is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1861, 01-01-1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in rekening brengt, dat men uit zulk eene lectuur trekken kan. Ongemerkt toch en onwillekeurig gevoelt men zich opgewekt tot al wat goed is, wanneer zoo naar waarheid en in zoo behagelijken vorm de voordeelen van deugd en pligtsbetrachting voor oogen worden gesteld. Huiselijke en maatschappelijke deugden, godsdienstige en zedelijke verpligtingen worden aanbevolen op eene wijze, die regtstreeks tot het hart spreekt, en die niet missen kan ingang te vinden bij een onverdorven gemoed. Welk een leerzaam voorbeeld vinden jeugdige echtgenooten in Oke Helm en zijne Emilia, die elkander aanvankelijk nog zoo weinig begrijpen, en eerst langzamerhand aan elkander gewennen en elkander leeren waardeeren. Hoe geestig, maar ook hoe getrouw naar de natuur gevolgd, die bekentenissen van Emilia aan hare moeder, dat gevoel van onvoldaanheid en van teleurstelling, dat hare eerste huwelijksdagen kenmerkt! Waarlijk , menige jonge vrouw zal daarin haar eigen beeld herkennen. Moge dan ook maar menige vrouw haar eigen beeld aanschouwen in de latere Emilia, nadat zij haren man en zichzelve beter heeft leeren kennen en hare positie heeft leeren begrijpen. Welk een geestkracht vertoont die eertijds zoo zwakke Emilia, wanneer het ongeluk hen vervolgt, en hoe weet zij dan haren man te steunen en te troosten, en den waren weg te wijzen, om het kwaad te overwinnen, om zich rijk en gelukkig te gevoelen, te midden der rampen en stormen des levens !

Emilia Helm, Maiken Mos en Thorberg, de kleine heilige uit de pastorij — ziedaar drie vrouwenbeelden, elk in hare soort even voortreftelijk geteekend, hemelsbreed in aard en aanleg verschillende, en toch alle drie evenzeer onze sympathie wegdragende, al heeft dan ook ieder van haalbare eigenaardige gebreken, zelfs de kleine hëilige, zoo als haar — tot haar best — op vrij gevoelige wijze onder het oog wordt gebragt door den hardvochtigen kapitein Geistern, die bij slot van rekening evenwel geen zoo hardvochtig en ongevoelig man bleek te zijn, als waarvoor hij zich steeds wilde doen doorgaan.

Wij zouden in verzoeking komen om in onderscheidene bijzonderheden aangaande deze en andere der hoofdpersonen te treden, maar konden den lezers daardoor allist hunne