Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gesp. Gew, Gel. Verl. Pnt

1. J. H. Vos 7 4 3 0 11

2. F. Raman 7 4 2 1 in 3-5. P. J. v. Dartelen 7 2 3 2 7 3-5. B. Dukel 7 0 7 0 7 3-5. B. Ris 7 15 1 7 6-7. A. de Graag 7 2 2 1

6-7. W. Rustenburg 7 1 4 2

8. J. H. de Hoogh 7 0 2 5 2

gewoon tegengevallen, vooral wanneer men weet, dat De Hoogh inderdaad tot de sterkste Haagsche spelers behoort. Mogelijk, dat de vreemde omgeving hem parten speelde.

De bezetting van den wedstrijd omvatte slechts 8 spelers. Alle moeite, die het bestuur gedaan heeft om een sterk bezet tournooi te kunnen houden, is tevergeefs geweest.

Met het oog op het herstel der internationale banden — hetgeen inderdaad niet meer zoo denkbeeldig is — had het bondsbestuur zoo gaarne ook de deelneming van den wereldkampioen Springer en de meesters Damme en Keiler gezien. De pogingen daartoe te geraken faalden. Een uitnoodiging aan den Amsterdamschen kampioen G. W. Spittuler had al evenmin succes, terwijl ten slotte ook nog de meester W. C. J. Polman te den Haag zich terugtrok.

Het volgende staatje geeft een overzicht van de verkregen resultaten:

Porto's bij correspondentie-partijen.

Aan het spelen van dampartijen per correspondentie is altijd een groot bezwaar verbonden: n.1. de porto.

Speelt A. met B. een partij met wit en één met zwart, dan kost elke zet minstens een briefkaart van 5 cent. De Rotterdammer A. Hogenaars, Aegidiusstraat 47a, deelt ons nu mede, dat hij iets gevonden heeft om correspondentiepartijen te spelen met gebruikmaking van drukwerkporto. Het is een strookje, waarop de nummers 1 t.e.m. 50 gedrukt zijn.

Speelt A in zijn partij tegen B. den zet 33—28, dan verwijdert A. de cijfers 33 en 28 en zendt het strookje aan B. op in een geopende enveloppe met llA cent gefrankeerd. B. ziet onmiddellijk den zet en antwoordt met b.v. 18—23. In dit geval behoeft B. geen nieuwe strook te nemen, maar knipt de ontvangen strook door op 25, verwijdert 18 en 23 en zendt A. dit antwoord, natuurlijk eveneens in een enveloppe met VA ct. zegel gefrankeerd. Om nieuwe enveloppen te besparen, gebruikt men steeds dezelfde enveloppen door heen en weer zending. Door deze wijze van correspondeeren, worden de kosten van correspondentiepartijen uiterst gering. Voor eiken zet hoogstens VA ct. porto. Voor meerdere zetten, als men b.v. 2 correspondentiepartijen speelt, blijft de porto gelijk, alleen de kosten der strookjes komen erbij. Deze zijn uiterst goedkoop, n.1. ƒ 1,25 per 250 stuks.

Op de strookjes zijn de Romeinsche cijfers I tot X gedrukt, welke men kan bezigen ter aanduiding van het nummer der correspondentiepartij, eveneens door verwijdering van het nummer met een schaar.

Sluiten