is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1861, 01-01-1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

legt. Dat zij belang stelde in den jongeling, die in zonderlinge omstandigheden door haar van een schier onvermijdelijken dood was gered, en vervolgens in eene gevaarlijke ziekte door haar werd verpleegd, laten wij daar, en dat er tusschen hen beide een minnehandel ontstond, zou ook zoo onnatuurlijk niet zijn. Maar Bella Stock dringt zich letterlijk aan den jongeling op , die voor haar nog slechts vriendschap en dankbaarheid aan den dag heeft gelegd; zij doet dat op allerlei wijze, tot lastig wordens toe, zou men zeggen. Het is echter mogelijk, dat dit bij de Vlaemsche visschersmeisjes zoo gebruikelijk is; maar zoo iets getuigt dan toch meer van opregtheid dan van kieschheid of maagdelijke schroomvalligheid. A. M.

Hoop en Vrees, door Miss Yonge, schrijfster van Het Huisgezin van Dr. May, Violette, enz. Amsterdam, W. H. Kirberger. 1861. 2 Deelen. 371 en 338 bladz. in gr. 8°. Prijs ƒ 6,90.

Een nieuwe roman van Miss Yonge behoeft volstrekt geen aanbeveling. De tallooze lezers van hare vroeger geschreven werken vinden in haren naam alleen waarborg genoeg voor de degelijkheid der lectuur, waarmede deze schrijfster onze letterkunde verrijkt. Ook bestaat er geen gevaar, dat een der lezers van Hoop en Vrees zich zal teleurgesteld zien in de goede verwachting, die de naam der schrijfster bij hem opgewekt heeft. Integendeel houden wij dit verhaal voor een meesterstuk, waarin zij al de schatten van haar talent heeft neergelegd. Wij zouden het eene zielkundige karakterstudie willen noemen, waarin ons in breede trekken een zeer uitgewerkt tafereel wordt ontvouwd van menschelijke zwakheden of gebreken, met al de onvermijdelijke gevolgen , die zij na zich slepen. Met fijnen en scherpen blik heeft de schrijfster de natuur bespied, wTaar het geldt de beginselen en drijfveeren te ontleden, die den mensch tot handelen nopen , en met bewonderenswaardigen tact weet zij te gelijker tijd den lezer te boeijen door het belangwekkende van den inhoud van haar verhaal.

Dit boek heeft de zeldzame verdienste van bij eene tweede lezing beter nog te voldoen dan bij de eerste; ja, om er al