is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1861, 01-01-1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan vooraan kome en op het Voorlerigt volge. Dit is een oud en goed gebruik onzer voorvaderen, die in dergelijk opzigt van orde hielden. De lezers van een boek, namelijk, willen altijd gaarne vooraf weten wat bet zoo wat inhoudt. Dat uitgevers van werken toch ook in deze trachten te behouden wat goed is! N, T.

Nieuwe Leerredenen van T. Golani, vertaald door J. Harte", Leeraar bij de Doopsgezinden te Zaandam. Amsterdam, Gr. M. van Gelder. 198 bladz. in gr. 8°. Prijs ƒ 1,90.

Geen wonder dat ook deze bundel van Colani's Leerredenen een vertaler en uitgever heeft gevonden. De goede ontvangst der beide vroeger verschenen bundels moest daartoe wel uitlokken en aanmoedigen. Wij vertrouwen, dat ook deze nieuwe Leerredenen koopers en lezers in menigte zullen vinden; want zij verdienen verspreid en gekend te worden, even goed als de vroegere kanselarbeid van dezen uitnemenden prediker. Toch zijn wij niet even ingenomen met alles wat wij in dezen bundel aantreffen. De preken over Johannes de Dooper, over Festus, over Agrippa en over Paulus te Cesarea leveren stof tot verschillende aanmerkingen op, en die over de Vaderlandsliefde zouden wij bepaald liever achterwege gelaten te hebben. Niet dat daarin niet ook veel goeds en waars wordt gezegd, — maar deze leerrede heeft eene zoo bepaald locale kleur, dat de JSfederlandsche lezer er niet veel belang in kan stellen. Maar wilt gij iets uitstekends? Lees dan de preken over de Vrijheid, over het Goddelijk gezag, over de WederTceerige Invloed van het Kwaad, over de Wederlceerige Invloed van het Goede-, lees ook die voortreffelijke opstellen over de Rijkdom en over het Penningske der Weduwe, en gij staat verwonderd ja, waarover het meest? — over den scherpen en juisten blik van den prediker voor de gebreken en de gevaren van onzen tijd, — of wel over zijn heiligen ijver, over zijne vurige welsprekendheid, over de onwederstaanbare kracht, waarmede hij zijne hoorders — ook zijne lezers — dwingt tot zichzelven in te keeren, en hen opwekt het hunne te doen tot bestrijding van het kwade en tot bevordering van al wat goed, wat edel, wat schoon, wat echt Christelijk is.