is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELINGEN.

In den stads-schouwburg eener groote stad in Baden is het onlangs voorgekomen , dat, bij eene voorstelling van Schiller's Bon Carlos , om publiek te lokken, dat meestal traag opkwam , vooraf de ouverture van Oberon gespeeld werd. "Voor kleine schouwburgen, die maar zelden het genot van opera-muziek hunnen aanschouwers kunnen aanbieden, kan zoo iets misschien een wenk wezen, hoe men het best opera en tooneelstuk vereenigen kan ; alleen zouden de ouvertures nog wel wat gepaster gekozen kunnen worden. Zoo, b. v., zouden wij voor Schiller's Boovers de ouverture van Weber's Freischütz, uit hoofde van het Boheemsche bosch, of de ouverture van de iloofzieke Ekster, of van Fra Diavolo voorstellen. Bij Emilia Galotti zou misschien de ouverture van Don Juan passen. Bij Nathan de Wijze die van de Tooverfluit. Uitstekend zou de ouverture van het Sprakelooze meisje van Portici bij Fiesco geschikt zijn ; want beide stukken handelen over ongelukkige zaamgezworenen. Bij Schiller's Willem Teil zou men Bossini's opera van dezen naam kunnen nemen; bij Othello de ouverture van Cimmarosa's Geheim Huwelijk. Mogt het onlangs uitgegeven kluchtspel van Schiller, Ik heb mij laten scheren, worden opgevoerd, dan zou dit stukje natuurlijk door de ouverture van de Barbier van Sevilië moeten worden voorafgegaan.

Te Boston worden thans afgescheidene geesten niet alleen door middel van een daartoe geschikt medium opgeroepen , maar ook gephotographieerd. De ontdekker van deze merkwaardige kunst is zekere "YVilliam H. Mumler, en Boston mag op de eer bogen zijne geboortestad te zijn. Toen hij vóór eenigen tijd (zoo verhaalt hij zelf) in zijn laboratorium een nieuw photographisch apparaat beproefde, en zijn eigen portret opnam, gevoelde hij plotseling een eigenaardig gevoel in zijn regterarm en eene matheid aan