is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien wij met deze opgegeven kenschets de hier boven genoemde dichteres, indien wij daarmede haar werk vergelijken, welk eene beminnelijkheid , welke onwaardeerbare schoonheden zullen wij daarin alsdan niet ontdekken! Wij zijn wel ten eenemale gerust, dat onze lezers, als zij ons op zoo eenen ernstigen toon hooren spreken, ons aanstonds met hunnen bijval zullen vereeren, en zouden het deswegens durven wagen, om aan dat vindingrijk vernuft...! Dan, laat ons liefst niet verder gaan, voor wij eerst onze lezers in staat gesteld hebben om zelve te oordeelen.

//Een Hekelschrijver moet een opregt hart hebben." Dit eerste karakter is onze dichteresse volkomen eigen; alleen dat men de benaming van opregt hart niet volgens de gewijsden der ouderwetsche zedekunde verklare, maar volgens de hedendaagsche leerwijs der beau monde, ®e in het Santhorstiaansche genootschap geapproleerd is, waar dezelve zoo veel beteekent als voormaals de woorden kwaadaardigheid, overloop van gal en dergelijke. Voorwaar! in dezen zoo vruchtbaren zin durven wij ons onderwinden te verzekeren, dat haar hart opregt, dat hare //geheele ziel gal" zij. (*) Twijfelt men, men leze slechts wat zij in hare opdragt Aan den Tijd geschreven hebbe, nopens zekeren Licentiaat Paulus Dortsma. Deze ijverige voorstander der Waarheid en Godsvrucht, deze verstandige verdediger van Nederlands openbare Constitutie, zoo in het burgerlijke als in het kerkelijke (de Santhorstsche zuster vergeve ons, dat wij dien naam van verstandig, voor dit maal, aan Dortsma geven; wij spreken volgens de vooroordeelen van'het gemeen, schoon wij anders wel weten, dat niemand verstandig is, dan die eenige jaren onder het opzigt van den Generaal van het Kloosterken der Vrijheid en Tolerantie gestudeerd heeft) had in zeker werkje, getiteld: het echt karakter van een Hollandscli Tolerant, dat bij Orthodoxen, stadhoudersgezinden en diergelijken zeer gesmaakt was, ter gelegenheid dat hij de heiligdommen en reliquien van het ad el ijk Santhorst wat nader monsterde, ons deze gewigtige nieuwstijding medegedeeld, //dat onlangs, bij het repareren der trapmuur van het oude hof te Delft, één // der kogels

(*) Zoo beschrijft zij ons de ziel van P. Dortsma, Opdr. * 4.