is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 52, 1955, no 14, 09-04-1955

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E. F. Koster. Blijspel voor blinden. Uitgave De na Beuk, A’dam, 1954, 37 blz., ƒ2,75. he De vreemde titel voorspelt een bizarre mhoud. ke Wat kunnen blinden verstaan van een blijspel, dat he men voor hen opvoert? Zo getuigt deze bundel van een duurzaam verbazen, van een waakzaam en actief niet-begrijpen. De verwondering wordt evenredig vertolkt door het heterogene beeld, door de vraag, door de zin die zo maar begint en zo maar eindigt. Eenmaal deze grondstemming goed verstaand, zal het de lezer wel lukken uit deze gedichten de verbijstering te lezen en zal hij hier en daar bewogen worden, zelfs als hij niet elke zinspeling verstaat, door de globale beweging van dep stille verzen. Meer dan de drie bovengenoemde bundels is dit boek document van de tijd, waarin we leven. Een jonge mens zoekt er moeizaam zijn plaats; vol herinnering is hij aan de oorlog uit zijn jeugd; vol angst voor de dreiging van dit moment.. Onrijpe poëzie —zo ge wilt —vol onverteerbare brokken; al te zeer opzettelijk in het vermijden van de aUedaagse zeggingswijze. Accoord! Maar hoe echt werd de moderne bevreemding verwoord op de geslaagde bladzijden van dit prille boekje! Het hieronder staande is bedoeld als aanvulling op het artikel „Heen en Weer” op de pagina’s 4—5. Er zijn de laatste tijd enkele boekjes verschenen, die ieder op eigen manier inleiden tot de nieuwe n poëzie. In de rVIO-reeks Voor en tegen Atonaal. Voor door W. Wielek-Berg en tegen door M. G. Schenk. g De AO-boekjes, kleine deeltjes van 16 blz. geven g op verantwoorde wijze voorlichting over een verscheidenheid van actuele vragen. Dit boekje is er een uitstekend specimen van. Een los numiner i kost ƒ0,35. Redactie en administratie: AO-stichting rviO, Westeinde 13-15, A’dam. Bestelbaar per giro j 287934. Wekelijks verschijnt een nieuw deeltje ƒ 2,85 ] per kwartaal.

Paul Rodenko. Nieuwe griffels schone leien. Van Gorter tot Lucebert, van Gezelle tot Hugo Claus. Uitgave Daamen, Den Haag, 1954, 192 blz., ƒ1,45. Een voortreffelijke inleiding door een insider; het heeft dus de eenzijdigheid van een pleidooi; bevat tevens een goede bloemlezing uit de poëzie der allerjongsten aangevuld door gedichten van de vooreraneers.

gangers. Halbo C. Kool. Muze zonder corset. Uitgave C. P. J. V. d. Peet, A’dam, 1955, 135 blz., ƒ 4,90, is een pleidooi voor de moderne poëzie, maar nu door een belangstellend en geboeid buitenstaander, die deze poëzie in ruimer verband ziet: internationaal en levensbeschouwelijk. Naar zijn inhoud hier en daar uiterst aanvechtbaar, prikkelt dit boek sterk de aandacht door zijn krasse beweringen, boeiende voorbeelden en ruime uitzichten. Men vergelijke ook de bespreking van poëziebundels in het Leestafelnieuws van deze aflevering. J. G. B.

KORTEHEMMENNIEUWS

Weekend 26-27 Maart. Beetsterzwaag—Zaterdagmiddag, kwart over vijf. Uit de bus stapt een groepje mensen, niet zo erg jong meer, en wandelt rustig het weggetje af, door de bossen, naar Kortehemmen. „O,” denken enkele Beetsterzwaagsters, die staan te kijken, „Woodbrookers natuurlijk. Wat zouden die weer gaan doen daar in dat gebouw? ’t Is toch geen tijd voor vacantie, al ligt er dan geen sneeuw meer, zoals een week geleden.”

Ja, inderdaad, wat gingen deze mensen daar doen? Ze vroegen zich dat zelf ook af. Op het programma stond; Welvaart, Mens en Maatschappij. Was dat nu wel iets voor gewone mensen om over te praten? Zouden ze zich niet vertillen aan dat zware onderwerp? Eigenlijk kon je zoiets toch beter overlaten aan „deskundigen”, mensen van de universiteit en zo.

Zo moest het vast wel zijn, want och, het was maar een schamel groepje, dat heel gemakkelijk aan één tafel kon zitten, toen om 6 uur de broodmaaltijd begon. In voorgaande jaren waren er toch veel meer deelnemers geweest. Hoewel, de onderwerpen behoorden toen toch ook niet bepaald tot het lichte genre. Een der inleiders veronderstelde, dat men op Zaterdagavond de Showboat niet wilde missen. Zou het werkelijk zo erg zijn met de vrienden van Kortehemmen? T-r-- w „ii v,04- b-loiTio crrnpniP nn.t dan W6l

Hoe het ook zij, het kleine groepje, aar aan wei de reis gewaagd had, heeft de Showboat zeker niét gemist. Ze hebben toch wel gelachen. En of het gezellig was! Misschien juist wel door het kleine aantal. Laten ze eerlijk bekennen, dat ze toch ook naar Kortehemmen kwamen om de heerlijke, rustige, gezellige sfeer, die ze weer eens even uit het gewone leven haalde. En het onderwerp dan? Ja, het was zwaar, maar de inleidingen waren helder en degelijk, en er waren lange nabesprekingen, waarbij men wel eens buiten de orde ging, maar waarbij toch ook over het onderwerp langdurig van gedachten werd gewisseld. En zo sjouwde Zondagavond weer het groepje

aar de bushalte. Nee, ze zouden dit toch niet graag lebben willen missen. Tot ziens! Tot de volgende eer! Dat er dan maar wat meer mogen zijn, al is iet misschien ook iets minder gezeUig. J. V.

WEEKEND VOOR JONGEREN Vie-Wat is nu eigenlük de Amerikaanse jeugd? s zü ons tot voorbeeld of tot waarschuwing? Als beweerd wordt, dat wij hoe langer hoe meer 'er-amerikaniseren, dan houdt dat meestal ergens sen verwijt in. Een verwijt vooral gericht tegen de ongere generatie, die slechts belangstelling zou rebben voor technische en materiële zaken en gelietingen en dus grenzenloos oppervlakkig en onverschillig is. Robotachtige wezens zonder appara;uur voor de wezenlijke problemen van de geest van ie cultuur, van het leven en de samenleving. Betialve dat een min of meer gerechtvaardigd wantrouwen op z’n plaats is bij de jongeren tegenover deze zgn. wezenlijke problemen immers de vooroorlogse generatie maakte er weinig fraais van en deze generatie ziet dat nuchter en scherp kan men dit verschijnsel slechts met een moedeloos zuchten ondergaan of angstig afwerend staan tegenover die blijkbaar toch niet te stuiten ver-amerikanisering.

Wij moeten toegeven: er is iets moeizaams en iets lachteloos in de jeugdbeweging; en de idealen, de ïvenshouding, die bij de jeugdbeweging hoorden, ij functioneren niet meer zoals dat eenmaal het eval was. Wij zouden daarom willen weten hoe dat lies is met de jeugd in Amerika, het land waar de boze zaken en opvattingen” vandaan komen. Zijn daar aUeen maar vertechniseerde robots en Loe ,deven” die dan? Of is er wel belangstelling voor die andere zaken n problemen en de strijd om een verantwoorde evenshouding en -visie? En, als het er is, hoe „brengt men het dan aan de man”? Heeft de Kerk, de vereniging, de politieke partv), de school hierin een taak en de daarbij behorende

En wat is daarin de functie van het gezin en wat is daar het gezin? Of is er alleen maar schijnbelangstelling en dus de onmogelijkheid om kennis te krijgen van de wereld achter onze mensenwereld? En is, wat de jeugd daar vond aan levensrichtmg en -strijd, eerlijk of slechts wat camouflage voor min of meer stompzinnige levensgenieting? Allemaal vragen en ze zouden met tientallen zijn aan te vullen waard om over te worden ingelicht. En om samen over te spreken. Opdat we o.a. misschien kunnen vinden het begin van de uitweg uit de machteloosheid en het moeizame, dat soms zozeer ons deel is als huidige jeugdbeweging. Vandaar onze vraag als thema van dit week-end, waarover J. Piebenga met ons zal spreken. Verder zullen als gewoonlijk praatgroepjes gevormd worden, terwijl een jongere, die voor studie enige tijd in Amerika is geweest en enkele Amerikaanse studenten, die momenteel in ons land verblijven, tevens zijn uitgenodigd. Je maakt het voor je zelf en voor de anderen goed, als je komt om mee te luisteren, te spreken rst-i 4-Ö irörTXTPrVpn.

en te verwerken. Namens enkele jongerenorganisaties als: AJC, Jonge Strijd, Nieuwe Koers, VCJC en VJB: JAN WARRINK. Voor de Noordelijke Commissie van de A. G. der Woodbrookers: Ds. SJ. BIJLEVELD, dir.-secretarls. SJ. GORTER adj.-directrice. Practische mededelingen: Welkom tussen 16.30 en 17.30 uur Sluitmg ongeveer 17.30 uur. j, o cn

Deehiemersprijs bedraagt naar keuze ƒ of ƒ4_ p. p. bij aankomst te voldoen. Voor de Zaterdagavond neme men eigen boterhammen mee. Het Woodbrookershuis ligt een half uurtje lopen van Beetsterzwaag. Voor niet-fietsers: Beetsterzwaag is per NTM-bus te bereiken van Groningen, Heerenveen en Leeuwarden en van Assen per ESA tot Drachten. Opgaven, zo volledig mogelijk wat betreft naam en voornaam, beroep, leeftijd, man of vrouw, straaten plaatsnaam, graag vóór 11 April a.s. te zenden aan administratie A.G. der Woodbrookers, Kortehemmen, post Boornbergum (Pr.). Daarna volgen verdere mededelingen.

BARCHEMNIEUWS

Omzien en vooruitzien (Peiling van 10 jaar leven in de bevrijding) Van 14—17 April 1955 organiseert de Barchembeweging een conferentie, waarvan het thema werd ' geformuleerd als in bovenstaande titel aangegeven. De leiding van deze conferentie berust bi) prof. ! dr. W. Banning (Driebergen) en ds. W. Knoppers (Utrecht). Het conferentieschema luidt als volgt: Donderdag 14 April, ’s avonds: „Het verzet in de ; spiegel der poëzie”, dr. G. J. Bomhoff (Amsterdam).

Vrijdag 15 April, ’s ochtends: Leden van resp. AR, OKU, PvdA en WD geven een persoonlijke visie op de ontwikkeling der politieke gebeurtenissen in ons land, in de afgelopen 10 jaar; ’s middags: Gesprek; ’s avonds: „10 jaar oecumene”, dr. W. F. Golterman (Amsterdam).

Zaterdag 16 April, ’s ochtends: „10 jaar Verenigde Naties”, prof. mr. B. V. A. Röling (Groningen); ’s middags: „De crisis der vrijheid”, dr. G. J. Hoenderdaal (Amsterdam). Zondag 17 April, ’s ochtends: WijdingssEimenkomst; ’s middags: „De roeping der kleine landen”, prof. dr. W. Banning. De kosten van deze conferentie zijn ƒ17,50. Opgave aan de administrateur van de Barchembeweging: de heer A. J. van Noordwijk, Hessenweg 1, Lochem, telefoon 483.

POSTPROPAGANDA VAN DE NEDERL. PROTESTANTEN BOND zendt gratis en franco lectuur o.a. over de Bijbel, het Vrijzinnig Protestantisme, opvoedkunde enz. Aanvragen: Warmonderweg 7 te Leiden. Catalogus (pl.m. 1500 nummers) na storting van ƒ 0,50 op girono. 401238 te Leiden (vermelden T.).

boekvink Litteratuur in miniatuur.

De boekvink is maar een onopvallend vogeltje vergeleken bij purperreigers of goudfazanten. Maar het is rap en rank en kwiek. Wij houden wel van de boekvink. En wij houden ook van De Boekvink, onze serie litteratuur in miniatuur van het korte verhaal en van de tengere gedichtenbundel. Wij verdedigen het kleine boek met vuur tegen de hegemonie van de romans en alle andere „pillen” met spek op de ribben. Wij rekenen daarbij op uw steun! Nieuwe uitgaven in De Boekvink:

Max de Jong Muggen en Zwanen

De titel duidt iets aan van de aard dezer verzen. Als de zwanen de klassieke schoonheid en het onbedorven verlangen symboliseren, dan vertegenwoordigen de muggen al die factoren in en buiten de mens die het geloof hardnekkig zoemend aantasten. Max de Jong, in 1951 op vier en dertigjarige leeftijd te Amsterdam overleden, was inderdaad een door tegenstellingen verscheurd romanticus. Mooi in de gebruikelijke zin van het woord zijn deze (nagelaten) verzen soms niet. Dichterlijk zijn ze altijd en daarbij van een dikwijls ontstellende eerlijkheid en waarheid.

A. Marja Traject Nieuwe „bekentenispoëzie” van deze opmerkelijke dichter. De bundel bevat onder meer een aantal liefdesverzen van een manlijke, ingetogen ernst en tederheid. De toon der gedichten wordt veelal bepaald door het denken aan de dood. Daar Marja hierbij zijn levenslange liefde voor „het gewone woord” niet verloochent, is een poëzie ontstaan die even diep als eenvoudig en direct is.

De Boekvink Uit een goed nest! Prijs per deel slechts ƒ 1,90. ARBEIDERSPERS

„ Aan de N.V. De Arbeiderspers, Afdeling Bon Uitgeverij, Hekelveld 15, Amsterdam-C. Ik verzoek u mij te zenden via boekhandel ex. Max de Jong MUGGEN EN ZWANEN a ƒ1,90. ex. A. Marja TRAJECT a ƒ1,90. Naam: Adres: Woonplaats: