is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot de ziekten, die doorgaans het eerst beteren, wanneer de zieke ophoudt te kwakzalveren, behooren inzonderheid de maag- en darm-, over liet geheel de onderlijfs-kwalen. Zeer dikwijls heeft er betering en genezing eener ziekte daarom plaats, dewijl de patiënt onder gunstiger omstandigheden , welke de genezing door de natuur in de hand werken , begint te leven. Zoo werkt b. v. heilzaam: de verandering van lucht en temperatuur op hoestenden , de veranderde diëet op maaglijders , eene meer zonnige, warme en drooge woning op hypochondristen, eene stille levenswijze op zenuwachtigen eii zwakkelijken, enz.; maar zulke omstandigheden worden bij het verdwijnen der kwaal geheel ontkend, en daarentegen het een of ander, dat men gebruikt heeft, als heelmiddel uitgebazuind. Menigmaal speelt ook de verbeelding van den zieke bij zijn herstel, na de aanwending van een bovenzinnelijk, sympathetisch , levensmagnetisch , somnambulisch of homoeopatisch hokus-pokus de hoofdrol, en de patiënt juicht veel te vroegtijdig over zijn herstel. Het gebeurt voorts ook nog, dat geheel toevallig, juist op een tijd dat een zieke een nieuw middeltje gebruikt, het ziekteproces een door de natuur bewerkten stilstand maakte, en nu moet natuurlijk dat middeltje daarvan de oorzaak wezen. Zulke stilstanden komen bij longtering dikwijls voor, en daarom worden de allerdomste geneeswijzen tegen deze ziekte dikwijls als uitstekend geroemd. Kortom, in slechts zeer weinige gevallen van genezing en betering heeft het kwakzalverachtige, waaraan men genezing meent verschuldigd te zijn , inderdaad hulp aangebragt.

Met de Malz-extracten, als geneesmiddel, is het nu ook niet anders gesteld dan met alle andere onschadelijke kwakzalverijen : men schrijft er geheel ten onregte geneeskracht aan toe, en gelooft dat al het goede, dat na het gebruik zich in het verloop der ziekte openbaart, er dooris te weeg gebragt, terwijl men dit toch aan de genezing der natuur en aan deze of gene andere gunstige omstandigheid te danken heeft. Op zijn hoogst baten de Malz-preparaten als zwakke, ligt verteerbare voedselmiddelen, die des te voedzamer zijn hoe meer mout zij bevatten , zoo als ligt geconcentreerde Malz-extract van Trommer en de Brunswijker mom. Nogtans is hunne voedingswaarde slechts gering en