is toegevoegd aan je favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 52, 1955, no 49, 17-12-1955

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iemand de moed en het uithoudingsvermogen heeft gehad, zich in deze chaos van gegevens te verdiepen en er orde in te scheppen. Daardoor zijn we een studie rijker geworden over een tot dusver te weinig bekend gebied uit het nabije verleden.

P. J. M.

Louis-Paul Boon: Menuet, serie De Boekvink uitgave Arbeiderspers, A’dam, 1955, 101 blz., ƒ2.90.

De liefelijke titel van dit boekje verhult wel een zeer grauwe inhoud. Een arbeider in een diepvriesinrichting beschrijft in een lange monoloog zijn eenzaam, tobberig bestaan, met daarin de zwangerschap van zijn vrouw en zijn verliefdheid op een dienstmeisje; later passeren dezelfde episodes nog eens ons lezend oog maar nu verteld door het dienstmeisje en de vrouw. De man heeft de gewoonte gruwelverhalen uit de krant uit te knippen en op te plakken. De lezer krijgt deze berichten in hoofdletterschrift boven aan de bladzijde afgedrukt. Het geheel levert een neerslachtig relaas op van een mensenbestaan zonder enig uitzicht; nog neerslachtiger door de platvloerse antigodsdienstigheid en de sexuele bezetenheid. De pathetische nadrukkelijkheid van dit grondeloos en uitzichtloos pessimisme in een levende taal quasi-nonchalant uitgeschreven moet op ontvankelijke lezers verstikkend werken. Men begint zich bezorgd af te vragen: Voor wie schrijft Boon eigenlijk? Wie zo’n boek louter aesthetisch of technisch waardeert, doet het onrecht aan in zijn diepste intentie. Dat het dienstmeisje en de vrouw, niet voldoende anders genuanceerd, zich evenzo uitdrukken als de hoofdpersoon die gemakkelijk geïdentificeerd wordt wat zijn levensuitzicht betreft met de schrijver, wijst uit dat L. P. Boon in zijn eigen slop verdwaald is: hij kan zich geen ander standpunt dan het zijne meer indenken. Mijn eerlijk oordeel: dit boek ware beter ongeschreven gebleven.

E. Lagerwey: Boden en helden Gods, serie Volksdichting, uitgave Van Gorcum, Assen 1955, ing. ƒ5.90, geb. ƒ7.25.

De oud-katholieke bisschep mgr. Lagerwey heeft uit de grote verzameling van Middeleeuwse legenden, de zgn. Legenda aurea van Jacobus de Voragine (1229—1298) een keuze gedaan. Een twintigtal levensbeschrijvingen, meest van vaderlandse heiligen, heeft hij vertaald. Johannes Mulders tekende er vlotte houtsneden bij. Het boek heeft zijn waarde voor liefhebbers van hagiografie, kerkgeschiedenis en plaatselijke historie. Maar de bedoeling van de schrijver reikte verder. Hij hoopte’ Nederlandse lezers iets mee te delen van zijn bewondering voor deze helden Gods. We vrezen, dat deze opzet mislukken moet. In de verhalen van de Middeleeuwse schrijver wijkt het menselijk aspect geheel voor het wonderdadige en zelfs de naïef Middeleeuwse verhaaltrant, die in het Latijn met zijn superlatieven zo treffend tot zijn recht komt, gaat verloren in de plechtstatige taal van de vertaler. J. G. B.

KORTEHEMMENNIEUWS

OMGANG TUSSEN JONGENS EN MEISJES

Cursus voor jongens van pl.m. 18 jaar 2 tot 5 Januari 1956.

Onder dezelfde titel werd al een zeer geslaagde cursus voor meisjes gehouden. Zo geslaagd, dat de deelneemsters vast rekenen op een gezamenlijke reünie.

Gëslaagd was de cursus ook, omdat wij terecht uitgingen van de gedachte, dat op het terrein van de omgang tussen jongens en meisjes er allerlei zaken ons nu als een soort vanzelfsprekende erfenis zijn doorgegeven, die in wezen niet zo vanzelfsprekend zijn. Het vorige geslacht leefde in een wel wat andere wereld en bovendien staat wel vast, dat de zogenaamd algemeen aanvaarde normen lang niet zo algemeen aanvaard waren als men wel wil doen voorkomen. Een en ander brengt mee, dat wij in onze tijd niet recht meer weten waar we aan toe zijn, wat onze normen behoren te zijn. Omdat het onjuist is zo maar wat richtingloos rond te lopen op het terrein van de verhouding der seksen en omdat dat vernielende kanten heeft voor het persoonlijke leven en ook voor het gemeenschappelijke leven, hopen we, dat door jullie komst ook deze cursus kan slagen. Natuurlijk is het niet de bedoeling jullie zo maar een geheel van normen voor te zetten. Integendeel, wij hopen dat door de (korte) inleidingen het onderlinge gesprek zo zal worden, dat we allemaal samen weten bezig te zijn met het zoeken naar die verantwoorde levenshouding, die zozeer vereist is.

Niet om ons te verbeelden na die paar dagen alles keurig en precies uit de doeken te hebben gedaan, maar wel in het besef door zo bezig te zijn mee te werken aan iets belangrijks.

Duidelijk is echter, dat jullie eerste medewerking bestaat uit de deelname aan deze cursus. Mogen we daarop rekenen?

Programma : Maandag: uur Welkom tussen 15.30 en 16.30 De medische kant van de omgang tussen jongens en meisjes 19.15

Dinsdag: Dagopening 9.15 De omgang tussen jongens en meisjes in een veranderende wereld 10.00 De maatschappelijke kant van de omgang tussen jongens en meisjes 19.30

Woensdag: Dagopening 9,15 De ethische kant van de omgang tussen jongens en meisjes 15.30 Bont programma 19.30

Donderdag: Dagopening 9.30 Samenvatting en conclusies 10.30 Sluiting pl.m 14.30

Leiding en medewerking: ds. Sj. Bijleveld, mej. Sj. Gorter, dr. J. Lodder. Behalve groepsgesprekken, tevens spel en sport. Verdere gegevens: de cursusprijs bedraagt naar draagkracht ƒ 10,— of ƒ 12,50 p.p.. bij aankomst te voldoen.

Het huis van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers ligt een half uurtje lopen van Beetsterzwaag en is per N.T.M.-bus te bereiken van Groningen, Heerenveen en Leeuwarden; per ESAbus van Assen tot Drachten en verder per NTM-bus richting Heerenveen.

Opgaven graag per briefkaart, met vermelding van naam en voornaam, leeftijd, indien mogelijk beroep, adres en woonplaats, te zenden vóór 24 December a.s. aan de administratie van de A. G. der Woodbrookers te Kortehemmen, post Boornbergum. Na die datum volgen nadere mededelingen.

KORTE AANKONDIGING

Het mocht u misschien ontgaan, daarom wijzen wij u er even op:

1. Kalenders. Uit zes gekalligrafeerde bladen bestaat de kalender die W. ten Have te, Amsterdam uitgaf, De zes goedgekozen teksten zijn in gothische letters fraai uitgeschreven in drie kleuren. Als bureaukalender zeker aanbevelenswaardig. De prijs is ƒ 1.50 per stuk, bij 20 exemplaren ƒ 1.25, bij 50 ƒl, bij 100 ƒ0.90.

De VPRO-kalender handhaaft zijn traditie: bladen voor elke twee weken, opgeluisterd met fraaie foto’s, telkens drie bladzijden interessante, zorgvuldig uitgekozen en gevarieerde leestekst waaronder een bladzijde voor de jeugd. Wie er aan gewend is, zal deze kalender graag \yeer ophangen; wie er kennis mee wil maken, zal niet bekocht zijn. De prijs is ƒ2.50. Uitgave W. Gaade, Delft.

De Vrijzinnig Christelijke dagkalender „De Ploeg”, voortzetting van de Godsdienstige volksscheurkalender heeft als fris schildblad een aquarel van Johannes Mulder. De redactie bestond uit ds. C. van Royen, ds. W. de Weerd en dr. A. de Wilde. Een oud, maar niet verouderd gebruik wil dat men de dag begint met het lezen van een godsdienstige overdenking. Zo’n kalender verschaft daartoe een gerede aanleiding. Aanbevolen. Uitgever is van Gorcum, Assen, ƒ2.25.

2. Concordantie op den bijbel in de nieuwe vertaling van het Ned. bijbelgenootschap, aflevering 2 en 3, uitgeversmij. J. H. Kok te Kampen. Het geheel zal bestaan uit 5 afleveringen; bij intekening kosten ze per stuk ƒ2.50; gebonden in linnen stempelband wordt het een boek van ƒ 14.75. Naderhand verschijnt een concordantie op het Oude Testament. Men kan slechts bewondering hebben voor het geduldswerk, dat de voorbereiding van zo’n werk vereist. De uitvoering dient geprezen: ze is systematisch en zeer overzichtelijk. Een haast onmisbaar hulpinstrument voor wie veel met de bijbel omgaat.

3. Prof. dr. G. v. d. Leeuw: De bijbel als boek, 2e druk, uitgave H. J. Paris, A’dam, 1954, 57 blz., ƒ 2.90.

De bedoeling van dit boekje is een inleiding te geven tot de bijbel als geheel; vandaar dat men er geen archeologische of literair-historische gegevens in aantreft, maar een reeks helder geformuleerde aanwijzingen hoe de bijbel functionneert bij een bereidvaardige lezer. Als zodanig is dit boekje welhaast onovertrefbaar in zijn argeloze wijsheid. Een groot geleerde en een vroom man spreekt er uit de volheid van zijn hart. Ik kan me geen lezer voor-

stellen, die van dit boekje geen profijt heeft. Van harte aanbevolen.

4. Prof. dr. B. V. A. Böling en prof. dr. W. Banning: Nederland, plaats en roeping temidden der natiën, uitgave De Tijdstroom, Lochem, 1955, 55 blz., ƒ 1.50.

In Barchem werden deze twee lezingen gehouden. Het is goed dat ze door de druk een groter publiek bereiken. Prof. Röling geeft een „terugblik op tien jaar verenigde naties”, een doorwrocht en nuchter stuk, dat slechts ten dele door de titel van de brochure gedekt wordt; behalve de rijkdom aan historisch inzicht trof me bijzonder de uiteenzetting van de delicate betrekking tussen democratie en internationale gezindheid. Professor Banning treft scherper de titel met zijn voordracht over „De roeping van een klein volk” en hij slaagt in een der moeilijkste opgaven die er voor een spreker bestaan: de verdieping van gemeenplaatsen. Wat hij zegt is niet nieuw. Dat is ook niet nodig, maar hij zegty het met bezieling, met klem van redenen vanuit een helder gekleurd historisch perspectief.

, 5. Wat denkt u van de medezeggenschap? Uitgave De Koepel Nijmegen, z.j. (1955), 169 blz., ƒ3.90. Elf gezaghebbende auteurs van uiteenlopende richting, politiek zowel als religieus, geven antwoord op de drieledige vraag: wat is medezeggenschap? heeft de werknemer er recht op? is de tijd er rijp voor? Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Het vergt aandachtige lezing om het minimum te ontdekken, waarover alle schrijvers het eens zijn. Wie zich voortaan wil oriënteren, hoe in Nederland over dit vraagstuk gedacht wordt, kan in dit boekje terecht, maar omdat blijkbaar de schrijvers niet vooraf kennis hebben genomen van elkanders bijdragen, wemelt dit geschrift van overbodige en tegenstrijdige uitspraken. Daarom raad ik dit boekje aan, niet ter eerste kennisneming, maar om een reeds verworven inzicht te toetsen en aan te vullen, want dit zou ik aan mijn bespreking nog willen toevoegen: geen een der bijdragen is waardeloos. Hier zijn mensen aan het woord, die met het vraagstuk vertrouwd zijn door studie of ervaring.

Red.-secr.

LEES DIT OOK

Een lezer, die onder de rook van Amsterdam woont, biedt, tegen vergoeding van de porto-kosten, de jaargangen 1954 en 1955 van Tijd en Taak aan. Men 4 schrijve naar het red.-secretariaat.

NIEUWS VAN „DE VONK”

Het Vormingscentrum „De Vonk” te Noordwijkerhout deelt mee, dat de cursus voor niet meer leerplichtige meisjes van 14 t.m. 16 jaar gehouden zal worden van 2 Februari tot 28 Maart 1956., En niet zoals eerder werd aangekondigd, van 16 Januari tot 10 Maart.

De kosten bedragen ƒ 4 of ƒ 6 of ƒ 10 per week naar draagkracht. Opgave met vermelding van naam, voornaam, geboortedatum, genoten schoolopleiding en eventuele bijzonderheden bij de administratie van „De Vonk” te Noordwijkerhout. Waar ook uitvoeriger inlichtingen te krijgen zijn.

W. BOS

C. H. DOMMISSE

KERSTKAARTEN

De Henriëtte Roland Holststichting (opgericht in 1949 bij de tachtigste verjaring van de dichteres) schrijft ons:

Wederom zijn wij op milde wijze in staat gesteld een fraai verzorgde Kerstkaart het licht te doen zien. Ze is ditmaal door een prachtige prent van de graficus J. Pander verlucht en van glanzend karton.

Levering in wit couvert. Prijs 25 cent per stuk bij ten minste vier exemplaren.

Van handtekening voorzien kan de kaart met 2 cent gefrankeerd worden gepost.

De gehele opbrengst komt het werk der Stichting ten goede. In de afgelopen zomer hebben wij ruim 600 kinderen een week vacantiegenot op de Veluwe geschonken, mede door de opbrengst van de Kerstkaart van het vorige jaar. Mogen wij erop rekenen dat met hulp van u en uw vrienden in de komende zomer een minstens zo groot aantal kinderen kan worden uitgezonden? Zend onze kaart aan familie en kennissen, biedt haar ten verkoop aan in huiselijke en andere samenkomsten. Desgewenst kunt u een aantal in commissie ontvangen en de niet verkochte terugzenden. Maar we geloven niet dat deze mooie kaart teruggezonden wordt!

Bestellingen te richten aan het secretariaat: Sterrelaan 31, Hilversum.

Betaling per giro 542151 ten name der Stichting, of per postwissel aan J. Rogge.

Druk N.V. Da AAeldarvara