Zo ja, hoe en waar? Prof. dr. E. L. Smelik.

Kosten: ƒ 5,50, ƒ 6,50 of ƒ 7,50 per persoon. Echtparen: ƒll,—, ƒ12,50 of ƒl4,—.

Opgaven te richten aan dè administratie van de A. G. der Woodbrookers, Bentveldsweg 3, Bentveld.

Ten antwoord

Een aandachtig lezer van ons weekblad (de heer G. A. Sneep te Castricum) geeft ons een verdiende terechtwijzing. We hadden in een recensie van het door ons zeer gewaardeerde boek van professor Berkouwer „De triomf der genade in de theologie van Karl Barth” het terloops betreurd dat o.i. de taal hier en daar wat slordig was en gepoogd dit aan te tonen met een voorbeeld. We troffen ergens aan: „Als de laatste bazuin geslagen heeft” en vonden dit een slordige beeldspraak. Onze lezer maakt ons nu attent op het feit, dat de Statenbijbel ook deze zegswijze heeft: want de bazuin zal slaan” (1 Cor. 15 V. 52). Nu heeft de nieuwe vertaling weliswaar „klinken”, maar, zo betoogt de schr. „slaan” zou toch gehandhaafd kunnen worden in de betekenis van een plotseling, snel doordringend geluid.

Eerlijk gezegd: de verwijzing naar de Statenbijbel was een verrassing. Wat ik een slordige beeldspraak noem, moet dus een archaïsme (verouderd taalgebruik) heten, immers zo „slaan” vroeger misschien de betekenis had die de heer Sneep eraan geeft, ik meen te moeten handhaven dat nu „slaan” wel de betekenis heeft van plotseling geluid, maar dan toch veroorzaakt door slagen. Een klok slaat, maar kan een bazuin ook slaan?

J. G. B.

Ter perse:

Geschilpunt West. Nieuw-Guinea eist een oplossing

Een gecommentarieerde bloemlezing onder redactie van D. M. G. Koch en J. W. E. Riemens,

van artikelen en redevoeringen o.a. van ir. H. Vos, F. Goedhart, J. de Kadt, prof. dr. W. Schermerhorn, H. M. van Randwijk, H. van Veen, dr. E. van Raai te, prof. W. Banning en H. J. Teutscher, over het probleem, dat de verhouding tussen Nederland en Indonesië nu al vijf jaar verstoort.

Is „Nieuw-Guinea” een rechtvaardige zaak? Wat is in het belang van de bevolking? Bezit Nederland de souvereiniteit? Wat is de kern van het meningsverschil? Moet er niet meer onderhandeld worden? Moet de discussie rondom dit probleem, dat zelfs voor de verhouding Europa-Azië van grote betekenis is, weer verstommen?

Deze bundel is d f 1,50 te bestellen bij Drulckerij „Nimcót’, Monnickendam, Giro 256907.

Tevens worden correspondentie en reacties over dit vraagstuk daar gaarne ingewacht, door J. W. E. Riemens, Mauritsstraat 3, Amsterdam-Oost.

Verschenen is de Oproep tegen de Duitse herbewapening van de Vredesbeweging „De Derde Weg". De oproep Is verkrijgbaar a ƒ 0,10 per ex., ƒ 1,— per 25 ex. Instemmingsbetuigingen en bestellingen kunnen gericht worden aan Postbus 4046, Amsterdam-Oost. Postgiro 171298. Gem.giro V 3500.

Druk N.V. De Arbeidersper* Amsterdam