is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 53, 1956, no 9, 03-03-1956

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEESTAFELNIEUWS

Ml*, dr. A. A. v. Rhijn. De protestants-christen in de Partij van de Arbeid. AP ’56, 78 blz. ƒ 1,90.

Op een geduldige, eenvoudige, heldere wijze laat dr. V. Rhijn, de staatssecretaris van Sociale Zaken zien, hoe de dingen voor de protestant liggen. Hij verheelt niet, dat achter zijn keuze óók een theologische overtuiging ligt, al werkt hij dat niet uit. Vruchtbaar voor bestudering en bespreking met randfiguren is het vooral, omdat geen actuele punten omzeild worden en ongeprikkeld de verschillen tussen ons en degeen, die de confessionele partijen aanhangen, aangewezen worden.

Hier en daar zouden wij een ander accent leggen (gezinsvragen), of méér willen horen (buitenlandse politiek, oost-west-verhouding), maar dat verhindert ons niet onze bewondering uit te spreken voor dit zeer bruikbare boekje, dat alleen een man met jarenlange bestuurservaring kan schrijven.

L. H. R.

Gebeden, vrij bewerkt naar de Zweedse verzameling van dr. D. Helander door dr. O. Norel 4e druk 1954. Uitgave W. ten Have A’dam 408 blz. dundruk ƒ 5,50.

Als we van twee elkaar aanvullende ervaringsstellingen uitgaan: ‘bidden is moeilijk’ en ‘wij bidden veel te weinig’, dan is meteen het eminente flut van dit boekje bewezen, een rijke collectie gebeden van vrome christenen uit alle tijden der heilsgeschiedenis, kerkvaders, middeleeuwers, hervormers maar ook grote christenen uit latere tijden. De verzamelaar heeft gelijk: dit boek kan ons helpen, als de vraag opkomt: ‘Heer, leer ons bidden. Immers, de Heer woont in deze gebeden. Het formaat van het boekje is zodanig, dat men het gemakkelijk bij zich kan dragen. Een mooi geschenk aan zich zelf en anderen, sneciaal ook aan zieken. J. G. B.

BENTVELDNIEUWS

Enkele in het voorjaarsprogramma aangekondigde cursussen werden wat de datum betreft gewijzigd. Het weekend voor jongeren werd van 10-11 maart verplaatst naar 17-18 maart.

Het bedrijfsweekend met het thema ‘De toekomst van onze arbeid’ van 21-22 april werd verplaatst naar 12-13 mei.

Van de eerstgenoemde weekendcursus voor jongeren volgen hier- nadere gegevens:

Meespelen of toeschouwen

17-18 maart 1956.

Enige tijd geleden kwamen wij met een aantal jongeren te zamen om het thema uit te denken voor een jongerenweekend. Een merkwaardige bezigheid is dat! Je bent jong, staat midden in het menselijk gebeuren, je ziet de dingen om je heen, weet van de vragen, die leven bij je zelf en ook bij anderen, je bent ervan overtuigd, dat het betekenis kan hebben met elkaar de dingen door te praten... en toch, hoe geef je dat gesprek vorm?

Daarbij gaat het bovendien niet alleen om een gesprek, maar moet dat gesprek ook zijn betekenis hebben voor de concrete vormgeving van ons leven.

Misschien is het dat laatste wel waar we allemaal mee zitten. De wereld is zo chaotisch en ondoorzichtig geworden voor een ‘gewoon mens’, de problematiek zo ingewikkeld, dat wij de neiging dikwijls krijgen om alles maar te laten gebeuren en hoogstens alles nog met meerdere of mindere belangstelling volgen, zoals je een toneelstuk beziet zonder zelf in te grijpen in de situatie.

Wij hebben zo onze mening misschien over alles wat er gebeurt 'en over hen die actief in dat gebeuren betrokken zijn. ‘Deze speelt goed, die slecht’ of misschien kijken we niet eens naar het spel. Alleen en zo kwamen wij ten slotte tot het volgende thema heb ik het recht alleen maar te kijken of ben ik zonder dat ik het weet toch in het spel betrokken? En zo ja... waar sta ik dan, welke rol heb ik toebedeeld gekregen of voor mij zelf gekozen?

Beste vrienden, komt u meekijken naar het wereldtoneel en de spelers erop. Komt u meedenken over uw eigen plaats op dat toneel, achter de coulissen, in de loge, in het schellinkje, of waar ook?

Programma :

Zaterdagavond vertonen wij eerst twee films: ‘Das neue Kapittel’ en ‘Love your neighbour’. Daarna zal een analyse gegeven worden van de voornaamste dingen die op het ogenblik in de wereld aan de gang zijn.

Zondagochtend proberen wy onder de leiding van dr. A. van Biemen in het vizier te krijgen wie de spelers in het spel zijn, de grote en de kleine, terwijl wij zondagmiddag onder leiding van mej. ds. W. H. Buijs trachten te vinden waar wy zelf staan.

De kosten zijn (naar draagkracht): ƒ 5,50, ƒ 6,50

of ƒ 7,50 per persoon; echtparen ƒ 11,—, ƒ 12,50 of ƒ 14,—.

Reductie is mogelijk. Hiervoor richte men zich tot mej. ds. W. H. Buijs, adjunct-directrice.

Opgave aan de administratie van de A. G. der Woodbrookers, Bentveldweg 3, Bentveld.

BARCHEM-NIEUWS

Paascursus G-7-8 april te Barchem bij Lochem.

Vrijdagavond, 6 april, van 17 uur af ’s middags aankomst. Er wordt rekening gehouden met degenen, die door hun werkzaamheden later arriveren. Om half negen begint de ‘Muziekavond’ verzorgd door Jaap de Haan en Wim Bosman. Deze beide Barchem-leden stelden als programma vast; Solo-sonate voor cello, J. S. Bach. Celloconcert, J. Haydn (Wim Bosman en Erica Knoppers-Toot). Pauze. Hoogtepunten uit de muziekliteratuur (toelichting met pick-up en grammofoonplaten) door Jaap de Haan.

Zaterdag, 7 april, ’s ochtends 10 uur. Ir. W. Hengeveld (Hilversum): ‘Gisting in Israël’.

’s Middags 16-18 uur: eerste deel ledenvergadering. ’s Avonds 20 uur: dr. M. de Jonge: ‘Judas en wij’.

Zondag, 8 april, ’s ochtends: Kerkdienst in de lezingzaal. 2e deel van de vergadering, ’s Middags 16 uur: Lekespel in de lezingzaal op de Berg. Enkele jongeren, leerlingen van de Gron. School voor Maatschappelijk Werk (Sicsa) voeren het spel ‘Judas’ van H. Gignoux op. Dit lekespel benadert op zeer moderne wijze de Judas-figuur. 18 uur: sluiting.

“De deelnemersprijs is vastgesteld op: ƒ12,50 (vrijdagavond—zondagavond) of ƒ 15,— naar keuze. ƒ 15,— (vrijdagavond—maandagavond) of ƒ 17,50 naar keuze, ƒ 8,— (zaterdagmiddag of ƒ 10,— naar keuze.

Kom zo lang als u kunt! Voor diegenen, die alleen het lekespel wensen bij te wonen is de deelnemersprijs ƒ 1,—.

Opgave bij de heer M. A. J. Kelling, econ. directeur, Woodbrookershuis Barchem (Gld.).

BERGEN

Samenkomst op zondagmiddag, 4 maart, in hotel de Hertenkamp, Bergen (N.H.). (ca. 4 minuten van eindpunt bus).

3.15 uur: Ontmoeting. Vriendelijk verzoek tegen dit uur aanwezig te zijn.

3.30 uur: Lezing door mejuffrouw dr. G. L. van Dalfsen, Amsterdam. Onderwerp: Mystiek in het dagelijkse leven.

4.00 uur: Pauze en thee (of koffie). 4.30 uur: Hervatting van de lezing.

5.00 uur: Gedachtenwisseling over het gehoorde. Tussen 5.30 en 6.00 uur gezang en sluiting. (Men wordt verzocht gezangboek mee te nemen).

Busdiensten: Vertrek Alkmaar 14.50 uur, aankomst Bergen 15.05 uur. Vertrek Bergen 17.35 uur, aankomst Alkmaar 17.50 uur. Of vertrek Bergen 17.50 uur, aankomst Alkmaar 18.05 uur.

Toegang leden en Woodbrookers vrij. Niet-leden 75 cent.

Aanmelding uiterlijk vrijdag 2 maart bij mej. A. S. van Stam, Natteweg 12, Bergen N.H. (telef. K 2208 nr. 2493). Indien door omstandigheden aanmelding niet tijdig kon geschieden, is men desondanks welkom.

RETRAITE 1956 — NED. HERVORMDE KERK De grotere bekendheid, die het retraite-werk in onze kerk gaat krijgen, doet ons hopen, dat er voor alle hieronder volgende retraites veel belangstelling zal zijn. De mogelijkheid bestaat om zich voor een retraite op te geven, ook wanneer deze strikt genomen voor een andere groep bestemd is. Wij zullen zoveel mogelijk aan allerlei wensen trachten te voldoen.

16—18 maart: Kortehemmen, Friesland, ds. W. Bartlema; Belijdeniscatechisanten, ds. H. de Nie.

23—25maart: Den Alerdinck, Overijsel, mej. ds. K. van Drimmelen; ds. A. F. L. van Dijk.

6—B april: Hoomeboeg, Hilversum, dr. R. Boon; Algemeen, ds. A. F. L. van Dijk.

11—13 mei: De Klencke, Drente, ds. H. Bardeloos; ds. F. W. Teding—van Berkhout.

22—24 mei: Kortehemmen, Friesland, ds. Tj. D. Boelens; predikanten, ds. F. Keja.

28—30 mei: Eykmanhuis, Driebergen, ds. A. F. L. van Dijk; predikanten, prof. dr. A. J. Rasker.

2—3 juni: Hoomeboeg, Hilversum, ds. G. van Leeuwen; Jonge Kerk, ds. J. v. d. Wiel.

6—B juli: Hoomeboeg, Hilversum, ds. C. B. Burger; Utrecht, dr. E. A. A. de Vreede.

13—16 aug.: Eykmanhuis, Driebergen, ds. A. F. L. van Dijk; Algemeen, dr. H. v. d. Linde.

14—16 sept.: Hoomeboeg, Hilversum, ds. A. F. L. van Dyk; Diaconessen, mej. M. Nieweg en ds. A. Nortier.

5—7 okt.: De Klencke, Drente, ds. A. F. L. van Dijk; ds. J. W. Fase

2—4 nov.: Hoomeboeg, Hilversum, ds. A. Dönszelmann; Amsterdam, ds. A. Th. Stegenga.

23—25 nov.: Hoomeboeg, Hilversm, mej. ds. K. van Drimmelen; Algemeen, ds. W. Plug. Voor de retraites die in Hilversum of Driebergen gehouden worden, geve men zich op bij ds. A. F. L. van Dijk, Purmerend. De kosten voor de retraites op de Hoomeboeg

bedragen ƒ18,50; voor de Jonge Kerk ƒ8,50; voor de aug.-retraite ƒ2O, terwijl voor de predikanten een afzonderlijke regeling kan worden getroffen. Voor de overige retraites zijn regelingen, die plaatselijk worden bekendgemaakt. Wij stellen het op prijs zo spoedig mogelijk in het bezit van uw opgaaf te zjjn. Een kleine brochure wordt u op aanvraag gaarne toegezanden.

ARTSENCONFERENTIE OP ‘DEN ALERDINCK’ van 10—11 maart 1956

In het afgelopen najaar moest onverhoopt de artsenconferentie worden uitgesteld. Zoals u echter enige tijd geleden in het u toegezonden programma van ‘Den Alerdinck’ hebt kunnen lezen, zal deze nu gehouden worden van 10 tot 11 maart a.s. Wij nodigen u en uw echtgenote gaarne uit tot het bijwonen van deze conferentie.

In overleg met verschillenden uit uw eigen kring hebben wij als thema gekozen: De arts en zijn vrouw in hun sociale junctie. Dit onderwerp immers blijkt in brede kring in het middelpunt van de belangstelling te staan. Het programma is als volgt:

Zaterdag 10 maart: 5.00—6.00 uur: Aankomst. Daarna broodmaaltijd. 7.30 uur: ‘De Junctie van de arts in het sociale leven.’ Referaat door dr. J. C. J. Burkens, Geneesheer-directeur van het ziekenhuis te Delft. 8.30 uur: Thee en discussie. 10.00 uur: Dagsluiting.

Zondag 11 maart: 10.00 uur: Huisdienst 0.1. v. mej. da. K. van Drimmelen. 11.00 uur: Sociodrama.

1.00 uur: Warme maaltijd. 2.30 uur: ‘De positie van de doktersvrouw’ waarvoor als discussieleider is gevraagd H. M. Engelhard, psychiater te Amsterdam. 3.30 uur: Thee en discussie. 6.00 uur: Broodmaaltijd. Sluiting en vertrek.

De kosten bedragen ƒ 7,50 per persoon of ƒ 14,— per echtpaar, ƒ5,— per persoon of ƒ9,50 per echtpaar, wanneer één of meer maaltijden niet worden gebruikt.

PRIJSVRAAG

De Nederlandse Vereniging van Vrijzinnige Zondagsscholen (NWZ) heeft besloten, in samenwerking met de Koninklijke Uitgeverij Van Gorcum & Comp. n.v. te Assen, wederom een prijsvraag uit te schrijven met het doel bij de reeds bestaande verhalenbundels ‘De Pinksterkroon’ en ‘Wees blij met ons,’ een bundel met kerstverhalen te kunnen voegen, op deze wijze tegemoetkomende aan de veelal geuite wens ook voor het derde van de drie hoogtepunten in het christelijke leven, de kersttijd, over een verhalenbundel te beschikken. Er wordt gevraagd een oorspronkelijk, niet-Bijbels verhaal van ongeveer 3000 woorden, waarin de kerstgedachte centraal staat en dat geschikt is om aan kinderen tussen 9 en 12 jaar te worden verteld. De jury bestaat uit: ds. F. H. van Aalst, Ned. Herv. predikant, en de dames C. Covens; mr. M. A. Klomp en mevrouw A. Rijks—Callenbach. Als prys wordt ƒ200,— ter beschikking gesteld. Indien de inzendingen beneden de door de jury gestelde norm mochten blijven, kan deze prijs niet worden toegekend. Uiteraard hangt het van de kwaliteit van de ingezonden verhalen af, of een kerstverhalenbundel werkelijkheid zal worden. Inzending van een verhaal houdt in, dat men het auteursrecht voor een eventueel te vormen bundel of voor ‘De Kandelaar’ afstaat. Alle in de bundel opgenomen verhalen zullen door de uitgevers worden gehonoreerd met ƒ 40,—, met uitzondering van het reeds bekroonde. Over de uitspraak van de jury kan niet worden crppnrrpsnnn H ppr H

Manuscripten moeten onder motto vóór 15 maart 1956 worden ingezonden aan mejuffrouw C. Covens, Molenweg 10, Baarn, met bijvoeging van naam en adres van de auteur in een gesloten enveloppe. De uitslag van deze prijsvraag zal worden bekendgemaakt in het maart- of aprilnummer van ‘De Kandelaar’ en in de Vrijzinnig Protestantse Pers. Namens de Boekencommissie van de NVVZ, Secretaresse: w.g. C. COVENS Namens de Kon. Van Gorcum & Comp. n.v., De directeur: w.g. PRAKKE.