is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijl de inhoud over het geheel niet van eene al te witte, heldere, schoon daarom juist voor velen misschien niet minder aantrekkelijke kleur zal zijn, des noods ook Zwart op Zwart kon heeten, geven wij ieder, die na ander ernstiger of ligt niet ernstiger werk een uurtje poozen wil, dit nieuwe boekske in handen, en wij wenschen het even gunstig onthaal als zijn voorganger toe."

Ziedaar, wat wij op de eerste bladzijde, die als voorberigt moet dienen, van bovenslaand werkje lezen. Wij schreven dit geheel af, om onze lezers te doen zien, dat deze uitgave eigenlijk eene speculatie is, gebouwd op het gunstig debiet, dat een soortgelijk werkje vroeger mogt ten deel vallen. Waar evenwel op zulk eene wijze gespeculeerd wordt, mogen wij die handeling gerust aanmoedigen.

Het zijn drie verhalen, die ons hier worden aangeboden. Be bedelaar, naar Louise Ernesti; Op donlceren grond, naar Jacob Corvinus; en Be speeltafel van Peter den Groote, naar Alfred Meiszner. Als uitspannings-lectuur — waartoe de bewerker ze ook geeft — verdienen zij de aandacht, en ofschoon wij niet gelooven dat de heer Goeverneur eene hoogere waarde aan dezen arbeid zal toekennen, mogen de wenken voor het leven, die er in opgesloten liggen, toch wel in acht genomen worden.

Het werkje laat zich, ook door de uitvoering, met ge noegen lezen, en wij wenschen dat de uitgever op nieuw, aan het einde van zijn boekverkoopersjaar, tamelijk witjes moge lagchen.

H. Y. D. V.

Be Abdij van Corvoda, of licht en schadwiv van den tegenwoordigen tijd. Uit het Engelsch. Te Utrecht, bij L. E. Bosch en Zoon. 1861. Twee Deelen. 220 en 212 blz. in gr. 8'. Prijs ƒ 4,60.

Het werk, waarvan wij hierboven den titel afschreven, is een middelmatige roman. Of ons publiek veel verloren zou hebben, indien het werk onvertaald ware gebleven, durft referent niet beslissen. Nu het echter eenmaal in Nederlandsch gewaad is gestoken, mag het ook wel gelezen worden, en zal het althans geen kwaad doen. Intrigue is er