is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 52, 1955, no 9, 05-03-1955

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEESTAFELNIEUWS

J. Aarse, mr. H. C. Hazewinkel, Alfred Kossmann. Prentenboek van Rotterdam, een wandeling door de tijd en door de stad. Uitgave Arbeiderspers A’dam 1954, 319 illustraties, 160 blz.: ƒ7.90.

Dit boek is een feestgave; De Arbeiderspers gaf het uit bij gelegenheid der opening van haar machtig gebouw te Rotterdam. Het boek is niet alleen als typografisch werkstuk een prachtig visitekaartje van het bedrijf, als kunstzinnige uitgave is het tevens een fraai gebaar, hoe een groot bedrijf als Maecenas kan functioneren. Hier is dan de jonge geschiedenis van Rotterdam (drie tot vier eeuwen) in een fascinerende serie van tekeningen en foto’s en prachtig in kleur weergegeven schilderijen; voor wie Rotterdammer is een uniek geschenk, voor wie de stad slechts vaag kent, een doorlopende bron van verbazing en belering. Juist plaatselijke historie moet het hebben van plaatjes en nog eens plaatjes. Zo alleen krijgt men een levendig beeld van wat was, omdat immers enerzijds de grote lijn van de officiële geschiedenis doorkruist wordt door de plaatselijke wederwaardigheden en anderzijds het plaatselijk-typische per definitie schilderachtig is. Van harte aanbevolen aan wie Rotterdam kennen of het willen kennen.

Prof. dr. Margaret Mead. Man en vrouw, een studie over de seksen in een veranderende wereld. Vertaald door drs. R. H. Houwink. Uitgave Bijleveld. Utrecht 1953. 343 blz. ƒ 10.90.

Dit standaardwerk over de verhouding manvrouw is nu ook in het Nederlands toegankelijk. Op grond van een intieme kennis van primitieve culturen bespreekt de schr. de verhouding der seksen in het hedendaagse Amerika. Juist door haar vergelijkingsmateriaal is ze in staat, uiterst scherp de eigenaardigheden te schetsen en de tekortkomingen te zien, die in onze, gesaeculariseerde wereld op het terrein der sexuele zeden heersen. Als zodanig is het boek zeldzaam suggestief. In een laatste deel bepleit de schr. ook een hervorming dier zeden, die, hoe verstandig en logisch ook, niet iedereen geheel zal overtuigen, nl. niet degenen, die menen, dat zeden niet alleen een zaak van sociale doeltreffendheid zijn, maar ook symbolische expressie en vormgeving van in de maatschappij levende Ideeën, die nu eenmaal niet alleen op hun sociologische aangepast-zijn getoetst dienen te worden, maar ook op hun absolute gelding. Terloops gezegd: mensen, die gemakkelijk smalen over Amerikaanse wetenschapsbeoefening, moesten dit boek eens lezen: een voorbeeld van wetenschappelijke uiteenzetting, rijk, genuanceerd en helder.

J. G. B.

JEUGDLECTUUR

Het kinderblad Kris Kras, een uitgave van de stichting „Kinderbelangen”, die hiermede geen winst beoogt, doch zich ten doel stelt om de kinderen een goed, artistiek en paedagogisch verantwoord tijdschrift te geven als tegenwicht van de smaakbedervende stripkranten. Redactie en administratie: Stadionweg 21, Amsterdam-Zuid. Het verschijnt om de 14 dagen: prijs per kwartaal ƒ 3,—, buiten Nederland ƒ 3,50.

Dit voor lagere-schoolkinderen bestemde blad ziet er verzorgd uit en geeft de jeugd goede lectuur: wetenswaardigheden, verhalen, puzzles, raadsels en grapjes, alles goed geschreven en aardig geïllustreerd. Een bezwaar vind ik de vele vervolgverhalen, soms vijf in een aflevering. Een ander bezwaar is de prijs, die zeker voor de uitgave niet te hoog is, maar wel voor menig gezin.

Een derde opmerking: recensies van jeugdboeken voor kinderen boven de lagere-schoolleeftijd horen m.i. in dit blad niet thuis.

Ik vind het prettig dat er nu bijna een jaar lang een kinderblad in Nederland is waaraan artisten van naam meewerken, een blad dat stijl heeft en dat waardevol is voor het jonge kind, maar ik vind het onbevredigend dat het zo kostbaar moet wezen.

Lea Smulders: Meneertje verkeerd. Uitgave Cantecleer Utrecht. Picco-reeks jongens en meisjes van s—B jaar. Met tekeningen en platen van Wim Bijmoer, 70 blz. in afwasbare, gekleurde band ƒ 2,90.

Een bijzonder aardig boekje over een stadsmeneertje dat één dag het werk op een boerderij waarneemt omdat de boer en de boerin naar een bruiloft zijn. Alles loopt in de war, maar ook weer uit de war. Een vrolijk verhaaltje: genoeglijke voorleesstof voor het jonge kind.

Vrij en Blij-boekjes, uitgave A. J. G. Strengholt, Amsterdam. Verschenen zijn; 800, de kleine Indiaan, Toppie loopt weg, De toversleutel en Boer Jochems Boerderij. In gekleurde, kartonnen omslag ƒ 1,25.

Van deze uit het Amerikaans vertaalde boekjes vind ik Toppie loopt weg het aardigst. Het gaat over

een wit poesje. Heel jonge kinderen kunnen het begrijpen omdat de platen zo duidelijk en de tekst zo eenvoudig is. De andere drie zijn grover; ik zou ze niet aan kinderen beneden de zes jaar in handen geven. Voor de lage prijs zijn het fleurige boekjes.

Wim Hora Adema: ’t Sleehte Kerstrapport, met plaatjes van Piep Westendorp. Uitgave Arbeiderspers Amsterdam 1954, 80 blz. ƒ 3,25.

Dit goedgeschreven vlotte jeugdboek heeft m.i. het bezwaar dat het kinderen van t e uiteenlopende leeftijd wil boeien. Toen het Indertijd als jeugdfeuilleton in Het Parool verscheen, viel het niet zo op, als nu het in boekvorm is uitgekomen. Jongens immers uit de zevende klas, die, in angst na een slecht Kerstrapport van huis weglopen, hebben nu eenmaal geen ontmoeting meer met een Kerstman, In wie ze geloven en van wie ze dromen.

Marjolein de Vos: De avonturen van Jan en Joris, met plaatjes van Piep Westendorp, uitgave Arbeiderspers, Amsterdam 1954, 82 blz. ƒ 3,25. Belevenissen van twee kleine jongens, levensecht beschreven, zodat kinderen ze lezen en nog eens lezen en erover praten: van harte aanbevolen voor de lagere-schooljeugd, ook om voor te lezen.

R. B. R.

KORTEHEMMENNIEUWS

Welvaart, mens en maatschappij.

Weekend 26—27 Maart

Terwijl in grote delen van de wereld nog armoede en honger heersen, doet zich de wonderlijke situatie voor, dat wij ons voor West-Europa en Amerika (afgezien van achtergebleven groepen, die we niet mogen vergeten!) reeds de vraag stellen: Welke zijn de gevolgen van de steeds toenemende welvaart? Welke invloed heeft zij op mens en maatschappij? Wat doen wij eigenlijk met onze welvaart? Maken wij er een goed of een slecht gebruik van?

Vindt u dit zonderlinge en buitenissige vragen? Misschien zegt u: ja! En toch... als wij straks allemaal een auto, een ijskast en nog veel meer verleidelijke luxe-dingen bezitten, of gedwongen zijn te bezitten, zijn we dan ook tevredener, gelukkiger mensen geworden? Gelukkiger ook bij de wetenschap, dat er in Europa zelf, in Azië en in Afrika nog millioenen mensen leven, die het allernodigste missen?

Over deze dingen zouden wij met u willen spreken.

Het thema van het weekend hebben wij in tweeen onderverdeeld. Op Zaterdagavond spreekt H. Roelfsema, burgemeester der gemeente Hoogezand-Sappemeer, over het onderwerp: „Mens en Welvaart”. Op de Zondag behandelt drs. P. de Jong, directeur van het Sociologisch Instituut van Kerk en Wereld, het onderwerp: „Welvaart en maatschappij”.

De leiding berust in handen van ds. Sj. Bijleveld, mej. Sj. Gorter en H. Roelfsema. De ochtendwijding zal verzorgd worden door ds. W. Sangers.

U komt toch ook luisteren en uw mening zeggen? H. R.

Practische gegevens. Welkom tussen 16.30 en 17.30 uur. Broodmaaltijd 18.00 uur. Sluiting, waarna broodmaaltijd, 17.30 uur. De deelnemersprijs bedraagt naar keuze ƒ4.— of ƒ4.50 p.p., echtparen ƒ7.— of ƒ8.— bij aankomst te voldoen.

Het Woodbrookershuis ligt een halfuurtje lopen van Beetsterzwaag en is per NTM-bus te bereiken van Groningen, Heerenveen, Leeuwarden; per ESAbus van Assen tot Drachten en verder per NTMbus richting Heerenveen tot Beetsterzwaag.

Opgaven graag vóór of uiterlijk Zaterdag 19 Maart te zenden aan de administratie van de A. G. der Woodbrookers te Kortehemmen, post Boornbergum, Pr. Daarna ontvangt men nadere mededelingen.

BENTVELDNIEUWS

„WAAROM ZOU IK BIDDEN?” 12—13 Maart 1955

Er zijn velerlei oorzaken aan te wijzen, die de bovenstaande vraag doen stellen. Mensen stellen die vraag op een zeer verschillende toon en vanuit een zeer verschillend levensgevoel. Onverschilligheid, ongeloof, teleurstelling, twijfel, opstandigheid, verlangen, gevoel van onafhankelijkheid zijn zo maar een paar facetten van die complexe gestalte van het geestesleven van de moderne mens, voor wie bidden iets vreemds begint te worden.

lemand noemde geestelijk leven „het gewone dagelijkse leven, dat gezegend wordt met de ontmoetingen van God.”

Met die ontmoeting heeft bidden iets te maken. Maar naar het veel geciteerde woord van Bonhoeffer wordt gesproken van een mondig geworden wereld. Wil die moderne mens nog van die ontmoeting weten, zit hij met de vraag naar het hoe van

die ontmoeting? Wat is bidden eigenlijk en heeft het enige zin?

Of we het bekennen willen of niet, ook de christen zit met het probleem van het gebed, dat één van de moeilijkste en teerste kanten van het godsdienstig leven is.

Laten wij er eens openhartig over spreken. De gelegenheid daartoe is tijdens een weekendconferentie, Ijelegd door de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers, op 12 en 13 Maart 1955.

Opgaven vóór 7 Maart aan de administratie, Bentveldsweg 3, Bentveld, post Aerdenhout, telefoon 02500—26728.

Leiding: mejuffrouw ds. W. H. Buijs.

De kosten bedragen: ƒ5,50, ƒ6,50 of ƒ7,50 per persoon; echtparen ƒ 11,—, ƒ 12,50 of ƒ 14,—.

De jaarlijkse ledenvergadering zal plaatsvinden te Bentveld, Zaterdag 19 Maart, des avonds om 19.30 uur.

De agenda is als volgt:

1. Opening. 2. Notulen. 3. Bespreking jaarverslag. 4. Pinancieel jaarverslag. 5. Mededelingen van de Barchembeweging en De Vonk. 6. Bestuursverkiezing. 7. Plannen Bentveld en Kortehemmen. 8. Tijd en Taak. 9. Rondvraag. 10. Sluiting.

Wij hopen dat veel leden de jaarvergadering zullen bijwonen. Het onderling beraad over het werk dat ons allen aan het hart gaat, is zo’n enkele maal in het jaar dringend nodig. In het bijzonder hopen wij hen, die in de laatste jaren lid zijn geworden, op deze jaarvergadering te kunnen begroeten. Opgaven zo spoedig mogelijk aan de administratie van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers, Bentveldsweg 3, Bentveld.

Namens het bestuur.

Dr. A. VAN BIEMEN

„HOE BELEEFT DE HUIDIGE MENS ZIJN TIJD?”

Ledenweekend

Rond de jaarvergadering hebben wij op 19 en 20 Maart een weekend gepland voor onze leden, waarin wij de geestelijke en culturele aspecten van het mens-zijn in deze tijd willen behandelen.

Het programma met inbegrip van de jaarvergadering is als volgt:

Zaterdag, 17 uur: opening; 17.30—18 uur. gelegenheid tot onderlinge kennismaking; 18 uur: broodmaaltijd; 19.30 uur: jaarvergadering; 22 uur: gramofoonplatenconcert.

Zondag, 9.45 uur: morgenwijding; 10.15 uur: hoe voel je je als mens in deze tijd? dr. J. C. A. Fetter (gevr.); 13 uur: warme maaltijd; 14.30 uur: dr J. G. Bomhoff: De hedendaagse mens tussen wetenschap en kunst; 17.45 uur: sluiting; 18 uur. broodmaaltijd.

Leiding: ds. L. H. Ruitenberg, dr. A. van Biemen en mej. ds. W. H. Buijs.

Kosten: ƒ5,50, ƒ6,50 of ƒ7,50 per persoon; echtparen ƒ 11,—, ƒ 12,50 of ƒ 14,—. Maximaal 60 deelnemers kunnen het gehele weekend meemaken; spoedige opgave is dus dringend gewenst.

Retraite

voor vrouwen

uitgaande van de Doopsgezinde Retraitecommissie, te Barchem, 12—25 April 1955

In het mooi gelegen conferentieoord van de Ver-Woodbrookers i.H., te Barchem in de Achterhoek, hopen wij weer een retraite voor vrouwen te houden in de week na Pasen.

De deelneemsters worden verwacht Dinsdag 12 April tegen 4 mrr n.m.; de samenkomst wordt beëindigd Vrijdag 15 April na het ontbijt. Het thema zal zijn: Blijmoedig leven bij Gods genade, overwogen in meditaties over:

1. Ons levenslot, onder Gods genade.

2. Innerlijke groei door Gods genade, 3. Wereldgebeuren onder Gods genade,

4. Leven en sterven bij Gods genade.

Wij kozen dit thema, wetende, hoe zwaar het velen valt, onder uiterlijke en innerlijke moeilijkheden, in een wereld, die zoveel nood kent, in onze tijd vol internationale spanningen, blijmoedig voort te gaan, en ook wetende, dat dit mogelijk is, als de heerlijkheid van Gods genade ons een werkelijkheid geworden is van elke dag.

Onze retraite geeft gelegenheid tot persoonlijke bezinning, die moge leiden tot gemeenschap met God en met elkander.

Zij, die willen deelnemen, kunnen zich opgeven bij de laatstgenoemde der leiding; men doe het spoedig, opdat wij zullen weten, of het door kan gaan.

De deelnemersprijs ƒ 18,—, bij aankomst te voldoen. Men ontvangt tijdig nadere mededelingen. Leiding: dr. A. H. A. Bakker; ds. H. C. Leignes Bakhoven; ds. C. E. Offerhaus; ds. W. C. Jolles, dr. Ten Bokkel Huininkweg 9, Lochem.

Druk N.V. De Arbeiderspers Amsterdam