is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den concierge, staat gereed om ons het merkwaardigste aan te wijzen.

Indrukwekkend is het geheel der raadzaal. Rijk gebeeldhouwd en grijs geverfd, met zwaar en echt goud afgezet, zijn die deuren en raamposten, en het plafond is meesterlijk door Janssens beschilderd met mythologische figuren. Daar zweven Jupiter met zijne bliksemstralen, Neptunus met den drietand, Mars, Pluto, Juno, Venus, Diana en het gansche heer der goden en godinnen van den Olymp, en daartusschen wemelt het van Najaden, Nimfen, Saters en de geheele sleep, door de oude Grieken als hoogere wezens vereerd. Men wordt moede en duizelt bijna, en bewondert den schilder, die zulk een moeijelijk werkstuk, als eene zolderschildering, zoo kunstig penseelde.

In het midden der zaal staat eene lange tafel, en daarom heen een aantal zetels, met het gestoelte van den voorzitter , als moest zóó de raad vergaderen. Maar dat vijftal groote schilderijen rondom ons boeit ons meer: vreemd zien zij er uit, en zij getuigen van hooge oudheid. Ook op deze ziju de beelden niet spaarzaam aangebragt en bijna levensgroot.

Treden wij nader. Voorzigtig, dames! want de houten vloer is met olie geboend en ingewreven, en spiegelglad.

Onze bewondering rijst ten top; want wat wij hielden voor door den tijd donker geworden of, zoo als de troniën, ietwat verbleekte verwen, is niet anders dan veelkleurige zijde en met de naald gewerkt. Deze vijf keurige kunstgewrochten — want van het zesde hangt alleen de ledige lijst, wijl het, zoo men zegt, in vroeger jaren door moedwillige Fransche soldaten verscheurd werd — stellen even zoo vele tooneelen uit het leven van Clovis, koning der Franken, voor.

Nadat koning Clovis in de laatste helft der vierde eeuw, op slechts vijftienjarigen leeftijd, zijnen vader Childeric in het gebied was opgevolgd, deed al spoedig zijne eer- en veroveringszucht zich gelden. De zetel van het Frankische rijk, dat slechts uit eenige verspreide staten bestond, was te Doornik gevestigd. Geheel Gallië onder zijnen scepter te brengen, was zijn doel. Om dit te bereiken, moest hij twee