is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1861, 01-01-1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of liever, een man van zijne jaren en die ook zijnen naam droeg — in een handelhuis te Londen gekomen, had daar wissels vertoond, die van Nieuw-York getrokken en aan zijne, Franks, order waren, en het niet onaanzienlijk bedrag daarvan ontvangen. Hij was tevens in het bezit van papieren geweest, die hem behoorlijk legitimeerden, zoodat er geen de minste verdenking op vallen kon. Sedert dien tijd had men niets meer van hem gehoord. Het toeval had echter gewild, dat omstreeks vier maanden later, vóór een week of drie, de zelfde Nieuw-Yorksche koopman, die de trekker van gemelde wissels was, bij den Londenschen bankier een bezoek aflegde. Bij die gelegenheid viel het gesprek op de wissels en op Mr. Frank. De Londenaar beschreef zijn uiterlijk; doch de Nieuw-Yorker vond daarin weinig overeenkomst met den persoon , dien hij kende. De wissels, die bij de ontvangst van het bedrag gequiteerd waren, werden voor den dag gehaald. //Dat heeft Frank niet, maar een ander geschreven!" riep de Nieuw-Yorker. De zaak werd van belang; eene misdaad scheen er in allen gevalle te bestaan; de eenmaal opgewekte verdenking moest vervolgd worden. Er werd bij de politie aangifte gedaan; deze deed onderzoek, en nu bleek in de eerste plaats, dat, vóór omstreeks een maand of zes, in de haven van Liverpool het lijk gevonden was van een geheel onbekend man, van omstreeks vijf-en-dertig jaren. De overledene was met een zakdoek, dien men nog digt zamengeknoopt om zijnen hals vond, verworgd geweest. Papieren of voorwerpen van waarde vond men niet bij het lijk, en ook niets anders, dat eenige inlichting omtrent den doode had kunnen geven; alleen zijn linnengoed was gemerkt met de letter F. Alle nasporingen te zijnen opzigte en omtrent de misdaad, die aan hem gepleegd moest zijn, waren tot dusverre vruchteloos gebleven. Nu echter werd het volgende vastgesteld: Het lijk was omstreeks acht dagen ontdekt na de aankomst van het schip, waarop zich Mr. Frank bevonden had. Op dat schip had een andere jongman, van den zelfden ouderdom als Frank, den overtogt gemaakt; hij noemde zich Johansen, en was een Duitscher, die zich verscheidene jaren in Amerika had opgehouden, en wel, naar men meende, als lid van een troep goochelaars en koordedansers. Op het schip ten minste had hij het gezelschap dikwijls door kunst-