is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1861, 01-01-1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fusten kunstmatige houten bodems, van het spongat naar de vaste bodems, aanbragten, zoodat zij afschrijving kregen voor 600 kan, terwijl er slechts 400 kan in het fust was, daar de geen verdenking koesterende roeijers hunne pijlstokken altijd langs het schuins liggende beschot staken. Nog andere fraudes geschiedden door middel van omkooping der ambtenaren, aan de sluitboomen gestationeerd, en wij herinneren ons een vervoer met 50 okshoofden jenever, waarbij, als keuteeken, de schipper eene blaauwe slaapmuts moest op hebben, en op de vraag: //Wat hebt ge in?" moest antwoorden: //Ballast." — //Welke ballast?" — //Zand." En daarop ging het schip met de 50 okshoofden jenever door den Bikkersboom te Amsterdam, om 's nachts te worden gelost in een pakhuis, quasi branderij, op den hoek van de Lijnbaansgracht en Slootstraat; en deze belangrijke, herhaalde fraude werd alleen door toeval ontdekt.

Men mogt namelijk des nachts zonder consent niet werken, en dit was in de overigens afgelegen buurt moeijelijk, omdat in de naburige Tuinstraat een corps de garde was; doch als men duizenden met frauderen kan verdienen, ziet men op geen honderden, en kon dus gemakkelijk aan den kapitein der nachtwacht ieder keer f 6,— of meer en aan ieder wacht f 3,— geven, om wetens en willens blind te zijn. Die maatregel had welligt nog lang geduurd; maar gelukkig voor de gemeente — want deze deelde alleen in de schade, dewijl ter dier tijd geen verband tusschen rijks- en gemeenten-accijnsen bestond — verraadt de eene oneerlijke den ander, wanneer hij zelf geen voordeel bij de zaak heeft. Een der wachts, die juist in de Slootstraat achter de pseudo-branderij woonde, had de //zes weken" en liep de drieguldens mis; hij reclameerde die, doch men wilde ze hem niet geven, en nu liep hij uit wraak te middernacht naar den rijkscontroleur, en zoodoende werd schip en lading ingerekend, echter niet dan nadat er reeds vijf okshoofden in het pakhuis waren gesjouwd, dat onmiddelijk bij het ontdekken van verraad was gesloten, welk vijftal men door een hoog venster wist over te brengen in een naburig huis, waar zij — echter niet dan tegen eene premie van een dukaat per stuk aan een dienaar der politie — werden teruggevonden, doch bereids ledig! — De