is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1861, 01-01-1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft medegedeeld. Prof. van der Hoeven heeft Hopkins' verhandeling vertaald en onder den hierboven omschreven titel in het licht gegeven. In een zeer belangrijk voorberigt verklaart hij de redenen, die hem daartoe hebben geleid.

Yoor alle bezitters van Darwin's boek is dit tegenschrift onmisbaar, en zij zullen het zeker met dankbaarheid ontvangen. De even humane als echt wetenschappelijke wijze van behandeling doet ons zien, dat het geen persoonlijke strijd is, die hier gevoerd wordt, maar dat slechts een ernstig onderzoek naar de waarheid door den schrijver werd beoogd. Op het voetspoor van Prof. van der Hoeven, die, schoon niet alles onderschrijvende, wat Hopkins in het midden brengt, toch verklaart, over 't geheel in de meening van dien heer te deelen, durvan wij ook gerust verklaren, dat, wat de hoofdzaak betreft, zijn pleit tegenover Darwin ons onwederlegbaar voorkomt. Doch mogt men, ook in weerwil der bezwaren die er tegen in gebragt worden, aan Darwin's theorie de voorkeur blijven geven, men zal toch niet zonder nut deze uitstekende verhandeling lezen, die de onmiskenbare blijken draagt van goed doordacht te zijn, en daarenboven met de meeste bescheidenheid een ieder in zijn oordeel vrij laat.

Hz.

Geschiedenis der Regering van Philips den Tiveede, Koning van Spanje, door William H. Prescott. Uit het Engelsch vertaald door Dr. W, J. A. Huberts, met eene voorrede van den Hoogleeraar W. Gr. Brill en eene levensschets van den Schrijver. Eerste Deel. Zutphen, J. A. Willemsen. 1860. XVI, 8* en 399 blz. in 8°. Prijs ƒ 3,75.

De regering van Philips II zal altijd voor de Nederlanders een belangrijk onderwerp blijven; ouze voorvaderen hebben te veel met dien slechten vorst te doen gehad, dan dat de nakomelingschap hem ooit zou kunnen vergeten; want ook de misdaad schenkt onsterfelijkheid — de onsterfelijkheid der schande. De kritiek, die er sedert eene halve eeuw veel behagen in schept, om altijd voor waar aangenomen gebeurtenissen tot mythen te verklaren en bezoedel-