is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wilde zijn, was uitgesproken; de herstelling van Oranje ging over van een wensch tot een feit. Nederland hernam, zijner waardig, zijne oude plaats in het Europesche staatshuisgezin, en benam daarmede der groote mogendheden, zoo al niet de magt, dan toch het regt om er naar welgevallen over te beschikken.

Ter zelfder tijd werd de heer Elias van der Hoeven afgezonden om Benkendorf uit te lokken zijn Russisch leger over den IJssel te doen trekken en het werk der volkomen verlossing te bespoedigen. Immers zonder krachtdadige hulp van buiten grijnsde hun de toekomst bedenkelijk toe. In Utrecht hield Molitor stand en de hoofdstad in bedwang; te Gorinchem werden de Fransche strijdkrachten aanmerkelijk versterkt.

Maar men deinsde voor geen gevaren terug. Bij eene krachtige proclamatie , door Canueman — die vroeger , als een Van Ilall en Wiselius, eene geheel andere rol gespeeld had — vervaardigd, werd de gehoorzaamheid aan Frankrijk opgezegd, de keizer afgezworen, ieder voor rebel verklaard, die heulde met den tiran, en alles te wapen geroepen. Deze tweede proclamatie luidde aldus:

// Uit naam van Zijne Hoogheid den Heere Prinse van Oranje.

//Het Algemeen Bestuur der Yereenigde Nederlanden.

// Nederlanders!

u Het oogenblik is geboren, waarop wij ons nationaal bestaan hernemen; de zegepraal der bondgenooten heeft den hoogmoed van onzen onderdrukker vernederd, heeft zijne reuzenmagt vergruisd.

//Moede van het juk te torschen, waaronder men ons zoo schandelijk deed bukken, gevoelt elk Nederlander zijnen moed ontvlammen in dit plegtig oogenblik. Nationale vrijheid en onafhankelijkheid is ieders leus, Oranje het punt der algemeene vereeniging van al wat trotsch is op den naam van Nederlander.

//Wij voldeden aan den wensch van alle onze bondgenooten, wanneer wij, in afwachting van de komst van Zijne Hoogheid, den Heere Prince van Oranje, en in zijneij naam, dezen dag ons stelden aan het hoofd der regering; wij na-