is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangesteld, waarop hij twee j;iren lang bleef eii kustvaarten maakte, tot zelfs in Zuid-Amerika. Na verloop van dezen tijd solliciteerde hij om het intusschen nieuw gecreëerde professoraat in de wiskunde voor de vloot, kwam loffelijk door zijn examen , en werd op het fregat Independence geplaatst, zonder echter tot professor bevorderd te worden ; hij bleef civiel ingenieur, in welke hoedanigheid hij zich weldra een grooten naam maakte en al de zuidoostelijke staten leerde kennen. Op die wijze had hij gelegenheid om zich , in den strijd met de elementen en de Indianen, op zijne aanstaande ontdekkingsreizen voortreffelijk voor te bereiden. In het voorjaar en den zomer van 1838 deed Frémont, op last der regering van de Yereenigde Staten en ia gemeenschap met den Franschman Nicolet, eene opmeting van het toenmalige gebied Minnesota, en werd tot belooning voor zijne daarbij betoonde diensten tot tweeden luitenant bij de topographische ingenieurs benoemd. In den winter van 1839 naar Washington teruggekeerd en bezig zijnde het verslag zijner reizen op het papier te stellen, leerde Frémont zijne latere vrouw Jessie Benton kennen, die de tweede dochter van den senator van Missouri was. Deze weigerde zijne toestemming tot een huwelijk, en bleef tot aan zijnen doodde persoonlijke en politieke tegenpartij van zijnen schoonzoon , ja maakte zelfs dat deze werd uitgezonden om het gebied van lowa op te meten. Frémont liet zich echter niet afschrikken, en huwde in het voorjaar van 1841 zijne vrouw, tegen den vil van hare ouders, iets dat in Amerika juist niet onder de zeldzaamheden behoort.

Hij had tot dusverre op zijne reizen zoo veel omzigtiglieid en degelijkheid doen blijken, dat de regering der Vereenigde Staten hem in 1842 eene expeditie opdroeg, die ten doel had het westelijk gedeelte van het vasteland te onderzoeken. Hij kreeg dien ten gevolge in last om de landstreek tusschen de grenzen van Missouri en den zuidpas in het Rotsgebergte en langs de rivieren Kanzas en la Plata op te nemen en te beschrijven. Deze expeditie verliet St. Louis den 22st™ Mei 1842, en keerde op 17 October daaraanvolgende derwaarts terug. I remont drong tot in het Kotsgebergte door, en plantte zelf op den hoogsten top er van de Amerikaansche vlag. Den daarop volgenden wiuter bragt hij in het Westen door,