is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1861, 01-01-1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het land, waartoe die vreemdeling behoort, is toegestaan." Zijt gij nu veel wijzer geworden? Wij niet. En wie een proefje van stijl lezen wil, sla blz. 140 op, en leze dan de laatste helft daarvan met de eerste helft der volgende bladz. Men mag echter vooraf wel eens goed adem scheppen; want het is slechts _ eene enkele zinsnede van 35 regels aaneen, en met eene interpunctie, voor het overige, om iemand eene benaauwdheid op den hals te halen. Wij zouden den heer de B. eenige stijloefeningen aanbevelen, en hem voorts aanraden het Burgerlijk AVetboek nog eens vlijtig te bestuderen, voor hij er weder toe overgaat anderen voor te lichten.

L. Gr.

Over Natuurkundige Theoriën omtrent de verschijnsels van het leven, en bepaaldelijk over Darwin's theorie aangaande het ontstaan der soorten, door W. Hopkins, M. A. te Cambridge, Yice-President der Koninklijke en lid der Geologische Societeit van Londen , enz. Uit het Engelsch vertaald door J. van der Hoeven, gewoon Hoogleeraar in de Natuurlijke geschiedenis aan de Leidsche Hoogeschool. Haarlem, A. C. Kruseman. 1860. XVI en 62 bladz. in gr. 8". Prijs ƒ —,80.

Over het ontstaan der soorten van Dieren en Planten door de Natuurleeus is door een bekend en verdienstelijk natuuronderzoeker, Charles Darwin, een werk geschreven , dat in Engeland eene buitengewone belangstelling opwekte, en waarvan dan ook ten onzent bereids eene vertaling in het licht verscheen, die zeker reeds in veler handen is, en om vele redenen ook in ruime mate de aandacht van natuurkundigen verdient. In weerwil echter der voortreffelijke eigenschappen van Darwin's werk-, — of liever, uit hoofde van die voortreffelijke eigenschappen juist — hebben onderscheidene wetenschappelijke mannen zich bezig gehouden met het onderzoek naar de wezenlijke waarde van Darwin's theoriën, en schijnen die aan zwaarwigtige bedenkingen onderhevig. Onder zijne bestrijders behoort ook de heer Hopkins van Cambridge, die in Fraser's Magazine op waarlijk uitstekende wijze eene wederlegging van Darwin's theorie