is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat ik hem voor mij veroverd heb?" — //Ik wensch van harte," merkte Ealkenberg aan, //dat gij geen droevige herinnering aan mijn naatn moogt hechten." — „O zeker niet, Falcone!" riep Januaria, een vrolijken toon aannemende. «Onze liefde was eene pleizierige komedie, waarover men onmogelijk weenen kan. Greef aan die komedie een aangenamen afloop. Ik beken dat het mij zeer gelukkig zou maken, indien ik hopen mogt, dat Miranda uwe gade werd."

Een donderende fanfare lokte de wandelaars weder naar de balzaal terug, aan welker portaal Randazzo zijne verloofde en Miranda ontving. De dames volgden den graaf, terwijl Ealkenberg zich op een der rustbanken van gevlochten Spaansch riet wierp, die onder de oranje- en oleanderboomen op het breede balcon voor het salon geplaatst waren. Na verloop van eenige oogenblikken kwam Maghella den trap op huppelen , en zette zich naast zijnen kameraad.

n Gij hier, Maghella?" zeide Ealkenberg op een toon van misnoegen. — //Ik bemerk dat gij door het contrast, dat mijn persoon met twee schoone jonge dames vormt, onaangenaam wordt aangedaan. Maar troost u, Ealcone! Hoor wat ik te zeggen heb, en gij zult mij zeker voor een model van beminnelijkheid houden. Het komt slechts op u aan, en wij zitten het geluk in den schoot. Duizenden ducati zijn zonder de minste inspanning binnen weinige uren te verdienen. Wel nu, zijt gij nog zoo neêrslagtig, als vóór weinige minuten?" — //Die duizenden ducati worden zeker in valsche banknoten betaald ," merkte Falkenberg vol bitterheid aan.— // Zij worden in goed geld betaald, en wel door signor Piëtro Pagani." — //Voorzeker hangt zoodanige mildheid met Bourbonsche belangen te zamen," bromde Ealkenberg, die, opmerkzaam geworden , zich uit zijne onachtzame ligging oprigtte. „Is mijn vermoeden juist, Maghella, dan verzoek ik u geen woord verder te verliezen. Ik heb mijzelven beloofd om nooit weder met de creaturen van Erans II in de minste aanraking te komen." — //Maak u niet noodeloos driftig! De zaak is geheel van particulier belang. Wat dunkt u — is het u soms aangenaam, dat de edele, schoone Januaria de buit van dien rondvisch, conté Eandazzo, wordt?" — «De vraag is hoogst nutteloos," antwoordde de Duitscher.