is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1862, 01-01-1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ner onzer taal is en deze geheel in zijne magt heeft; eene gave zonder welke men niet wel dichter zijn kan, en die zoo velen, welke zich dichters achten, toch maar al te zeer ontberen. Wij vinden hier een eenentwintigtal dichtstukken van meer of minder uitgebreidheid, van welke wij geen enkel zouden willen missen. Gaarne deelden wij er iets uit mede, doch ons bestek laat dit niet toe; ook zijn er onder, die aan sommige lezers reeds bekend zullen zijn uit de tijdschriften en jaarboekjes, waarin zij vroeger werden opgenomen. Men vindt die nu met andere in een eenvoudig, maar net uitgevoerd bundeltje terug, dat wij gaarne een woord van aanbeveling in onze letterlievende kringen medegeven.

N.

Ideên over Multatuli. Dordrecht, J. P. Revers. 1862. 37 bladz. in gr. 8°. Prijs f —,40.

Als een hoogst opmerkelijk verschijnsel aan den letterkundigen hemel, verdient Multatuli onze aandacht in buitengewone mate, en elk voortbrengsel van zijne geniale pen is ons welkom als eene bijdrage tot de studie van eene merkwaardige persoonlijkheid, die zich eene roeping heeft voorgeschreven, van welke hij tot hiertoe noch ter linker-, noch ter regterzijde schijnt te willen afwijken. Hij treedt op als hervormer der taal- en letterkunde, bijna zonder het te willen, — en niemand die ontkennen zal, dat èn taaien letterkunde wel eenige hervorming noodig heeft, en hij een schitterend voorbeeld levert, in vele opzigten waardig nagevolgd te worden. Maar hij treedt ook op — en dit blijkbaar wel degelijk met eene bepaalde bedoeling — als hervormer der maatschappij, als hervormer van godsdienst en zedekunde. Openlijk is hij in het strijdperk getreden, om zijne wapenen te keeren tegen en met vernieling te bedreigen alles wat hem toeschijnt vernietiging te verdienen. Met hartstogtelijken ijver jaagt hij zijn doel na, en — misschien voorbij.

Zoo ten minste denken velen, en zoo denkt ook de schrijver der Ideën over Multatuli, wiens brochure onze aandacht in ruime mate waardig is, en zulks zooveel te meer, omdat we hier te doen hebben met een opregt vriend, een