is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werp hebbende, het navolgende: 'sMenschen bestemming ; de inwendige strijd; liet geestelijk oog of het geweten; liet denken; het hart; de teil of het doen; de gewoonte; de navolging ; het woord; het gebed. De tweede afdeeling, over het huisgezin handelende, heeft de volgende hoofdstukken: Belangrijkheid van het Huisgezin; het huwelijk; het kind; de jongeling; de jonge dochter; de grijsaard; de dood in het huisgezin; de onzigthare gast of de godsdienst in het huisgezin. De derde afdeeling eindelijk, waarin de maatschappij besproken wordt, is in deze hoofdstakken verdeeld : Eenheid van de Maatschappij; de verscheidenheid der tverkzaamheden; de arbeid; de landbouw; de handel; de schoone kunsten; de wetenschap; de wet; het vaderland; de kerk; eindbestemming van het menschelijk geslacht.

Wij deelen deze inhoudsopgave mede, om den lezer een denkbeeld te geven van de hooge belangrijkheid van Buissons geschrift. Om over de uitstekende wijze van behandeling te doen oordeelen, zouden wij er gaarne eenige fragmenten uit afschrijven; maar om niet te spreken van de moeijelijkheid, waarin wij ons zouden bevinden om eene keuze onder zooveel goeds te doen, zou plaatsgebrek ons verhinderen hierin naar wensch te werk te gaan. Wij verwijzen den belangstellende dus naar het werk zelf, doch doen dat ook in de volle overtuiging, dat niemand dit werk uit de handen zal leggen, zonder zich door zulke lectuur krachtig ten goede aangespoord te gevoelen, terwijl men zich ongetwijfeld niet met eene vlugtige lezing zal vergenoegen , maar gaarne van tijd tot tijd dit geschrift nog eens ter hand zal nemen, en zich tot overdenking van het gelezene zal zetten. ^ q

Handboek voor Postkommandanten op Java en buitenbezittingen , tevens handleiding voor aspiranten naar den rang van tweeden luitenant der Infanterie lij het leqer in Neêrlandsch-lndië. Door W. A. van Rees, officier enz. Opgedragen aan Z. M. den Koning en uitgegeven met voorkennis van het ministerie van Koloniën. Met platen. Arnhem, D. A. Thieme. 1862. 2 Deelen. 159,124, 140 en 255 bladz. in post-8w.