is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1861, 01-01-1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iluis- en Beis-bibliotheek. Deventer, A. ter Grunne. 1860 en 1861. Inhoudende: Deel I, Proza en Poëzy, door Helvetius van den Bergh. Tweede, vermeerderde' druk. Deel III en IY, Broeders en Zusters, door Frederika Bremer. 2 Deelen. Tweede druk. 224, 193 en 216 bladz. in gr. 12°. Prijs 7i Cents per 24 bladz.

Het is niet voor het eerst, dat een boekverkooper op het denkbeeld komt om bij het uitgeven van werken, die tot de zoogenaamde uitspannings-lectuur behooren, van het grootoctavo-formaat en de daaraan verknochte hooge prijzen af te gaan en, hetzij bij de eerste uitgave of bij een herdruk van eenig werk van dien aard, een meer gemakkelijk formaat te kiezen en het werk voor een minder kostbaren prijs verkrijgbaar te stellen. Beeds vóór vele jaren is dit verscheidene malen beproefd, doch altijd zonder eenig goed gevolg. Het getal boekenkoojpers in dit vak waren bij ons te lande altijd zeer gering, en leesgezelschappen wilden aan het dierbare groot-octavo-formaat niet ongetrouw worden. In den laatsten tijd schijnt hierin echter verandering te zijn gekomen; ten minste, de bekende Guldens-editie blijft tot dusverre met het leveren van eerste of herdrukken voortgaan, hetgeen te meer te verwonderen is bij het smakelooze formaat, waarin de deeltjes er van worden uitgegeven. Yeel bevalliger is dat, hetwelk de heer ter Gunne voor zijne Kuisen Beisbibliotheek heeft gekozen. Daarentegen is niet alles oorspronkelijk, maar worden er ook vertalingen in opgenomen.

Wat wij ter aankondiging ontvangen hebben, is hierboven vermeld. Of van deze serie nog iets meer het licht heeft gezien, weten wij niet. Daar de drie deeltjes, die wij thans aankondigen, herdrukken zijn, was het alleen over den nieuwen vorm, waarvan wij (hier hadden te spreken, en dit hebben wij nu gedaan.

N. T.