is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in die van Maghella. Weinige minuten later zweefde de Duitscher met Miranda dansende door de zaal, terwijl Maghella zich met Pagani in een ernstig gesprek verdiepte.

O die ligtzinnigheid der jeugd! Aan deu arm van Miranda, onder den betooverenden invloed van haren blik, omringd door de atmospheer eener zinnenbedwelmende muziek, week het sombere uur, dat de jonge Duitscher zoo even beleefd had, als een droom in de verte, en gelijk bruisend Champagneschuim stegen in ïalkenberg's binnenste de beelden eener bekoorlijke wereld op, waaronder Miranda, als de koningin van zijn hart, den scepter zwaaide.

VII.

DE VAIi.

Op den namiddag van den volgenden dag, toen de hitte der zon aan het afnemen was en deze haren ondergang naderde, trad Palkenberg met een neêrslagtig gelaat het portaal van het Palazzo Massano binnen, en stelde den portier zi}n kaartje ter hand. De Zwitser las zeer bedaard den naam van den vreemdeling, wendde zich tot een der groote boeken, die op eene tafel lagen, en liet met zijne vingers eene groote reeks van de daarop voorkomende adressen de revue passeren.

//Juist!" zeide de Zwitser, die een kerel als een boom was, terwijl hij een naatn in zijn boek met dien op het kaartje vergeleek. //De baron Falkenberg is bij ons geïntroduceerd. Aan wien wilt gij w.orden aangemeld ?"—//Aan de Marchesa Januaria di Massano." — // Ah, nu herken ik u, mijnheer de baron!" mompelde de portier. „Dat waren nog eens drinkgelden, die wij van uwe Eccellenza vóór omstreeks drie maanden ontvingen. Voor de drinkgelden van deze Napolitanen kan men op zijn best eens even proeven; van drinken is in het geheel geen spraak. Mijnheer de baron, gij weet hier in huis toch den weg; ga den trap maar op, en dien u boven aan."

Falkenberg grabbelde in zijn zak, waar zich de vijf ducati — eene leening van Maghella — bevonden, en wor-