is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vestigd was. Het gebouw grenst aan eene restauratie en de voor ieder toegankelijke leeskabinetten van den boekhandelaar Marx, zoodat de plaatsen, waar men voedsel vinden kan voor ligchaam en geest, het gebied van hartstogt en weelde insluiten. Ter wille der goede werken, die uien hier tusschen geschriften van minder gehalte uitgestald ziet, zoudt ge dien bonten, schitterenden winkel betere buren toewenschen. Wij banen ons een weg door de menigte menschen, die aan tafeltjes gezeten zijn, onder de oude oranjeboomen voor het gebouw, of plaats hebben genomen in het trotsche, door acht zware zuilen gesteunde portaal, luisterende naar de luchtige muziek, die zich uit de rijk vergulde en bij avond helder verlichte kiosk aan de overzijde hooren laat. Wij treden de Kursaal binnen. Hoeveel vorstelijke paleizen ge ook mogt hebben betreden en hoeveel pracht ge ook mcfgt hebben aanschouwd, toch zal deze zaal, schitterend van wat de meest verfijnde weelde uitdenken kan om het gezigt te streelen, indruk op u maken. Vooral zal dit bij avond het geval wezen, als het licht der kristallen luchters zijn schijnsel werpt op het goud en fluweel van zitplaatsen en gordijnen, en de honderden bezoekers nog verveelvoudigd schijnen door de reusachtige spiegels, die overal zijn aangebragt. En die bezoekers zijn vreemdelingen, uit allerlei landen zamengevloeid. Russische prinsen, graven uit Brazilië, goudzoekers uit Australië, Engelschen, Italianen, Spanjaarden, en vooral Pranschen , wemelen hier dooreen.

Naast kostbare toiletten, schitterende van juweelen en satijnen robes, waarvan de lange slepen over den fraai ingelegden, glad gecireerden vloer ruischen, kunt ge de zonderlinge dragt ontwaren der Schwarzwalder boerinnen, wier lange kapsellinten als wimpels wapperen. Het is een wonderlijk mengelmoes, en ge treft niet weinig physiognomiën aan, die getuigen dat niet geheel ten ouregte van moderne badplaatsen gezegd is:

Précipices ouverts a la corruption,

Ou la fange descend de toute nation.

Gelijk de warme bronnen, opwellende achter het marktplein der oude stad, de kostbare TrinJchalle tot aanzijn hebben geroepen, zoo is ook deze prachtige zaal haren oor-