is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen lezen , zonder eerbied te gevoelen voor zijne overtuiging, en het innig religieus bewustzijn, dat zich hier uitspreekt. Geen wonder voorwaar, dat de werken van Parker in het oorspronkelijke reeds een grooten opgang hebben gemaakt, en gedurig herdrukt worden. Moge het blijken , dat ook onze natie zulk gezond en degelijk voedsel voor den geest weet te waarderen, en de vertaler zich aangemoedigd zien om zijn zeker moeijelijk , maar ook zeer verdienstelijk en nuttig werk voort te zetten , en ons niet lang op het vervolg daarvan doen wachten !

R—t.

JSon Hervormer in de Katholieke Kerh uit onze dagen. Levensschets van den bestuurder van het Bisdom Constanz, vrijheer I. H. von Wessenberg. Groningen, P. van Zweeden. 1863. 64 bladz. in post-8\ Prijs ƒ —,50.

Deze welgeschreven levensschets, gevolgd naar het Hoogduitsch van Dr. Jos. Beek, durven wij met ruimte ter lezing aanbevelen. Een man als von Wessenberg, zoo rijk begaafd naar den geest, zoo vol ijver voor het welzijn van zijn evenmensch, zoo rusteloos in zijn streven tot bevordering van al wat goed is, zoo verlicht in zijne denkbeelden, zoo waarachtig Christelijk gezind, en zoo krachtig in de overtuiging, die hem bezielde in het bestrijden van dwalingen, zoowel als in het verdedigen van hetgeen hem waarheid scheen, — verdient waarlijk wel als een uitstekend voorbeeld voorgehouden te worden aan ieder, die op goede gezindheden prijs stelt, en de waarde beseft van een menschenleven, dat zijn invloed doet gelden bij tijdgenoot en nakomelingschap.

Dat von Wessenberg's leven een leven van strijd was, behoeft niet gezegd te worden. Ieder, wiens toeleg het is in kerk of staat hervorming of verbetering tot stand te brengen, heeft strijd te voeren; maar niet ieder is in staat eene volharding, eene zelfverloochening aan den dag te leggen, als noodig is, om zich de zegepraal te verzekeren. Von Wessenberg verflaauwde nooit in zijn ijver, en ontzag geene opoffering ter bereiking van zijn doel. Moest hij vervolging