is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1861, 01-01-1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken te hebben van een boek, dat zoozeer alle aanbeveling waardig is.

Be Bertrams. Een verhaal van A. Trollope. Naar den derden druk uit het Engelsch. Te Sneek, bij van Druten en Bleeker. 18G0. 2 Deelen. 31G en 308 blz. in gr. 8o. Prijs f 6,GO.

Of ik de Bertrams reeds gelezen had? vroeg mij een goede kennis, die dat boek op mijne tafel zag liggen. Nog maar eenige hoofdstukken, was mijn antwoord, en om de waarheid te zeggen, weet ik tot nog toe niet, wat ik er van maken moet. Lees maar door, werd mij aangeraden. Gij zult menige prachtige bladzijde aantreffen, en gaande weg meer belang in het verhaal beginnen te stelleu, doch ook gelegenheid vinden om vrij wat aanmerkingen te maken,

Eu zoo is het er werkelijk meê gegaan. Trollope is een geestig schrijver, soms erg satiriek. Hij schijnt vrij wat in de wereld omgezworven te hebben, en spreekt van Jerusalem, van Cairo, en andere afgelegene plaatsen, met evenveel kennis van zaken, als van zijn eigen land. Het is blijkbaar, dat hij veel heeft gereisd, — doch ook, dat hij geen dichterlijk reiziger is, en zijne toften hem meer ontberingen en ongemakken opleverden, dan genot. Hij vermeldt weinig anders dan onaangenaamheden en teleurstellingen, waaraan de reizigers in het Oosten bloot staan; doch hij doet het op zeer luimige wijze, en dwingt zijne lezers daardoor menigen glimlach af. Ook zijne menschen schijnt hij van geene voordeelige zijde te hebben leeren kennen, en bij voorkeur schetst hij in de Bertrams verkeerdheden endwaasheden. Met sommige karakters maakt hij het wel wat tri te bont, en wanneer ze er al zóó bestaan, dan behooren zij toch zeker tot de zeldzame uitzonderingen. Andere daarentegen zijn volmaakt uit het leven gegrepen. Hij maakt ze niet slechter dan zij zijn, maar doet toch het verkeerde van hun gedrag ter dege uitkomen. Sir Lionel Bertram, in zijne verregaande en onverbeterlijke zelfzucht, is meesterlijk getroffen. Zijn zoon George en Carolina Waddington, de eigenlijke hoofdpersonen, zijn ook uiterst gelukkig geschetst.