is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De zondelooze volkomenheid van Jezus. Uit het Hoogduitsch van Dr. J. A. Dorner. Amsterdam, P. B. van Waning Bolt. 1863. IV en 106 blz. in post-8'. Prijs / — 80.

Onder de gewigtige vragen des tijds, die eene bijzondere aandacht verdienen, en ook bijzonder de aandacht tot zich trekken, bekleedt die omtrent de zondeloosheid van Jezus eene voorname plaats. Met al den ernst, dien het gewigt der zaak vereischt, hebben mannen van verschillende rigting reeds deze vraag tot het onderwerp hunner meer of minder uitgebreide geschriften genomen, en zijn reeds vele denkbeelden openbaar gemaakt, die bestemd waren om licht te verspreiden over de kwestie , die tot zoovele en veelsoortige beschouwingen aanleiding geeft, zonder dat men tot hiertoe zeggen kan tot een bevredigend resultaat gekomen te zijn. Het laat zich dan ook voorzien , dat nog menige bladzijde volgeschreven zal moeten worden, dat re- en dupliek van onderscheidene zijden zich zal moeten doen hooren , voor men ten deze tot eene gewenschte overeenstemming zal geraken, en het staat zeer te betwijfelen, of bet tegenwoordig levend geslacht het einde van dezen strijd wel zien zal.

Intusschen, de aangevangen strijd kan niemand onverschillig laten, en met belangstelling zal men kennis nemen van elk nieuw geschrift, dat over het bedoelde onderwerp handelt. Zoo zal waarschijnlijk ook Dorner's boekje aan velen welkom zijn, en wij haasten ons gaarne te verzekeren, dat het als eene niet onbelangrijke bijdrage tot de kennis der hoogte, waarop de kwestie zich bevindt, allezins verdient gelezen en overwogen te worden. Door de wijze van behandeling valt het onder het bereik van een groot publiek , dat wil zeggen, het is niet voor wetenschappelijke geleerden geschreven, maar berekend naar de bevatting van ieder eenigzins beschaafd en ontwikkeld gezond verstand, zoodat eene algemeene kennisneming mag aanbevolen worden. Ook om die reden durven wij het te geruster algemeen aanbevelen, omdat het de zaak behandelt in eenvoudigeu vorm, zonder op bijkomende kwestiën acht te slaan. // Wij zullen ons

onthouden," zegt de schrijver, »van de overweging der

7*