is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1861, 01-01-1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dese voorschreven Verraders hadden by naehte tot Antwerpen do koetenen van de Borrenputten geknoopt, ende groote houte kisten in de Borrenputten geworpen, om dat sy veel poppen geleyt hadden aen de Huysen om de Stadt te verbranden.

Item in 't selve jaer, is in Vrieslant eenen nieuwen valscheh ketterschen Propheet opgestaen, genampt Davit Joris; desen biet hem selven te wesen den nieuwen Godt, ende dese maeekten het simpel volek wvs, dat hy met allen tonghen, met die wilde beesten ende vogelen spraek, ende van haer synen oost ontfinck, desen versierde dat den Hemel ydel was, waerom hy gesonden was om de Eerfgenamen ende Kinderen Godts te verkiesen, door welcke Ketterye veel Mensehen verleyt ende op de boomen van honger syn gestorven.

Anno 1544, den 4. Augusti, den proprietariffen van Huysen, Renten, Lande, ende alle andere goet geghoven den thienden Penninck, ende den Heurlinek den twintichsten.

In 't selve jaer, doen wirden t' Antwerpen veel Mensehen gevanghen , ende veel ontliepen 't in Ingelant ende elders van een quade Secte die sy voor hadden, soo datter tot Antwerpen twee onthoofft wierden, d' een hiet Jan Dorhout, out Cleereooper, don anderen biet Christoffel Draut van Parys, een Juwelier, ende was om Ketterye van Parys gebannen; desen wiert buyten op Raeyeren gestelt, op eenen Donderdaeh.

In deselve maent den 25. des Saterdachs, doen weert buyten Antwerpen al levende verbrant, die Meester van deze Dolinghe, genoemt Loey de Sehalideeker, die dievvils gepunieert hadde, ende Luyter schreeff selver aen de Stadt van Antwerpen, dat hen elck van hen wachten soude, want Boey sclirceff Buytcr: een Slang is onder de Palinghen, alsoo dat hy d' een voor en d' ander naer tot Dolinghen hadde gebrocht, en alle die wech geloopen waren.

Anno 1545. Item in den selven jaer den 22. dach February, t' 's achternoens ten vier uren, en was op Ste. Peetersdach, soo bracken t' Antwerpen allen die gevangenen tot twee en dertich vuyt den Steen, en dit begost eerst op den gemeynen Steen, genoemt Hans in den Helm van Antwerpen, die Bier begheerde, maer om dat die Cruycke te groot was om door de Traylie te gaen, soo gaff den Poortier door die deure, daer desen Hans een banck terstont tusschen schoet, alsoo datse alle de slotelen creghen, ende verloosten alle de gevanghenen met eenen fepaanschen Capiteyn, die men opleyde verradereye, die hy in Peemont soude gedaen hebben; maer die 't opgebrocken hadden, wierden eorts allenskens gevanghen ende gejustieeert, sonder desen Capiteyn, want men wist noyt waer hy bleeff.

In t selve jaer 1546, den 6. Augusti, t' Saterdachs 's noens ontrent den elff uren, doen was t groot onweder van donder ende blixem, soo dat by de Meeckerspoelpoort tot Mechelen den blixem quamp in eenen Poren, daer wel by de ses liondert tonnekens Bospovers in stont, d' welk de Borghers gemaeckt hadden om by den Keyser in Duytslant te seynden, hier quamp het vier in, ende voerden de Toren wech met het fondament vuyt der eerden, dat men niet en soude connen seggen dat daer ooyt eenen Toren oft metsery gestaen hadde, ende binnen