is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tafelen oningevuld gebleven. Zij werden hier op de Place St. Michel begraven.

België! België! wist gewei wat ge deedt, toen gij gehoor gaaft aan eene fanatieke propaganda, die de leus //verdeel en heersch!" in hare banieren voert? "Verbijsterd door haar geschreeuw, verschoptet gij een goeden koning, die u zoo bevoorregtte, en een deel uwer welvaart in arren moede. En hadt gij aan uwe oude heilige martelaren niet genoeg ? Moest gij nog die mannen uit het wuft gemeen, die, door nietswaardige volksleiders en door uw zwaar, bedwelmend bier opgewonden, zich als razenden lieten neêrschieten, tot moderne martelaars verheffen? Werd onze scheiding nooit door u betreurd? Of zijn de stemmen niet vele, en slechts ijdel geklap, die wij te Antwerpen en elders in uw land vernamen, en die haakten naar eene hereeniging?

Waar dwaal ik heen! Maar het was de indruk, dien ik bij het monument ontving; — en dat op het oogenblik, dat ginds in Brugge Belgen en Hollanders elkander de hand reiken en broederlijk feestvieren ,... en het in 1830 gebeurde vergeten ?

Weg van de Place des Martyrs, — neen, van de Place St. Michel!

// Heerlijk weêr !"

Daarin komen onze dames en wij allen overeen, en het wordt dikwerf herhaald, terwijl wij door Brussels straten slenteren. Niet ongemerkt zijn wij eindelijk aan de bovenstad gekomen; want al steiler wordt de weg. Maar hoe wordt onze moeite beloond, nu wij, niet ver van de Bue royale, de Place du Congres bereikt hebben!

Fraaije huizen zijn aan de achterzijde van dit plein gebouwd ; dan daalt men langs breede trappen tot een tweede gedeelte, en daar verheft zich eene honderd vijf-en-zeventig voet hooge zuil in üorischen stijl, tot eene herinnering aan de wetgevende vergadering, die de onafhankelijkheid van België proclameerde en de grondwet ontwierp. Die zuil, waarop de namen vermeld staan der tweehonderd zeven-endertig congresleden uit alle oorden des lands , is alweder een werk van Guill. Geefs.