Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot penningmeester van de DordrecMsche Damvereeniging is gekozen de heer J. H. Minderthoud, Dr. Schaepmanstraat 13.

Toegetreden is als persoonlijk lid van den bond de heer D. Hoogendonk Jr., I) 24a te Nuth (L.). _

Secretaris van de Castricumsche Damclub is thans W. Buimer, Bakkummerweg te Bakkum.

Het Bestuur der Haagsohe Politie Damclub is thans als volgt samengesteld: Voorz. W. Laanstra; secr.-penningm. D. v. d. Burg, Parallelweg 176; 2e voorz. H. van den Burg; 2e secr.-penningm. G. J. Spaaii en commissaris A. Kersten.

De Zeeuws die Dam'bond neemt deel aan onze „Olympische groepenwedstrijden". Naar wij hopen een voorteeken van aansluiting bij den bond, waarvoor de vooruitzichten niet ongunstig zijn.

Nogmaals verzoek ik heeren Penningmeesters, bij de contributie Se kwartaal, de verplichte ƒ 0.25 per lid voor het Olympisch tournooi te willen voegen en wel over het aantal leden per 1 Juli 1928.

Ik vertrouw dat, ter voorkoming van onnoodige correspondentie een ieder hieraan zal willen voldoen.

Giro No. 118984. J- VOORBURGH.

BINNENLAND.

Redacteur: W. H. LIEVE, Sophiastraat 18, Dordrecht. A. K. W. DAMME.

Tot de vooraanstaande figuren onder de Nederlandsche dammers behoort ongewijfeld de heer A. K. W. Damme. De omstandigheid, dat deze speler in het afgeloopen jaar voor de tweede maal op den titel van Kampioen van Nederland beslag legde, schenkt ons een welkome gelegenheid den lezers van ons blad een en ander omtrent hem mede te deelen.

Damme, die thans ruim 30 jaren telt, is zijn loopbaan als dammer begonnen met boekenstudie. De wedstrijd om het wereldkampioenschap, die in 1912 te Rotterdam werd gehouden, bracht hem er toe, zich aan te sluiten bij de vereeniging „Constant". Zijn indeeling in een der klassen van deze vereeniging, waar zijn spelkracht onbekend was, gaf aanleiding tot eenige moeilijkheid, welke werd opgelost door hem een match te doen

spelen met den heer G. Woudenberg, toen kampioen van Kotieraani. met resultaat van deze match was met 7—3 ten voordeele van Woudenberg