is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 52, 1955, no 13, 02-04-1955

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigen verantwoordelijkheid van beide, als ook op de wijze waarop zij samen voor het werk staan. Velen weten dat en denken daarover. Anderen trachten de oude verhoudingen te laten bestaan in geheel nieuwe situaties. Talloze vragen rijzen hier. Wat is er veranderd, hoe liggen de taken, hoe bewerksteUigen we een andere wijze van samenwerken in het geheel van de moderne samenleving? Het zijn al deze vragen die ons ertoe brachten een gesprek daarover mogelijk te maken tijdens een weekend en wel op Zaterdag 30 April en Zondag 1 Mei. Opgaven voor deelneming verwachten wij vóór 20 April aan de administratie van de A.G. der Woodbrookers, Bentveldsweg 3, Bentveld, telefoon K 2500-26728, door middel van inzending van onderstaand opgaveformulier. Leiding: Mej. ds. W. H. Buijs en dr. A. van Biemen. Programma:

Zaterdag 17.00 uur Opening. 19.30 uur Nieuwe vormen van samenwerking tussen arts, verpleegster en patiënt, Dr. J. Groen.

Zondag 10.15 uur De nieuwe samenwerking, gezien door de verpleegster. Zr. J. C. Groneman. 14.30 uur Problemen en mogelijke oplossingen – algemeen gesprek. De kosten bedragen: ƒ5,50, ƒ6,50 of ƒ7,50.

KORTE AANKONDIGINGEN

Het mocht u misschien ontgaan, daarom wijzen wij u er even op:

le. Enkele leerboekjes.

Dr. B. ter Haar, Kerkgeschiedenis. Eenvoudig lesboekje voor het godsdienstonderwijs. Vierde herziene druk Van Gorcum, Assen, 1954. 47 blz. ƒ 0,85.

Bruikbaar, mits veel mondelinge uitleg: anders misleidend, omdat de formulering te beknopt is.

Dr. P. ten Have: Het werkende woord. Leerboek-

je bij het bijbels onderricht voor inrichtingen voor voortgezet onderwijs. Eerste deel, 10e druk, derde deel. Ode druk. Herzien door ds. P. Roest. Wolters, Groningen, 1954. Deel I 123 blz. ƒ 1,30, deel 111 157 blz., ƒ2,25.

Dit zijn goed geïllustreerde, zeer leerzame boekjes, concentrisch ontworpen rondom bijbelteksten. Uitmuntend geschikt ook voor zelfonderricht.

Herman Middendorp: Vertellingen uit de Bijbel.

Leerboek voor de lagere klassen van het voortgezet L.O. 2de druk, herzien door Chr. M. Metzlar. Uitgave J. Noorduijn en Zoon N.V., 1953, 187 blz. ƒ 2,40. De heldere wijze, waarop deze schrijver de bijbelse geschiedenis getrouw en zonder subjectiviteit navertelt, maakt dit boekje ook uiterst geschikt als leesboek in het gezin.

2e. Om na te denken over geloofszaken.

P. Lugtigheid: Zou God wel aan mij denken. Voorhoeve, Den Haag, z.j. 1955, 29 blz. Een geschriftje in joviale toon met veel voorbeelden, dat zijn titel bij eenvoudige lezers waar maakt.

H. J. Diekerhof: Ze zeggen. Voorhoeve, Den Haag, 103 blz. Het boekje geeft slagvaardig antwoord op moeilijkheden in de trant van: ze zeggen, dat ze God nog nooit zijn tegengekomen, dat het allemaal maar bangmakerij is, enz.

C. S. Lewis: Brieven uit de hel. Ten Have, Amsterdam, 8e druk 1954. Uit het Engels vertaald door J. A. Schreuder, 171 blz., ƒ 1,50. Deze handleiding voor jonge duivels is zo geestig, maar tegelijkertijd zo raak. en waar, dat de practische geloofs- en zedenleer van het christendom er een originele belichting in vindt. Amusant, diepzinnig en stichtend. Een zeldzame combinatie, voorwaar!

Dr. A. J. Rasker: De heilige doop. Uitgave Hervormde Jeugdraad, Amsterdam, Herengracht 575. z. j., 47 blz., ƒ1,25.

Schoolse, maar uitmuntende uiteenzetting van de hervormde visie op de doop.

3e. Sociologisch allerlei. Het sociologisch instituut der Ned. Herv. kerk stuurde een gecyclostyleerd jaarverslag van zijn activiteiten. Adres: F. O. Dondersstraat 9, Utrecht.

Enige aspecten van Sociale Wijkopbouw, een uitgave van Staatsdrukkerij, Den Haag, 1955, waaraan ook bovengenoemd instituut meewerkte. 52 blz. Het boekje zet beknopt maar levend uiteen, waarop gelet moet worden bij de stedebouwkundige vormgeving; het onderzoek, de buurtsamenhang in het heden, hoe die ontstond en wat er verbeterd dient te worden: hieruit wordt de taak afgeleid voor de toekomst. Belangrijk!

Dr.G. Kuiper: Terreinverkenning voor het sociografisch onderzoek naar de sociale afstand tussen leiders en leden. Van Gorcum, Assen, 1954, 20 blz., ƒ 1,50. Een inaugurale rede aan de Vrije Universiteit. Het onderwerp, dat hier verkend wordt, verdient een uitvoerige bewerking, maar reeds in deze beknopte uitvoering met menig pikant voorbeeld, werkt het stimulerend.

4e. Over kerkelijk leven In Nederland. Doopsgezind belijden nu. Uitgeversmaatschappij Holland, 1954, 43 blz., ƒ 1,50. Enkele dominees uit de Doopsgezinde Broederschap ontwierpen een Belijdenif, gearticuleerd naar het kerkelijk jaar. In zes opsteUen bepleiten ze hun formulering en maken front in hun bezinning op de Bijbelse boodschap, tegen het doopsgezind belijden van weleer, maar meer nog tegen een al te spiritualistische vrijzinnigheid.

De positie van de vrijzinnige hervormden in de Nederlandse Hervormde kerk, Van Gorcum, Assen, 1955 42 blz. Ds. Kater geeft een beschrijving van positie en taak der vrijzinnige hervormden binnen het kader der grote kerk. Tevens bevat dit boekje de beginselverklaring en gespreksregels van deze kerkelijke groep, terwijl ten slotte wijlen ds. D. Bakker de oorsprong en de draagkracht omschrijft van artikel 10 der Kerkorde (artikel van het belijden der kerk). Red. secr.

VIERDE VERANTWOORDING

Ontvangen girobetalingen voor geschenkabonnementen op ons blad. , „ , , P. G. K. te A, M. T. te G. en Sj. G. te K„ ieder ƒ5,—. Totaal ontvangen op giro 21876 van de N.V. De Arbeiderspers, Amsterdam, ƒ 303,65. Wij ontvingen veel brieven waarin ons verzocht werd te bedanken voor het ontvangen geschenkabonnement, een verzoek dat wij hierbij doorgeven aan ieder die een bijdrage zond voor het fonds. Behalve aan een groep particulieren konden ook aan sanatoria, conferentie-oorden en kampen een of meer abonnementen verstrekt worden.

DE EENHEID VAN MIDDEN-EUROPA

Weekend-conferentie van 16—17 April 1955 op het Hervormde Vormingscentrum „Den Alerdmck” Laag Zuthem (Ov.)

Een van de meest brandende problemen op het ogenblik is de kwestie Duitsland; niet alleen in politiek, maar ook in godsdienstig opzicht. Dit is niet een specifiek Duits probleem, maar dit gaat heel Europa aan. Het marxisme, zelf een Godloze religie, is een wereldprobleem, dat ons in West-Europa evenzeer raakt als de mensen in Oost-Duitsland achter het ijzeren gordijn. De vraag is zelfs gerechtvaardigd, in hoeverre West-jEuropa mede schuld heeft, door gebrek aan een positief getuigenis van de zijde van het kerkelijk chrtótendom, aan de toenemende invloed van ’t marxisme. Op „Den Alerdinck” wordt u de gelegenheid geboden met het gesprek over deze dingen intensief bezig te zijn. Sprekers en leiding kennen allen het na-oorlogse Duitsland, terwijl enkelen van hen persoonlijk meermalen in de oostzone van Duitsland zijn geweest. Bovendien zijn wij dankbaar om die dagen in ons midden te hebben een der superintendenten van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Oost-Duitsland, die zelf ten nauwste bij het vormingswerk betrokken is.

Nader programma aan te vragen.

„DE MODERNE MAATSCHAPPIJ”

Weekendbijeenkomst voor Maatschappelijke Werkers en andere belangstellenden van 23—24 AprU 1955 op „Den Alerdinck”

De moderne maatschappij, waarin wij staan, stelt de mens, naarmate de samenleving zich gecompliceerder aan ons voordoet, ook voor steeds wijdere problemen. Niet alleen zü, die door hun beroep te maken hebben met „maatschappelijk werk”, maar allen, die bewust in onze moderne samenlevmg staan, in welk werk of levensverband ook, zullen van tijd tot tijd het gesprek hierover moeten blijven voeren. In het bijzonder wellicht het gesprek over de toenemende ~ontpersoonlijking der maatschappij, die het gevolg is van een steeds meer toegespitste sjiecialisatie op allerlei terrein. Op Den Alerdinck zal er gedurende het weekend van 23—24 April gelegenheid zijn met elkaar hierover van gedachten te wisselên, naar aanleiding van enkele referaten, die met deze probleemstelling nauw verband houden.

nauw VWL/UAaVL Wy hopen, dat verschillenden van u zich zullen weten vrij te maken voor deze bijeenkomst, waarvan u het programma kunt aanvragen.

IN ONTMOETING MET BOUWERS VAN MODERNE KERKEN

In de Serie De Kunstenaar en zijn publiek 7 en 8 Mei 1955 op Kasteel Oud-Poelgeest te Oegstgeest

De Stichting „Oud Poelgeest” organiseert in de cyclus „De Kunstenaar en zijn publiek” van 7—B Mei een weekend, getiteld: „In ontmoeting met Bouwers van Moderne Kerken.” De deelnemers kómen hierbij in persoonlijk contact met die kunstenaars, die aan schoonheid, doelmatigheid en levenshouding een nieuwe expressie geven in de stenen, staal en stijl van de moderne kerken. Onderwerpen en sprekers zijn: Zaterdag: „Waarvan spreken de werken der architectuur” Prof. ir. J. F. Berghoef. ’s Avonds: Op zoek naar vorm en inhoud van de moderne kerken ir. W. J. G. van Mourik.

Zondag: „Uw Heiligdom in de Wereld oecumenische huisdienst 0.1. v. de heer J. M. Hoekstra. ’s Middags: „Waar staat de kerk in de moderne stad” (met spreker in correspondentie). Deelnemersprijs ƒ7,—, logies, maaltijden etc. inbegrepen.

VERGADERING VAN MODERNE THEOLOGEN

De 89ste vergadering van Moderne Theologen zal in Amsterdam worden gehouden op Dinsdag 19 en Woensdag 20 April a.s. in het gebouw der Vrije Gemeente

Dr. W. Wiersma en prof. dr. J. N. Sevenster leiden het onderwerp: „De Hellenistische en Bijbelse visie op de verhouding van lichaam en ziel” in; Prof. dr. C. W. Mönnich en dr. G. J. Hoenderdaal behandelen het onderwerp: „De natuurlijke theologie als probleem in de moderne theologie.”

Uitnodingen voor deze vergadering worden enige weken van tevoren verzonden en zijn dan verkrijgbaar bij de secretaris dr. G. J. Lindijer, Amsteldijk 75, Amsterdam-Z. Tel. K 20—791239.

DE BOEKVINK LITERATUUR IN MINIATUUR De Boekvink” is voor iedere boekenliefhebber een begrip geworden. Letterkundig werk „van de korte baan” novellen, korte verhalen, essays, poëzie vindt in deze serie onderdak. En een artistiek verzorgd onderdak bovendien! Onlangs is in De Boekvink verschenen:

Boontje’s reservaat 2

„Boontje’s reservaat” is het curieuze eenmanstijdschrift van Louis Paul Boon. Deze Vlaamse Multatuli, dikwijls schrijvend onder het gemeenzame pseudoniem Boontje, is een bezeten schrijver, voor wie het schrijverschap de laatste burcht is, het reservaat waar hij nog ademen kan en de wapens van de geest blinkende houden. Levende in „een wereld van barbaren” kan hij zich nimmer neerleggen bij de barbarie, ook die in zich zélf. Hij móét zijn stem verheffen tegen de leugens, de lafheden, de laffe praatjes die het leven verkankeren. Hij doet dat op een volstrekt persoonlijke en zeldzaam meeslepende wijze. Een onafgebroken stroom van reacties, betogen, schotschriften, kreten, zelfgesprekken, protesten en commentaren verlaat zijn pen. „Boontje s reservaat”, waarvan op ongeregelde tijden een aflevering in De Boekvink verschijnt, hoopt althans een deel van deze onstuimige productie te kunnen opvangen. Het tweede nummer heeft nu het licht gezien. Ook de eerste aflevering is nog verkrijgbaar. Dit merkwaardige „tijdschrift” verdient uw aandacht in ieder opzicht!

W De Boekvink Uit een goed nest! Prijs per deel slechts ƒ1,90. arbeiderspers „ Aan de N.V. De Arbeiderspers, Afdeling Bon Uitgeverij, Hekelveld 15, Amsterdam-C. Ik verzoek u mij te zenden via boekhandel ex. Boontje’s reservaat 1 a ƒ1,90 ex. Boontje’s reservaat 2 a ƒ1,90 Naam: Adres: Woonplaats: