is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den bestolene naauwkeurig te onderzoeken, ten einde hein tegen een behoorlijk losgeld zijn eigendom terug te kunnen bezorgen. Hierop, zeide hij, berustte niet alleen liunne grootere veiligheid, dewijl ieder, die in staat was het hem ontroofde op deze wijze terug te bekomen, over de zaak gaarne zwijgen zou, maar het was ook veel fatsoenlijker — more gentlemanliJce, zoo als hij zich uitdrukte — op deze wijze te // werkendan op zulk eene gemeene manier, als anderen deden.

De tafelvreugde zal een uur geduurd hebben, toen de president Amely uitnoodigde om als gast, op het welzijn der aanwezigen, met den een of ander een glas te ledigen. Terstond greep zij het hare , stond op , en boog zich tegen den man met het litteeken. Dit moest des te minder in het oog loopen , daar hij vlak tegenover haar zat. Zij had deze plaats opzettelijk gekozen, om den man des te beter te kunnen gadeslaan, en er was haar geen twijfel overgebleven, of hij was inderdaad de regte. Tot dusverre had die man weinig op Amely acht geslagen ; maar nu scheen hij opmerkzamer te worden, en hij beschouwde haar zoo dikwijls zij naar een anderen weg uitkeek. Den president scheen dit niet te ontgaan; hij sloeg den man even zoo in stilte gade, en beval dat Marv en hare gewaande nicht de flesschen en glazen zouden opruimen, daar hij het gezelschap, voor dat het uit elkander ging, nog het een en ander had mede te deelen. Het was in het oog loopend, met welk eene bereidwilligheid de lieden, die een oogenblik te voren nog zooveel gerucht hadden gemaakt, oogenblikkelijk stil werden en hunne glazen ledigden.

«Heeren!" zeide de spreker, terwijl hij een klein boekje voor den dag haalde, u Ik heb reeds dikwijls tot mijn groot leedwezen bemerkt, dat verregaande misbruiken bij ons zijn ingeslopen. Om deze tegen te .gaan, hebben wij lieden , die zich zoo iets veroorloofden, buiten onze gemeenschap gesloten , welke zij schande aandeden, en zij zijn meestal kort daarna slecht aan hun eind gekomen. Mijne grondstelling is, dat de wetten, die wij ons zelve hebben opgelegd, eerlijk nagekomen moeten worden, en slechts onder deze voorwaarden heb ik u mijne diensten toegewijd; want orde, eerlijkheid en fatsoen zijn bij mij de hoofdzaken. Zoo komt het