is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarin hij weder zijn wensch uitdrukt om voor den prins , mijnen neef, uwe hand te verwerven, en waarbij hij de voordeelen aantoont, die hieruit voor ons land zouden voortvloeien. Kondet gij spoedig daartoe besluiten, Maria, dan zou Engeland onze steun zijn." — „ Moeder," antwoordde het meisje, //spreek mij daarvan niet! Mijn vader heeft eenmaal mijne hand toegezegd aan den zoon van den Duitschen keizer, en zoolang de keizer niet toont van andere gedachten te zijn, blijft het mijn voornemen het woord mijns vaders gestand te doen, zoowel om zijne nagedachtenis te eeren, als om de voorkeur, dien ik den persoon van Maximiliaan geef; terwijl ik ook geloof, dat eene naauwe verbindtenis met het aangrenzende magtige Duitsche rijk niet anders dan voordeelig voor mijne staten zijn zou. Maar ik kan daar thans niet over denken, moeder ! Mijn hart is te vol rouw." — //Dit kan ik wel begrijpen; ook mij is het zoo, Maria! Alleen de drang der omstandigheden, die zeer sterk is, deed mij dit punt aanroeren; maar wij kunnen daarop nader terugkomen."

Hoewel de hertogin-weduwe haren echtgenoot innig betreurde, gaven de jaren, de koelheid van gestel, de eerzucht, die de trotsche koningsdochter bezielde, benevens hare bekommering over den noodlottigen toestand van Bourgondië, die dadelijk voorziening eischte, haar meer heerschappij over hare aandoeningen.

Na het gehouden gesprek verliet zij de zaal, en ook Maria, die vurig wenschte alleen te zijn, begaf zich weder naar hare kamer, waar zij haar hart uitstortte voor God , en hem om troost en leiding smeekte in haren moeijelijken toestand.

Daarop was het de eerste zorg harer kinderlijke liefde en kerkelijke vroomheid, het noodige te doen voor de rust van de ziel haars vaders. Gebeden en missen werden in menigte bevolen; de St. Bavokerk te Gent werd rijk beschonken; zijzelve nam zich voor, hare dagelijksclie gebeden te voegen bij die der priesters; en zij hoopte dat dit alles haren vader, die zonder de sacramenten gestorven was, uit het vagevuur zou verlossen.