Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BETEEKENIS VAN HET CASTELLUM BIJ ARENTS-

BURG

DOOR F. KROON

Op grond van de vele en belangrijke vondsten ter plaatse heeft Dr. Holwerda in zijne publicatie „Arentsburg" i) een zeer nauw verband gelegd tusschen het castellum bij Voorburg en de gebeurtenissen in Britannië. Hij meent er de groote beteekenis van den Rijn voor de Romeinsche oorlogspolitiek ten opzichte van Britannië in te herkennen en leest als het ware de geschiedenis van het castellum af op de gebeurtenissen in dat land. De aanwezigheid van ceramiek van waarschijnlijk Britschen oorsprong dient hem daarbij tot steun.

Een nauwgezette bestudeering van deze kwestie heeft mij echter tot een geheel ander inzicht gebracht en tot een afwijkende opvatting gevoerd omtrent de militaire beteekenis van genoemd castellum met vlootstation. Om deze opvatting uiteen te zetten is het noodig eerst in het kort weer te geven op welke wijze Dr. Holwerda de vondsten rangschikt en dateert:

a. Hij komt tot het besluit dat de herbouw in steen van een oudere vestiging en de aanleg van het vlootstation hebben plaats gehad vóór het jaar 89. In een ander geschrift2) preciseert hij dit nader door aan te geven rond 85, zijnde de oudste scherven uit den tijd van Domitianus.

b. Verder constateert hij op verschillende punten van het castellum belangrijke nieuwe bouwsels, welke hij kort na het midden van de 2de eeuw plaatst.

c. Dan meent hij nog de mogelijkheid van een vernieuwing

*) Arentsburg, een Romeinsch militair vlootstation bij Voorburg (1923).

2) NederlancTs vroegste geschiedenis (tweede druk, 1925).

— 107 —

Sluiten