Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar houdt uw positie hoog, en draag Kreymb.'s Kleeding.

ceerde een voordeeligen eindstand, doch weer was Keller's verdediging af en werd de beslissing dus uitgesteld tot in de laatste partij.

In deze ontmoeting, wel de fraaiste van de match, speelde Herm. de Jongh misschien de beste partij die hij ooit gespeeld heeft. Keiler speelde uitmuntend en

werd toch gekraakt!

(In het November-nummer wordt deze zeer bijzondere partij, geanalyseerd, geplaatst.)

Wat den uitslag betieft, die is zuiver. H. de Jongh heeft steeds de leiding gehad, doch Keller's verdediging was subliem.

De Jongh maakte een fout in de derde partij en verloor daardoor in een stand, die anders ongetwijfeld remise zou zijn geloopen. Men zou dat pech kunnen noemen. Doch Keiler maakte geen fout en dat is ontegenzeggelijk een verdienste.

Er zullen nog veel harde slagen vallen in de toekomst, tusschen deze spelers!

NOTATIE SONIER.

Een dam-stenographie.

Er bestaat geen afgezaagder onderwerp in de dam-litteratuur. Hetgeen de origineele notatie, waarmede de heer Sonier zoo juist voor den dag is gekomen, des te opvallender maakt.

Met het oog op de plaatsruimte volgt hier de uiteenzetting zoo kort mogelijk.

De verbinding tusschen een ruit en aan aangrenzende ruit wordt gevormd door het kruifpunt eener verticale en horizontale lijn. Bij het doen van een zet vormt zulk een kruis-punt als het ware de brug, waarover de beweging van een stuk van de eene ruit naar de andere plaats vindt. Elke zet heeft zijn eigen kruispunt.

Sonier maakt hiervan in zijn notatie gebruik. Hij geeft de kruispunten aan en vermeldt eenvoudig een zet door aanduiding van het daarbij behoorend kruispunt. (B.v. het kruispunt van de 2e verticale en de 4e horizontale lijn bepaalt den zet 31—27 of 27—31, doch verwarring is buitengesloten, daar de simpele bevinding: 31 bezet en 27

leeg, oi Dezet en dl leeg, onmiddellijk den bedoelden zet aangeeft.

De verdere bepaling: de beweging van 9 een dam of het slaan worden aangeduid door g simpele vermelding van het laatst gepasseerde kruispunt, maakt 7 het systeem gereed voor gebruik. g

De verticale lijnen worden aangeduid met a—i, de horizontale lijnen met 1—9, 5 zoodat elk kruispunt wordt gekenmerkt 4 door de letter van zijn verticale met het cijfer van zijn horizontale lijn (zie diagram). 2

Aldus wordt een zet aangegeven door | slechts 2 teekens, terwijl bovendien, door de afwisseling van letters en cijfers, in één regel zonder eenige comma's of tusschen-

ruimten een noteering kan worden neergeschreven. Een geheele partij beslaat zoodoende slechts enkele regels en het is duidelijk, dat dit een enorme plaatsbesparing beteeken t.

Nut der notatie. Ie. De mogelijkheid wordt geopend allerlei damwerken uit te geven, die tot nu toe wegens te hooge drukkositen moesten blijven liggen.

2e. In de maandbladen kan op deze wijze een enorme voorraad studie-materiaal verzameld worden. B.v. alle partijen van een belangrijke match, de partijen der internationale t«urnooien, ingeval deze niet in boekvorm kunnen worden uitgegeven, uitgekozen partijen, die voor de theorie van belang zijn, breed uitgewerkte studies in bepaalde openingen etc. In één woord: Toekomstmuziek.

De notatie Manoury. Het is volstrekt niet de bedoeling, dat het nieuwe systeem dat van Manoury zal vervangen. B.v. voor de gewone rubrieken en geanalyseerde partijen kan worden doorgegaan als van ouds, terwijl de Notatie Sonier dan daarnaast uitsluitend voor compilatie-doeleinden, als boven omschreven kan worden gebruikt.

Blijkt echter na uitgebreide proefneming, dat de notatie S. voor het noteeren van partijen even gemakkelijk is als de thans gebruikelijke, dan zou het aanbtveling verdienen haar ook voor de noteering van partijen in tournooien toe te staan, om profijt te kunnen trekken van de groote beknoptheid.

a bc de fg hi

Sluiten