is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1861, 01-01-1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uiancl behoefde hem te zeggen, dat zijn toestand van nu af hopeloos 'nas. Ach, hij bleef nu leven, om het geruisch van het wegvallen der takken des grooten booms, den een na den anderen, uit de verte te vernemen.

Toen hij vijf-en-dertig jaren oud was, schreef Erederik in den zoelen dampkring der vadervreugde, bij de geboorte van een zoon, aan zijne getrouwe Palermonitanen: //"Verheugt u met mij; want nu mij de verwachting van eene talrijke nakomelingschap toelacht, zal het u nimmer aan een koning ontbreken." Hoe droevig ging die morgenzon der blijde uitzigten in den nacht des doods onder! Hij was vader van zestien kinderen, en Enzio overleefde ze allen. Hendrik, zijn oudste zoon, die den arm tegen zijnen vader had durven opheffen, stierf in den kerker, en zijn vader beweende hem gelijk David Absalom. In zijne gijzeling vernam Enzio, dat zijne beide zonen, Erederik en Hendrik, in 1251 en 1253 kinderloos overleden , en dat hunne Oostenrijksche bezittingen in een ander geslacht overgingen. Verscheidenen zijner broeders en zusters werden in vroegen of bloeijenden leeftijd weggeraapt. Hendrik de jongere, een zoon van Isabella en tweede erfgenaam des keizers, overleed in 1254 kinderloos.

Enzio hoopte nog altoos, hoe flaauw dan ook, dat keizer Koenraad zijne kerkerdeur zou ontgrendelen; maar eene droeve bode meldde hem , dat de dood op den een-en-twintigsten Mei 1254 zijnen broeder, pas zes-en-twintig jarenoud, den levensdraad afgesneden had. "Wel verblijdde hem het verrassende nieuws, dat Manfredo de erflanden zijns vaders heroverd had, en het bezit er van tegenover twee pausen roemvol handhaafde, terwijl hij eene beslissende stem over de Italiaansche vraagstukken van den dag uitbragt. Zal die broeder, die zijnen vader de oor/en sloot, hem verlossen? l)ie vraag beantwoordde de verachtelijkste tiran, die ooit een anders eigendom overweldigd heeft — Karei van Anjou — een monster, wiens nagedachtenis de historie in het slijk werpt. Door paus Clemens geroepen en door zijne staats- en hebzucht voortgestuwd, overwon hij de laf hartige Napolitanen, die hunnen beschermer verrieden, en Manfredo stierf te Benevento op den zes-en-twintigsten Eebruarij 1268 den dood der helden.