is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 52, 1955, no 48, 10-12-1955

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is heengegaan, en doet hem karakters scheppen, die zich als eeuwige gestalten ingroeven in het geheugen der mensheid.”

De klinkende realiteit

Natuurlijk kunnen gramofoonopnamen nooit de toneel-werkelijkheid vervangen. Wel echter kunnen platen ons de diepte en de grootheid van deze schepping eerder en gemakkelijker openbaren. Het schouwspel boeit indien goed gespeeld zó, dat men allerlei muzikale trekken nauwelijks in hun diepzinnigheid hoort. Om het werk in zijn muzikale grootheid te verstaan is de gramofoon-uitvoering dan ook ideaal. Hoe sterk deze muziek is, bewijst zij hier: zonder beeld roept zij alle diepten van het menselijk bestaan op.

Tenminste in zulk een uitvoering schier volmaakt als die welke Philips onlangs heeft uitgebracht. De groten van de huidige Weense wereld Hilde Zadek, Sena Jurinac, Graziella Sciutti, George Londen, Leopold Simoneau, Walter Berry, Eberhard Wachter en Ludwlg Weber hebben in voortreffelijke samenwerking met het Weense Kamerkoor en de „Wiener Symphoniker” onder leiding van Rudolf Moralt er een ideale, want intieme en doorzichtige uitvoering van gegeven. Philips heeft deze opname aangedurfd in het kader van haar platen-serie: Mozart-jubileum 1755—1955. Het resultaat is drie platen, verpakt in een fraaie doos met een kostelijk, rijk van foto’s en toelichtingen van de hand van de Mozart-kenner prof. Bernhard Paumgartner voorzien tekstboek in vier talen. Dit tekstboek op zich zelf is reeds een bijzondere vermelding waard! Het klinkende resultaat overtreft alles wat ik tot nu toe op dit gebied heb gehoord; technisch en artistiek is het fabelachtig gaaf. Deze opname beluisterend, waant men zich in de schouwburg, zo fascinerend zijn uitvoering en opname. Mozarts directie heeft me geleerd dat het mogelijk is het tragische en het komische zó te verenigen als het Mozart voor de geest moet hebben gezweefd. De keuze der stemmen is bovendien zeer geslaagd. De meeste opera’s op platen lijden nl. aan het euvel, dat de stemmen te weinig van elkaar verschillen, zodat men bij ontbreken van de handeling geen duidelijk beeld van het verloop krijgt. Hier is dit ideaal opgelost: de drie sopranen contrasteren zo duidelijk dat men alle dialogen volgen kan. Met de mannenstemmen is dat eveneens het geval.

De beste prestaties zijn naar mijn smaak die van London als Don Juan en die van Weber als de commandeur. De eerste heeft in zijn stem dat charmerende en tegelijk tragische dat het karakter van de figuur volledig typeert en hem legendarisch heeft gemaakt. Weber tréft met name in de huiveringwekkende kerkhofscène als hij pianissimo zijn bedreigingen uit.

De verdeling over drie platen is uitstekend, al had ik op een enkele plaats, bijv. Donna Anna’s laatste aria’s graag een andere onderbreking gewenst. Doch dat is een stofje op een kostbare parel! Want dit is een wonderbaarlijk gave opname van een der allergrootste werken uit de opera-literatuur.

Drie platen vormen een heel bedrag, doch zelden ontvangt men daarvoor zoveel rijkdom en schoonheid. (Philips AL 00280/82).

Dr. A. VAN BIEMEN

LEESTAFELNIEUWS

De Nederlandse vereniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken verzorgde voor het jaar 1956 weer een dagkalender. Het schild, voorstellende een manhaftige, gestileerde haan, werd ontworpen en vervaardigd door drukkerij Kunst en Arbeid te Weesp, het kalenderblok, onder redactie van de heer en mevr. Den Eerzamen, werd gedrukt door Laverman, Drachten. Prijs ƒ2,60 ongefrankeerd, te bestellen bij het secr. v. d. vereniging: Willem Barentzstr. 39, Utrecht.

Billy Graham: Leven zonder vrees, inleiding van ds. T. B. van Houten, met foto’s, tweede druk, uitgave J. N. Voorhoeve Den Haag z.j. (1955), 136 blz., ƒ 3,90.

Wie dit boekje met een levensschets en met preken van Billy Graham onbevooroordeeld leest, zal er niets in aantreffen, dat hem naar de inhoud onjuist of stuitend voorkomt. Het is een doodgewone evangelie-prediking in orthodoxe stijl. Hij zal zich eerder verbazen, dat, gezien het succes van deze prediker, het zo onopvallend gewoon is. Men treft er nauwelijks één opvallende gedachte, één frappant beeld in; de zinsbouw is eentonig en afgesteld op een allereenvoudigst gehoor; retorische kunstgrepen ontmoet men er niet. Kortom, de werking van Billy Graham berust op de levende stem. Ergens verraadt hij zijn originaliteit als hij zegt: „Ik vind praten belangrijk.” Graham durft te praten op de toon van de handelsreiziger over het Eeuwige (zie blz. 51!). En waarom zou hij niet? Men kan bezwaar maken tegen de paniekstemming die hij oproept: „De zondigheid, verdorvenheid en misdaad in Amerika zijn hemeltergend” (blz. 44). Men kan misschien nog meer bezwaar opperen tegen een zeker simplicisme, bij Graham veelvuldig voor-

komend, alsof geloof aan Jezus een geneesmiddel tegen alle kwalen is.

Dat is het ook, maar in een diepere zin dan Graham suggereert. Maar men kan m.i. Graham niet verwijten, wat men vaak doet, dat hij op een beslissing aandringt. Ook als men oog heeft voor de voorbijgaande resultaten van zo’n opwekkingsbeweging met zijn talloze bekeringen, kan men toch niet ontkennen, dat de mens telkens opnieuw beginnen moet, ook als zo’n begin achteraf niet definitief blijkt te zijn. J. G. B.

KORTEHEMMENNIEUWS

Kerstbijeenkomst van 24—27 December 1955

Het Kerstfeest, hoezeer het soms ook door allerlei sentiment, geldbejag of uitgeholde traditie of door combinatie van deze drie wordt overwoekerd, het Kerstfeest blijft toch ook altijd een feest, dat dwingt tot eerlijke en blijde viering. lets wat op heel veel plaatsen en onder heel veel mensen gebeurt. Dat wij desondanks menen ook in Kortehemmen gelegenheid te moeten geven tot de viering van dit feest, is niet om het nu eens beter en anders te doen. Het heeft andere redenen.

Het is immers denkbaar dat bijv. alleenstaande mensen eenvoudig geen gelegenheid krijgen het Kerstfeest te vieren samen met anderen op verantwoorde wijze. Het is ook denkbaar dat er gezinnen zijn die deze gelegenheid niet krijgen. En het is denkbaar dat er velen zijn die zich niet thuis voelen bij de Kerstfeestviering in de kerken of waar dan ook. Er is nog wel meer denkbaar.

En dat zijn dan onder meer de redenen voor de Kerstsamenkomst in het Woodbrookershuis te Kortehemmen. Wij zijn ervan overtuigd, dat we daar samen dit feest zo kunnen vieren dat een stuk lichtend leven ook ®ns deel wordt en dat een warme blijdschap over Gods wereld en toekomst ook ons doortrekt. Wij zijn ervan overtuigd dat deze in het echte leven onmisbare zaken beleefd kunnen worden door u, samen met de anderen, die zullen komen. Wij zijn ervan overtuigd dat u daarna weer opnieuw zult bezitten, onvervreemdbaar en blijvend iets van die stille verwondering en van dit sterkmakende vertrouwen, die zo overvloedig voorhanden zijn voor mensen, die betrokken zijn of willen zijn bij de geboorte van Christus, Gods liefde in deze onze wereld.

En misschien dat u na lezing van deze aankondiging voor u zelf en voor andere u bekenden weet, dat deze Kerstsamenkomst door u en de anderen gemaakt kan worden tot een stuk leven en gemeenschap, waar anders alleen maar duisternis, eenzaamheid en mateloze moeheid zijn.

Daarom vragen wij u met nadruk of om te komen of om anderen bekend te maken met deze gelegenheid. Er zouden anders nodeloos mensen, kinderen Gods, verstoken blijven van wat deze kinderen toekomt in deze Kerstdagen en daarna.

Programma:

Zaterdag: Welkom tussen 15.30 en 16.30 uur. Opening tot het samenzijn, prof. dr. H. de Vos 19.30 uur.

Zondag: Kerkdienst te Kortehemmen, voorganger ds. A. V. Santen 9.30 uur; Kerstverhaal, prof. dr. H. de Vos 19.30 uur.

Maandag: Dagopening 9.30 uur; gezamenlijk Kerstspel 19 uur.

Dinsdag: Sluiting plm. 9 uur. Verder muziek, zang, spel en wandelingen. Leiding: prof. dr. en mevr. H. de Vos—Doeve, mej. Sj. Gorter.

Practische gegevens:

Kosten naar draagkracht ƒ 12,50 of ƒ 14,— per persoon, per echtpaar ƒ 22,50 of ƒ 25,— kinderen t.m. 10 jaar ƒ 8,— per persoon, bij aankomst te voldoen.

Deelnemers dienen zelf te zorgen voor lakens, sloop, handdoeken en verdere toiletbenodigdheden. Lakens en sloop kunnen in bruikleen afgestaan worden voor ƒ 1.25 per stel.

Het huis van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers ligt een halfuurtje wandelen van Beetsterzwaag en is per NTM-bus te bereiken van Groningen, Heerenveen en Leeuwarden; per ESAbus van Assen tot Drachten en verder per NTMbus.

Opgaven graag per briefkaart, met vermelding van naam en voornaam, leeftijd, beroep, adres en woonplaats, te zenden vóór 17 December a.s. aan de administratie van de A.G. der Woodbrookers te Kortehemmen, post Boornbergum.

Na die datum volgen nadere mededelingen.

DEN ALERDINCK

Van Dinsdag 27—Vrijdag 30 December wordt er een conferentie gehouden over het thema

CONFRONTATIE

Onderwerpen: De confrontatie met het nieuwe jaar, De confrontatie met ons zelf, De confrontatie met de Heer.

Ook zal het thema tot uitdrukking worden ge-

bracht o.a. door het maken van maskers en het opvoeren van een spel hiermee.

Een gelegenheid om de laatste „snipperdagen” van het jaar te kunnen besteden of om met het gezin (kinderen kunnen worden meegebracht) er eens even uit te zijn in de drukke Decembermaand.

Leiding: Da. K. van Drimmelen en J. D. van der Ploeg. Kosten: ƒ 12,50 per persoon. Opgaven: aan Administratie „Den Alerdinck”, Laag-Zuthem (Ov.), Tel. K 5205—201.

BENTVELDNIEUWS

24—27 December: Kerstbijeenkomst in Bentveld.

Tijdens de Kerstdagen staat het huis open voor jong en oud; mannen, vrouwen en kinderen, kortom voor allen die in een grotere gemeenschap deze dagen willen doorbrengen.

Het thema voor deze dagen is: De moed om te zijn. Verschillende facetten van dit thema zullen behandeld worden door dr. A. v. Biemen, mej. ds. W. H. Buijs en ds. J. J. Buskes jr.

In gesprek, spel en muziek zal het thema meeklinken.

De leiding berust bij mej. ds. W. H. Buijs. Cursusprijs: ƒ13.50 of ƒl6; echtparen ƒ25 of ƒ3O; kinderen 4 t.m. 11 jaar ƒ8; 12 t.m. 14 jaar ƒl2.

DE HAAF

WAT DOE JIJ IN DE KERSTVACANTIE???

Kom eens naar „De Haaf”, het Provinciaal Vormings-Centrum van de Nederlandse Hervormde kerk te Bergen, waar evenals de vorige jaren ook nu weer een MEISJESCURSUS gehouden zal worden:

TUSSEN KERSTMIS EN NIEUWJAAR

voor meisjes tussen 17 en 25 jaar. De kosten zijn bijzonder laag, nl. ƒ7,50. Aankomst Dinsdag 27 December tussen 10.30 en 11 uur, vertrek Zaterdag 31 December pl.m. 10 uur.

Uit het programma:

Er worden poppenkast-poppen gemaakt, en daar wordt een poppenkast mee vertoond; er wordt een grote duintocht gemaakt; een dierenarts komt vertellen over dieren en mensen; een architect over woninginrichting.

Er zal gezongen worden, gevolksdanst; er zal samen gepraat worden over allerlei belangrijke en onbelangrijke dingen die ons bezighouden. Kortom het zal een week zijn waarin we veel lachen, veel opsteken, veel zelf bezig zijn, en veel kennissen, misschien zelfs wel vriendinnen maken.

Opgave voor 20 December aan „De Haaf”, Natteweg 9, Bergen. De leiding berust bij mevrouw H. Groeneveld—Smelik, letske C. Jansen.

KERSTMIS EN VREDE

Een bekend calligrafisch atelier hier ter stede zond ons een kaart toe, uitgevoerd in rood, blauw en goud, met de woorden van ds. Buskes: „Toen Jezus geboren werd, werd het Vrederijk gesticht. Tussen de volken kan geen vrede zijn dan door Hem”.

Deze kaart, die bij uitstek geschikt is als Kerstof Nieuwjaarsgroet is bij het bureau van de „BEDA” verkrijgbaar a ƒ 0,15 per stuk. Voor organisaties zowel als voor particulieren, die meerdere exemplaren wensen te ontvangen, zijn 10 stuks voor ƒ I, verkrijgbaar. De kaart is niet in de handel.

Indien u op girorekening 592061 ten name van de penningmeester van de „BEDA”, Stadhouderskade 116, Amsterdam, een bedrag overmaakt (of door ingesloten postzegels), dan wordt u het gewenste aantal kaarten per post franco toegezonden. U steunt op deze wijze het Vredeswerk en geeft blijk van uw medeleven met het werk dat in het belang hiervan door jongeren wordt verricht. Er is een onbeperkte voorraad kaarten, doch ook per stuk wordt gaarne afgeleverd. De kaart ziet er keurig verzorgd uit.

POSTBIBLIOTHEEK van de Nederl. Protestanten Bond Vrijzinnig Protestantse Lectuur' verzorging) zendt gratis en franco lectuur over de Bijbel, godsdienstige en maatschappelijke onderwerpen, opvoedkunde; ook Kerstlectuur en lectuur voor jongeren. Aanvragen: Warmonderweg 7, Leiden. Catalogus wordt toegezonden na ontvangst van ƒ 0,50 op gironummer 401238 te Leiden.

Druk N.v. D« Arb»ld*rflp«ra