is toegevoegd aan je favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 53, 1956, no 7, 18-02-1956

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTEHEMMENNIEUWS

Ef wordt in allerlei kringen nogal eens gesproken over de veranderingen die het gezinsleven heeft ondergaan. Dit geschiedt dikwijls in negatieve zm en men klaagt over achteruitgang.

Inderdaad moeten we vatstellen, dat het gezin in onze tijd anders is dan het in vroegere tijden was. Dit geldt zowel de stad als het platteland. Maar wanneer wij dieper over de veranderingen gaan nadenken, dan stuiten wij op allerlei vragen die we maar niet zo eenvoudig kunnen beantwoorden met achteruitgang of vooruitgang van het gezinsleven. Welk gezin hebben wij nl. op het oog? Het arbeidersgezin in de stad, het plattelandsgezin, het middenstandsgezin?

Met welke tijd vergelijken wij onze tyd? Met een tijd waarin nog geen industrialisatie was, met het

Willen wij werkelijk zinvol over zullen wij moeten weten welke krachten op de veranderingen invloed hebben gehad en of al die veranderingen alleen maar negatief zijn. Daarbij zullen wij ook opnieuw moeten doordenken niet alleen wat de functie van het gezin

in onze tijd is, maar ook hoe wij een nieuw patroon vorm kunnen geven.

PROGRAMMA Zaterdag: Welkom tussen 16.30 en 17.30 uur. ‘Het gezin in een veranderende maatschappij’, mej. ds. W. H. Buijs, 19.30 uur.

Zondag; ‘Zijn wij in staat onze kinderen een nieuwe visie door te geven?’, mevr. F. Kalma-Koops, 10.30 uur. Verdergaande bespreking 14.00 mrr. Samenvatting en sluiting plm. 17.00 uur. Leiding: Mej. ds. W. H. Bujjs en mej. Sj. Gorter.

Kosten naar keuze ƒ 4, of ƒ 4,50 p.p., per echtpaar ƒ7,— of ƒ B,—, bij aankomst te voldoen. Het Woodbrookershuis ligt een halfuurtje lopen van Beetsterzwaag en is per NTM-bus te bereiken van Groningen, Heerenveen en Leeuwarden; per ESA-bus van Assen tot Drachten en verder per NTM-bus

Opgaven, graag per briefkaart, met vermelding van naam en voorl., leeftijd, beroep, adres en woonplaats, te zenden vóór 3 maart a.s. aan de administratie van de A. G. der Woodbrookers te Kortehemmen, post Boornbergum. Na die datum ontvangt men nadere mededelingen.

Misschien ontvangt u voor het eerst een dergelijke circulaire van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers. Dat komt dan omdat wij uw adres ontvingen als iemand die zeer zeker belangstelling heeft voor dit soort cursussen; belangstel-

ling in verband met uw leven, uw werk en uw vorming en niet minder in verband met het ophouwen van een leefbare gemeenschap in ons land. Voor zover u zelf geen gehoor kunt geven aan deze uitnodiging, verzoeken wij u zo mogelijk anderen hierop attent te maken, vooral ook omdat er t.a.v. de Arbeiders Gemeenschap geen enkele voorwaarde in verband met lidmaatschap of iets dergelijks aan verbonden is.

Hebt u al aan de stok gesneden?

De eerste oproep om de administratie van uw weekblad aan adressen te helpen van hen, die voor een abonnement op Tijd en Taak belangstelling zouden kunnen hebben, is niet onbeantwoord gebleven. Er kwam wel geen stroom van adreslijstjes binnen, doch we mogen wel zeggen dat we niet aan dovemansoren hebben gepraat. We beseffen dat niet iedereen kans ziet in één week tien goede gegadigden voor Tijd en Taak op te sporen, doch we hebben voldoende vertrouwen in de meelevende activiteit van onze lezers dat wij nogmaals durven vragen: ‘Wilt u ons helpen bij het snijden van de stok?’ U kunt dit doen door ons tien adressen op te geven van hen, die naar uw mening voor een abonnement op Tijd en Taak in aanmerking komen. Doet u het? Uw adressen hadden wij graag uiterlijk 25 februari. hier afknippen

Aan de administratie van Tijd en Taak, Hekelveld 15, Amsterdam. U kunt ondsrstaande belangstellenden voor een kennismaking met Tijd en Taak noteren.

Deze adressen zijn verstrekt door: Naam: Straat: Woonplaats:

BENTVELDNIEUWS

EXISTENTIËLE LEVENSHOUDING 3—4 MAART

Een bezinning op het moderne levensgevoel laat merkwaardigerwijze dikwijls twee schijnbaar elkaar tegengestelde aspecten zien. Aan de ene kant wordt in allerlei literatuur, in de gesprekken openlijk erkend dat de grondtoon van ons leven angst is. Onder allerlei levensvormen en levensuitingen wordt dit besef van bedreiging, het gevoel van onveiligheid onthuld.

Al deze dingen zijn er altijd geweest, maar de onbesuisdheid, materieel én geestelijk, de chaos, de dreiging van afbraak lijkt ook voor het bewuste zijn onontkoombaar even werkelijk als de dood. Maar aan de andere kant is het zo dat veel mensen met nadruk de literatuur die deze dingen aanwijst, opzijschuiven en soms kan een zekere geirriteerciieid optreden wanneer erover gesproken wordt. ‘Het leven valt te genieten en die ondertoon is er niet!’ Maar juist dit wegschuiven uit de bewuste sfeer is een aanwijzing dat men er niet mee klaar is. Trouwens, een mens komt niet zo maar klaar met deze dingen. Daartoe raken zij te diep ’s mensen existentie. Echter zal duidelijk gezegd moeten worden dat het leven te leven in alle eerlijkheid vraagt naar een eerlijk de dingen in de ogen kijken. Dat is het essentiële van het menselijk zijn dat hij in een grote vrijheid en in verantwoordelijkheid tegenover het leven en de levenssituaties zijn weg heeft te gaan.

Eigenlijk weten wij dat wel. Toch is het nodig dat wij steeds weer met nadruk ons zelf en anderen erop wijzen hoe werkelijk leven alleen maar existentieel kan zijn, nl. een staan in het leven met z’n hele existentie in een realiteit. Wat dat betekent en of de mogelijkheid er is een weg te vinden in de reële situatie zijn dingen die we willen proberen door te praten tijdens een. weekendcursus op 3—4 maart a.s. te Bentveld.

PROGRAMMA Zaterdag, 17.00 uur: opening; 19.30 uur: ‘Riskant bestaan de vrijheid van de mens’, dr. H. Faber (gevr.). Aan het einde van de avond moderne muziek, waarin iets van de problematiek van onze tijd doorklinkt. Zondag, 10.15 uur: De onbehuisde mens op zoek naar een tehuis vormgeving aan het leven. Aan drie jongeren wordt gevraagd iets van hun zoeken en vormgeving te vertellen, waarna in groepen wordt nagepraat; 14.30 urn-: ‘Onderweg als levenshouding’, mej. ds. W. H. Buijs.

17—18 MAART MEESPELEN OP TOESCHOUWEN Weekendcursus voor jongeren! Het thema is gekozen in overleg met de jongeren zelf. Is het waar, wat ‘men’ zegt, dat de huidige jonge generatie niet bereid is zich intensief aan allerlei zaken te geven? Kijkt zij alleen maar toe, of speelt zij wel mee, doch op een andere wijze dan de ouderen? Het toneel – De spelers – dr. A. van Biemen. En... waar sta ik? – mej. ds. W. H. Buijs.

C. S. OOLGAARDTHUIS, ARNHEM

CONFERENTIE OVER LITURGIE Op 25 en 26 februari wordt in het C. 8. Oolgaardthuis te Arnhem een conferentie gehouden over liturgie. Om de besprekingen vruchtbaar te maken is een kleine kring van personen speciaal uitgenodigd deze conferentie bij te wonen. Wij houden echter ook enkele plaatsen beschikbaar voor hen, die zich zelf voor deelname melden.

Programma: Zaterdagavond: Ds. C. B. Burger (Utrecht): Wat is een kerkdienst? Zondagmorgen: Dienst 0.1. v. Mej. Dr. C. Boer. Daarna bespreking over ‘de Preek’. Zondagmiddag: de Heer G. Stam (Utrecht): Het kerklied. De leiding van de conferentie berust bij Ds. C. B. Burger en mej. Dr. C. Boer. De kosten bedragen ƒ7,50. Aanmelding met opgave van naam, geslacht, beroep of functie, leeftijd en adres aan het C. S. Oolgaardthuis, Klingelbeekseweg 19, Arnhem.

Druk N.V. D« Art>«ld*Mpert