is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1861, 01-01-1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beelden voor van eer en rijkdom, die ook hij zou kunnen verwerven, en hij stelde zich voor, hoe trotsch Elsje dan op hem wezen zou. Een nieuw glas brandewijn deed zijne bezinning volkomen verloren gaan. //Was ik maar soldaat!" riep hij uit. //Wel nu, schrijf uw naam maar onder dit papier!" antwoordde de serjant, schoof hem een blad papier voor, en gaf hem eene pen in de hand; en Hendrik, naauwelijks wetende wat hij deed, verbond zich om soldaat te worden. Toen de waard uit de Bonte Os tusschenbeide wilde komen, was het reeds te laat.

//Om Gods wil," liet Barbara op haar verward verhaal volgen, //gaat spoedig meê, gij allen, om te zien of er nog iets aan te doen is!"

Elsje was reeds weenende de deur uitgesneld, naar het dorp.

i/O Heer, welk een ongeluk na de blijdschap!" jammerde Margje. — //Zulke geweldige middelen, en dat nu de vrede gesloten is met Keulen en Munster!" zeide Philippus. — // En wie weet wat er nu van ons bier is geworden ?" voegde Eoppe er bij; //maar dat is nog het minst, als wij Hendrik maar vrij- krijgen. En nu moeten we ook geen oogenblik meer toeven." — //Neen, neen! komt toch, eer ze hem wegvoeren!" riep Barbara op gejaagden toon.

Eoppe en zijne vrouw maakten zich met haast gereed om haar te vergezellen. Beide vrouwen weenden en snikten.

//Houdt u toch bedaard," vermaande Eoppe; //het kwaad is misschien zoo erg niet. Het zou ongehoord zijn een eenigen zoon op zulk eene wijze aan zijne familie te ontrukken. Ik zal met hen spreken." — //Meester Philippus," zeide Margje, toen zij den schoolmeester geen aanstalten zag maken om mede te gaan, //zult gij ons niet vergezellen? Gij zijt een geleerd man, die goed met hen zoudt kunnen spreken." — //Neen," antwoordde Philippus; //ik zal hier blijven en op uw huis passen tot gijlieden terugkomt. Wat zou ik daar beginnen? Zij zouden zeggen: houd u bij uwe boeken. Ik ben een vreedzaam man en niet geschikt om met die ruwe soldaten om te gaan. Ik kan wel raden en troosten, maar niet strijden; en daarom, neem mij niet kwalijk, Margje, maar ik wil liever hier blijven." — //Meester Philippus heeft gelijk," zeide Eoppe, //en ik hoop ook wel met