is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schets der Handelsgeschiedenis. Een leerboek voor instituten en inrigtingen van middelbaar onderwijs. Door ,T. J. Alberda, oud-directeur der inrigting voor handel en nijverheid te Amsterdam. Derde stuk. De Handelsgeschiedenis van 1789 tot op onzen tijd. Amsterdam, P. N. van Kampen. 1861. 138 blz. in post-8ö. Prijs ƒ 1,05.

De twee eerste stukjes dezer Schets der Handelsgeschiedenis hebben wij in den vorigen jaargang van dit Album aangekondigd. Het verheugt ons door de ontvangst van het derde en laatste stukje in de gelegenheid gesteld te zijn, dit waarlijk degelijke werkje in zijn geheel nog eens te mogen aanbevelen. In zeer beknopten vorm biedt het een even naauwkeurig als volledig overzigt der handelsgeschiedenis over de geheele aarde aan, van den vroegsten tijd af tot op onze dagen. Het is daarbij in aangenamen en onderhoudenden stijl geschreven, hetwelk aan een werkje als dit wel als eene dubbele verdienste mag worden toegerekend. Voorzeker zal dit voortreffelijke geschrift reeds op verscheidene inrigtingen van onderwijs zijn ingevoerd en met vrucht worden gebruikt. Waar zulks nog niet het geval mogt zi]n, en men iets goeds van dezen aard mogt behoeven, durven wij gerust aanraden, eens hiermede de proef te nemen.

Hz.

Theoretisch-praJctisches Lehrluch der deutschen Sprache, zum Schul- und Privatgebrauch, nach der Becker'schen Methode bearbeitet von M. E. Bruck, Lehrer der deutschen Sprache arn Gymnasium zu Gouda. Deventer, A. ter Gunne. 1861. VI en 263 in gr. 12°. Prijs ƒ 1,25.

Het is te vreezen dat dit Lehrbioch niet zal bijdragen om den afkeer, dien velen van het leeren der Duitsche taal koesteren, te verminderen; want het laboreert weder aan die verschrikkelijke systema-zucht en rage van wetenschappelijke defmitiën en uitpluizerijen, die een nationaal gebrek zijn van bijna alles wat uit eene Duitsche pen vloeit. De schrijver versta ons wel: wij dingen niets af op de ivetenschapTpclijhe waarde en verdienste van zijnen arbeid, maar wij Album 1862. 13