is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 52, 1955, no 23, 11-06-1955

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTEHEMMENNIEUWS

Vacantie-cursussen 1955 Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers Kortehemmen

2—9 Juli: I. Thema: OUDER WORDEN 1. Levenstijdperken van de mens A. H. Joustra 2. Geestelijke en lichamelijke gezondheid ds. J. Heidinga.

3. Eenzaamheid en gemeenschap ds. J. Heidinga. 4. De zorg voor de oudere mens B. Wartena, arts. 5. Innerlijke groei ds. J. Heidinga. Poëzie van het glazen oog (kleurenfoto’s uit de omgeving) H. K. Schippers. Leiding: ds. J. Heidinga, mej. Sj. Gorter.

18—25 Juli: 11. Thema: DE TAAK VAN HET GEZIN. 1. Het gezin naar bijbelse en socialistische maatstaf dr. J. G. Bomhoff. 2. Godsdienstige sfeer in het gezin prof. dr. H. de Vos.

3. Aesthetische sfeer in het gezin mevr. R. Bomhoff—van Rhijn. 4. Zedelijke sfeer in het gezin dr. J. G. Bomhoff. Het gezin in de literatuur dr. J. G. Bomhoff. Leiding: dr. en mevr. J. G. Bomhoff—van Rhijn, mej. Sj. Gorter.

25 Juli—1 Aug.: 111. Thema: DE MENS EN ZIJN LICHAAM. 1. De plaats van de mens in de natuur D. Dijkstra (gevr.).

2. Overschatting en onderschatting van het lichaam in de historie ds. K. M. Witteveen. 3. Ziel en lichaam ds. K. M. Witteveen. 4. Ons lichaam als belijdenis ds. J. J. F. Valeton. Kunstavond. Leiding: ds. en mevr. K. M. Witteveen—Berger, mej. Sj. Gorter.

I—B Aug.: IV. Thema: GAAN WIJ NAAR EEN VERANTWOORDELIJKE MAATSCHAPPIJ? 1. Wordt de mens een nummer? drs. H. M. de Lange.

2. Wij leven in groepen drs. H. M. de Lange. 3. De overheid grijpt in drs. H. M. de Lange. 4. De Kerk leeft mee drs. H. M. de Lange. 5. Dat wat blijft ds. Sj. Bijleveld. Poëzie van het glazen oog (kleurenfoto’s uit de omgeving) H. K. Schippers. Leiding: drs. en mevr. H. M. de Lange—Mennicke, mej. Sj. Gorter.

B—ls Aug.: V. Thema: HET OCHTENDGLOREN DER MENSHEID.

1. De mens in zijn oervorm drs. A. W. Moll. 2. Het dier onze oudere broeder drs. A. W. Moll. 3. Goden en mensen in de oudste beschaving mevr. H. J. Moll—Speek.

4. God en het kind (godsdienstig ontwaken in de jeugd) mevr. P. Kalma—Koops. Kunstavond. Leiding: drs. en mevr. A. W. Moll—Speek, mej. Sj. Gorter.

Cursus I begint Zaterdagavond met een broodmaaltijd en eindigt Zaterdagmorgen na het ontbijt. De overige cursussen beginnen Maandagavond en eindigen Maandagmorgen na het ontbijt.

Voor zover er plaatsruimte is, kunnen kinderen van 4—14 jaar worden meegenomen in de cursussen II tot en met V (echter: cursus 111 is inmiddels volgeboekt wat kinderen betreft). Voor hen is aparte leiding aanwezig.

Kosten: ƒ35,— p.p., echtparen ƒ62,50, kinderen van 4 t.m. 10 jaar ƒ2O,— en van 11 t.m. 14 jaar ƒ25, p.p. Opgaven; administratie A.G. der Woodbrookers Kortehemmen, post Boornbergum.

Waar ontmoeten christenen en humanisten elkaar? Week-end 18—19 Juni 1955

Op allerlei terreinen ontmoeten mensen elkaar en zijn genoodzaakt met elkander op te trekken. Mensen hebben nu eenmaal met elkaar te maken, want het leven bestaat uit ~Mitmenschlichkeit”.

Zo ontmoeten christenen en humanisten elkaar evenzeer op velerlei terrein en de practijk leert, dat zij soms zeer goed met elkander kunnen optrekken in gelijkgerichte solidariteit, maar soms ook zeer moeilijk de vorm van samenwerking kunnen vinden daar een geestelijke barrière de weg schijnt te versperren.

De vraag, waar christenen en humanisten elkaar ontmoeten móéten, is dan ook van levensbelang voor onze samenleving. Want het heft de willekeurige ontmoetingen op tot het verantwoorde vlak van de ontmoeting van mensen, die beiden tot een verantwoorde vorm van menszijn willen komen.

Op dit vlak zal een duidelijk onderscheiden van wat ieders overtuiging is nodig zijn, maar tevens een duidelijk vaststellen van datgene, wat gemeenschappelijk gedaan kan worden ondanks verschillende achtergrond.

Programma Zaterdag: Welkom tussen 16.30 en 17.30 uur Broodmaaltijd 18.15 uur

„Modern humanisme in theorie en practijk” spreker vla Humanistisch Verbond 19.30 uur Zondag: Ochtendwijding 9.30 uur

Voortgaande bespreking 10.30 uur Warme maaltijd 12.00 uur „Waar ontmoeten christenen en humanisten elkaar in de practijk?” ds. O. J.

Munter 14.00 uur Sluiting 17.15 uur Broodmaaltijd 17.30 uur Leiding: ds. A. v. Santen, mej. Sj. Gorter, D. Dijkstra (gevr.).

Practische gegevens: De deelnemersprijs bedraagt ƒ 4,50 p.p., echtparen ƒ 8,—, bij aankomst te voldoen.

hA Woodbrookershuis ligt een halfuurtje lopen van Beetsterzwaag en is per NTM-bus te bereiken van Groningen, Heerenveen, Leeuwarden; per ESAbus van Assen tot Drachten en verder per NTMbus richting Heerenveen tot Beetsterzwaag.

Opgaven graag per telefoon, met vermelding van naam en voorl., leeftijd, beroep, adres en woonplaats, te zenden vóór 12 Juni a.s. aan de administratie van de AG der Woodbrookers te Kortehemmen, post Boornbergum (Pr.). Na die datum ontvangt men nadere mededelingen.

Huwelijk en sexualiteit Week-end 25—26 Juni 1955

De NVSH en de AG der Woodbrookers te Kortehemmen menen er goed aan te doen een week-endcursus te beleggen over bovenstaand onderwerp. Het is immers aan de ene kant zo, dat heel veel normen en inzichten op dit gebied jaren geleden nog vrij algemeen geldigheid bezaten en houvast en richting gaven aan al degenen, die verantwoord probeerden te leven. Waar nu echter tegenover staat, dat er zoveel veranderd is in de inzichten en ook in de samenleving, waaruit deze inzichten mede opkomen en waarvoor ze geldigheid zouden moeten bezitten, dat de verwarring groot is. Zo groot, dat het soms onmogelijk lijkt nu nog richting en norm te vinden. Waardoor soms de oppervlakkigheid en de onverschilligheid begrijpelijk worden.

Aan de andere kant is het duidelijk, dat ondanks de vroeger heersende normen en inzichten er van werkelijke heerschappij vaak geen sprake was. lets wat in onze tijd eerlijker en onverbloemder tot uiting komt en toegegeven wordt. De vraag is nu, of misschien achter dit alles toch normen aanwezig zijn, die de vroegere „ongehoorzaamheid” en de thans veelal heersende practijken rechtvaardigen.

Wij stellen ons helemaal niet voor, dat het opwerpen en bespreken van deze en dergelijke vragen in dit week-end zal uitlopen op een heldere oplossing en duidelijke vormgeving voor iedereen. Het zou dwaas en overdreven zijn met zulke bedoelingen samen te komen.

Wij stellen ons echter wel voor, dat het goed en geboden is samen te komen ter bezinning. Want niet alleen is het duidelijk, dat, zal er ooit uitkomst zijn uit de thans heersende theoretische en practische verwarring, voortdurende bezinning dan noodzakelijk is, maar ook voor ons persoonlijk te midden van de verwarring is het begerenswaardig samen met anderen, gedreven misschien door heel verschillende inzichten, te zoeken naar de mogelijkheden van verantwoord leven op dit terrein.

En dus: hoe meer mensen gehoor geven aan deze oproep, hoe groter de kans is, dat dit week-end aan deze bedoelingen zal beantwoorden.

Programma: Zaterdag: Welkom tussen 16.30 en 17.30 uur Broodmaaltijd 18.15 uur

„Het huwelijk in het Evangelie” dr. F. Bloemhof 19.30 uur Zondag:

Ochtendwijding 9.00 uur „Sexualiteit in en/of buiten het huwelijk” G. Nabrink 10.30 uur

Warme maaltijd 12.30 uur Nabespreking 14.15 uur Sluiting 17.15 uur Broodmaaltijd 17.30 uur

Leiding: ds. Sj. Bijleveld, mej. Sj. Gorter en iemand namens de NVSH.

De deelnemersprijs bedraagt ƒ4,50 p.p., echtparen ƒ 8,—, bij aankomst te voldoen.

Te zenden vóór 19 Jimi a.s. aan de administratie van de AG der Woodbrookers te Kortehemmen, post Boornbergum. Na die datum ontvangt men nadere gegevens.

VORMINGSCENTRUM „DE VONK” Noordwljkerhout. Tel. Noordwijk: K 1719—2414

Het Vormingscentrum „De Vonk” te Noordwijkerhout organiseert van 16 Aug. tot 11 Sept. a.s. een cursus, getiteld „Tussen school en maatschappij” voor meisjes van 17—20 jaar.

In deze cursus verwacht „De Vonk” zowel meisjes, die van de middelbare, de huishoudschool of de

u. 1.0. komen, als meisjes die al gewerkt hebben of thuis zijn.

De te behandelen onderwerpen hebben betrekking op de beroepskeuze, het gezinsleven, de vrije-tijdsbesteding en de vorming tot staatsburgeres.

Een uitvoerige prospectus is op aanvrage verkrijgbaar.

De deelnemerskosten bedragen ƒ 10,—, ƒ 12,50 of ƒ 15, per week naar draagkracht. Voor de leiding: W. Bos C. H. Dommisse

CONFERENTIE KERK EN VREDE Hoofdbestuur en Jongerenwerkgroep van 16—19 Augustus 1955

op Hervormd Centrum „De Hoeve” Laren N.H. Thema: VERZOENING. Sprekers: prof. dr. J. de Graaf, ds. J. J. Buskes, ds. H. van Coeverden, ds. W. van Gelder, ds. J. B. Th. Hugenholtz, hr. J. Soetendorp. Leiding: ds. W. Knoppers.

Aan de orde komen: verzoening en volkeren, verzoening en rassen, verzoening en Israël, verzoening en oecumene, verzoening en hulpwerk.

Ook belangstellende niet-leden kunnen aan deze conferentie deelnemen. Prijs per dag ƒ 5,—. Nadere inlichtingen en aanmeldingen bij het algem. secretariaat van „Kerk en Vrede” Amsterdam-Z., Argonautenstraat 37. Telefoon 94241.

„DEN ALERDINCK”

18—19 Juni 1955 Weekendconferentie op „Den Alerdinck”.

Thema: VORMEN VAN VREUGDE. Sprekers: mejuffrouw W. Knottenbelt, schilderes: „Het gezin in de beeldende kunst”. Lezing met lichtbeelden. Ds. G. W. Korevaar: „De mens en de vreugde”.

Leiding: A. M. Amtzenius. Da. K. van Drimmelen. Kosten: ƒ 6,25 per persoon.

Deze conferentie is bedoeld voor echtparen en ook voor alleenstaanden, die, op zoek naar de vreugde, graag een zomerweekend in de prachtige omgeving van „Den Alerdinck” willen doorbrengen.

DE BOEKVINK Litteratuur in miniatuur In deze serie, die in Nederland een steeds bekender klank krijgt, is een omvangrijke bundel kostelijke poëzie verschenen:

Clara Eggink

DE RAND VAN DE HORIZON Hierin heeft Clara Eggink haar vroeger verschenen bundels „Schaduw en water”, „Schiereiland” (in 1940 bekroond met de Van der Hoogt-prijs) en „Landinwaarts” samengebracht, aangevuld met nog veertien nieuwe verzen (waaronder het sublieme „De tederheid die de stilte is”). De beste verzen van Clara Eggink zijn van een waarachtige eenvoud en warme menselijkheid, recht op de man af. Haar nuchtere berusting in de grenzen van het leven wordt begeleid door de ondergrondse stroom van het verlangen, die de nuchterheid behoedt voor de schraalheid. Deze schrijfster van distinctie behoort onweersprekelijk tot de belangrijkste dichteressen van ons land.

DEBOEKVIKK een goed nest! Prijs per deel slechts ƒ 1,90. In iedere boekhandel verkrijgbaar. ARBEIDERSPERS

BON Aan de N.V. De Arbeiderspers, Afdeling Uitgeverij, Hekelveld 15, Amsterdam-C. Ik verzoek u mij te zenden via boekhandel ex. Clara Eggink DE RAND VAN DE HORIZON è. ƒ1,90. Naam: Adres; Woonplaats: