is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pen wij aan den schrijver de volgende weinige punten, waaromtrent aanvulling of verandering ons raadzaam zou voorkomen.

Op blz. 11, bij de vermelding dat oudtijds de markten vooral 's zaturdags of op heilige avonden druk bezocht werden, zou de bijvoeging noodig zijn, dat heilige avond eigenlijk is de dag vóór een heiligen dag (men herinnere zich den bekenden St. Nikolaas-avond). De leerling zal onvermijdelijk den heiligen avond beschouwen als den avond van den heiligen dag zeiven.

Be vermelding op blz. 13, dat Karei de Grroote zelf de hand legde aan eene Duitsche spraakkunst, //waarvan ons echter niets meer dan de maanden en de windstreken bekend zijn," is minder juist van stijl. Men make daarvan: „de namen van de m. en w.

Dat de lijfeigenen volle vrijheid van de oude vorsten in de Nederlanden (blz. 16) ontvingen om zich in de steden te vestigen, is te sterk uitgedrukt. Omtrent de wijzen , waarop de lijfeigenschap langzamerhand buiten kracht is gesteld, heerscht nog veel duisters. Maar zeker onteigenden de vorsten hunne edelen niet met één enkelen pennestreek; deze waren ook nog te magtig, om zich dit zoo maar zoetsappig te laten welgevallen. In vele gemeenten, zoo niet in alle, gold de bepaling, dat de lijfeigene, die daar zijne toevlugt kwam zoeken, eerst vrijpoorter zou zijn, wanneer zijn heer hem niet binnen jaar en dag had opgeëischt. Dit punt zou dus nog wel een nader onderzoek van den schrijver verdienen.

Op blz. 20 is het wenschelijk, bij het bespreken der oude munten, de vermelding van de ponden (ligte, of, zoo als men doorgaans zeide, ponden van veertig grooten) te doen vergezeld gaan van de opmerking, dat dit de guldens waren. die wij zoo goed kennen, en dat het zware pond van twintig schellingen beter bekend ïs onder den naam van

pond vlaamsch.

//Bidders waren meestal edelen," blz. 21. Kiddera waren altijd edelen; want adeldom was een eerste vereischte, om ridder te kunnen worden.

Hoe aanzienlijk de toevloed van edelen naar de tournooijen ware, gelooven wij, dat de opgave van //000 vor-