is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ia de laatste jaren de oudvaderlijke kabinets- en oorlogsgeschiedenis meer en meer van den troon gestooten en door de volks- en beschavingsgeschiedenis vervangen wordt. Deze laatste, de zoogenaamde Culturgeschichte, is die, welke de meeste vruchten draagt en het nuttigst is voor het algemeen; kende ieder haar behoorlijk, dan zou dat zotte verguizen van den tegenwoordigen tijd en het nog bespottelijker ophemelen van den //goeden ouden tijd," waardoor men bewijst niets van dien tijd te weten, eindelijk eens ophouden. Wij durven er bijvoegen, dat zij het boeijendst zal bevonden worden voor de schooljeugd, op wier belangstelling anders bij het opsommen van de sterkte van legers, de ververmelding van gesloten vredesverdragen of uitgevaardigde oorlogsverklaringen, en andere ingrediënten van een geschiedenisboekje uit de oude doos, niet buitengewoon Ie roemen valt.

De heer Knuivers — die zich zeer verdienstelijk maakt door zijn aanhoudenden nuttigen arbeid op verschillend gebied, maar altijd ten nutte der jeugd, — heeft in het hierboven genoemde werkje eene zeer loffelijke bijdrage geleverd tot aanvulling van eene betreurenswaardige leemte, welke bij ons — zoo ver wij weten — nog altijd in deze litteratuur bestond. Hij geeft in eene reeks van vlug en aangenaam geschreven schetsjes een overzigt van de levenswijze, de zeden en gebruiken, de voornaamste instellingen enz. der Nederlanders, sinds de heerschappij der Romeinen tot op onzen tijd. In het zeer beknopte bestek van dit boekje heeft hij, zonder door kortheid dor te worden, een schat van wetenswaardige zaken bijeengebragt. Op het algemeen beloop hebben wij geen aanmerkingen te maken; de schrijver heeft uit goede bronnen geput en zijne stof met oordeel gekozen. Ofschoon hij met bescheidenheid dit werkje — zie den titel — voor de lagere scholen bestemd heeft, gelooven wij dat het volstrekt niet overtollig zou zijn, het ook op de middelbare scholen en de gymnasiën in gebruik te nemen; wij zijn innig overtuigd, dat de inhoud ook voor die meer gevorderde leerlingen op verre na geen bekende kost is. Wij wenschen er eene algemeene invoering aan toe. Mogt die wensch verwezenlijkt worden, dan zou spoedig een herdruk noodig zijn, en voor dat geval onderwer-